Čo sme našli v balíčku od Sulíka: Predaj potravín po záruke aj varovanie pred úvermi ako na krabičke od cigariet

 • Balík opatrení, ktorý má parlament už čoskoro schváliť, je známy aj ako „Kilečko“ či „Lex Korona“
 • Ide o 114 opatrení na pomoc podnikateľom a celkovo slovenskej ekonomike
 • Veľa opatrení sú maličkosti odstraňujúce zbytočnú a duplicitnú byrokraciu
 • Viaceré opatrenia však výrazne zjednodušia podnikateľom život
Richard Sulík
 • Balík opatrení, ktorý má parlament už čoskoro schváliť, je známy aj ako „Kilečko“ či „Lex Korona“
 • Ide o 114 opatrení na pomoc podnikateľom a celkovo slovenskej ekonomike
 • Veľa opatrení sú maličkosti odstraňujúce zbytočnú a duplicitnú byrokraciu
 • Viaceré opatrenia však výrazne zjednodušia podnikateľom život

Vláda predstavila „Lex korona“, tiež sa používalo slovo „kilečko“. Je to balík 114 opatrení, ktoré majú na Slovensku zlepšiť podnikateľské prostredie a oslobodiť firmy od zbytočnej byrokracie.

Toto je pre podnikateľské prostredie najlepší deň po šestnástich rokoch. Ešte nás čaká Národná rada SR a dúfam, že presvedčíme aj opozíciu,“ povedal minister hospodárstva Richard Sulík na včerajšej tlačovej besede. „Vytrhávame úradníkom z rúk mučidlá,“ povedal Sulík.

Podnikatelia skutočne nebudú musieť predkladať množstvo potvrdení, výkazov a dokladov a tiež sa im predĺžia mnohé lehoty. našli sme však aj pár opatrení, ktoré sú prinajmenšom zvláštne. 

Podnikatelia si vydýchnu

Pre podnikateľov si vláda pripravila naozaj zaujímavý balíček. Odbremení ich od viacerých výkazov a potvrdení a umožní im vo veľa veciach rozhodovať sa, ako chcú podnikať. Po novom tak bude napríklad povolený vstup do reštaurácie či kaviarne so spoločenským zvieraťom, ak to majiteľ podniku vyslovene dovolí.

Podnikanie na Slovensku: prerezali mu gumy, vykradli ho, neustále kontroly. Majiteľ Hambáča končí, aby začal niečo nové

Potešia sa aj jarmočníci, ktorí budú môcť začať predávať burčiak a mladé víno vtedy, keď to dovolí počasie. Dnes je predaj týchto potravín stanovený na presný dátum, ktorý však aj kvôli otepľovaniu nekorešponduje s realitou. Zruší sa aj povinnosť darovať potraviny po uplynutí minimálnej doby trvanlivosti, obchody ich môžu predať. Ak sa však rozhodnú pre darovanie, nikto im v tom nebráni.

Menších živnostníkov zase poteší možnosť prerušiť živnosť aj na jeden mesiac (dnes je to minimálne šesť) a tiež sa zjednoduší celý proces začatia podnikania.

Varovanie pred úvermi

V balíčku sú aj viaceré opatrenia pre spotrebiteľov. Napríklad pri reklamách na pôžičky, hypotéky a úvery bude musieť byť varovanie, že požičiavanie peňazí stojí peniaze podobne, ako nás krabičky cigariet varujú pred následkami fajčenia. Pri STK a EK nám už nikto nebude lepiť na čelné sklo nálepku.

Zaujímavé je aj opatrenie, ktoré ruší povinnosť predajcu baliť tovar.

Stravným lístkom na jeseň „zazvoní umieračik“

Zamestnávateľom vláda uberie administratívy aj povinností a predĺži im lehoty na povinné nahlasovanie skutočností. Tiež sa zakáže Sociálnej poisťovni, aby od zamestnávateľa vyžadovala dokumenty, ktoré už dávno má.

Pre zamestnancov bude od jesene najväčšou zmenou možnosť výberu medzi gastrolístkami a hotovosťou. Novinky nás však čakajú aj pri práci z domu.

Pripravili sme prehľad opatrení v Lex Korona:

Riešenia pre podnikateľov (výber)

 • Na prevádzke nemusí byť reklamačný poriadok
 • Predajca nemusí poskytovať obalový materiál a baliť výrobky (postupuje sa podľa zákona o odpadoch)
 • Cestovné kancelárie a agentúry nebudú musieť predkladať SOI poistné certifikáty, účtovné výkazy s prílohami a kópie zmlúv o poistení insolventnosti  
 • Ak SOI nájde drobné nedostatky, zavádza sa lehota na nápravu (nie okamžitá pokuta)
 • Reálna spotreba pohonných hmôt bude daňovým nákladom, so započítaním technický preukaz + 20 %
 • Zvýšia sa parametre pre povinný audit: obrat (zo 4 mil. EUR na 8 mil. EUR), počet zamestnancov (z 30 na 50) a majetok (z 2 mil. EUR na 4 mil. EUR), zavedie sa kalendár
 • Zruší sa povinnosť mať nalepené pri pokladnici ako vyzerá bloček (e-kasa)
 • Zruší sa pokuta za mechanické poškodenie a pravopisné chyby bločku, ak naďalej spĺňa všetky náležitosti (metodický pokyn)
 • Ubytovacie zariadenia, telovýchovno-športové zariadenia a zariadenia starostlivosti o ľudské telo nebudú musieť predkladať príslušnému orgánu verejného zdravotníctva prevádzkový poriadok na schválenie, ako aj návrh na jeho zmenu
 • Zruší sa povinnosť mať osvedčenie o akreditácii ako jednu z podmienok na vykonávanie tejto činnosti
 • Umožní sa vstup osôb so spoločenským zvieraťom do priestorov určených na konzumáciu stravy zariadenia verejného stravovania, ak vstup povolí prevádzkovateľ zariadenia verejného stravovania.
 • Vypustí sa posudková povinnosť a nahradí sa oznamovacou povinnosťou pri prevádzkach, ktoré už boli orgánom verejného zdravotníctva schválené a ak dochádza len k zmene fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby, ktorá priestory prevádzkovala a súčasne nedošlo k žiadnej zmene v prevádzkovaní.
 • Zníži sa poplatok za umiestnenie výživového doplnku na trhu na 30 eur za jeden produkt
 • Začiatok predaja burčiaka a mladého vína bude závisieť od klimatických podmienok (dnes je pevný dátum)
 • Zruší sa povinnosť darovať potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti a umožní sa ich predaj
 • Rozšírenie okruhu komodít na predaj z dvora, podnikatelia môžu nakupovať suroviny aj od malých, lokálnych výrobcov
 • Možnosť prerušiť živnosť na jeden mesiac
 • Zjednodušenie začatia podnikania

Zamestnávatelia

 • Zákaz sociálnej poisťovni vyžadovať doklady, ktorými disponuje
 • Zrušenie povinnosti odhlasovať sa ako zamestnávateľ zo Sociálnej poisťovne v prípade, že zamestnávateľ už nemá žiadneho zamestnanca
 • Zvýšime lehotu na splnenie povinnosti zamestnávateľa predložiť Sociálnej poisťovni evidenčný list dôchodkového poistenia pre zamestnancov, ktorý po skončení pracovného pomeru nežiadajú o starobný dôchodok, z 8 dní na 30 dní od skončenia pracovného pomeru
 • Zrušenie povinnosti zamestnávateľa oznamovať vznik materskej dovolenky u zamestnanca Sociálnej poisťovni, zánik materskej dovolenky a vznik rodičovskej dovolenky sociálnej poisťovni
 • Zúženie povinnosti zamestnávateľa aktualizovať a vyhodnocovať smernicu BOZP tak, že sa bude vyžadovať len pri zmene skutočností
 • Upraví sa oprávnenie inšpektora práce nariadiť odstránenie zistených nedostatkov z „ihneď“ na primeranú lehotu s možnosťou predĺženia
 • Nebude sa sankcionovať nesplnenie povinnosti zamestnávateľa oznámiť voľné pracovné miesto ÚPSVaR
 • Zruší sa povinnosť zamestnávateľov vypracovať prevádzkové poriadky pre tie prevádzky, v ktorých zamestnanci vykonávajú prácu v prvej kategórii.

Zamestnanci (od 31.10.2020)

 • Upravia sa povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca pre prácu z domu (tzv. home office) v oblasti BOZP, požiarnej ochrany, evidencie pracovného času a ergonómie na pracovisku
 • Možnosť vybrať si medzi gastrolístkami a finančným príspevkom na stravu
 • Upravia sa podmienky pri dočasnom prideľovaní zamestnancov medzi dcérskymi a materskými spoločnosťami
 • Vytvorí sa nový model primeranej zodpovednosti odberateľa práce alebo služby za nelegálne zamestnávanie zamestnancov poskytovateľa tejto práce alebo služby
 • Zruší sa povinnosť opätovného oboznamovania referentských vodičov s predpismi BOZP a povinnosť absolvovať skúšobnú jazdu so zamestnancom pred pridelením firemného vozidla
 • Zrušenie povinnosti dokladovania notársky overeného splnomocnenia pre vybavenie elektronickej komunikácie so Sociálnou poisťovňou (rovnako ako na DÚ by stačilo neoverené).

Administratíva a dane

 • Lehota na predloženie dokumentácie požadovanej správcom daní bude 30 dní (dnes 15)
 • Umožní sa v lehote 5 dní, bez uloženia sankcie, dodatočné splnenie povinnosti predložiť prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky za uplynulý kalendárny mesiac
 • Zavedie sa povinnosť finančnej správy oznamovať daňovníkom fyzickým osobám výšku preddavku na daň z príjmu
 • Zruší sa povinnosť s.r.o., ktorá nemá povinnosť auditu, predkladať pri zvyšovaní základného imania obchodnému súdu audit spoločnosti

Pre banky

 • Zrušenie bankového odvodu

Pre spotrebiteľov

 • Spresní sa informačná povinnosť poskytovateľov spotrebiteľského úveru, pôžičky, úveru na bývanie, pri reklame na úver musí byť varovanie, že požičiavať si peniaze stojí peniaze
 • Upraví sa lehota na reklamáciu tak, aby začala plynúť až keď predajca prevzal reklamovaný výrobok
 • Zruší sa povinnosť lepiť kontrolnú nálepku na čelné sklo vozidla ako dôkaz o vykonaní technickej kontroly, emisnej kontroly a kontroly originality
 • Zavedie sa lehota 60 dní od porušenia povinnosti na začatie konanie o uložení pokuty podľa zákona o diaľničnej známke (platí aj pre mýto)

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech