Čo spraví skratka NSA v nad­pise?

Visibility: Dávid Stárinský / 23. júl 2014 / Tools a produktivita

Asi nič, ale v minu­lom týždni Sno­wden pri­šiel s infor­má­ciou, že sa v rámci tejto orga­ni­zá­cie bežne zdie­ľajú zís­kané štek­livé fotky. Ďalej sa pozrieme na novú fun­kciu Google vyhľa­dá­va­nia, Google Play Store a naku­po­va­cie tla­čidlo Face­bo­oku.

Zamest­nanci NSA si vraj bežne pre­po­sie­lajú štek­livé fotky sle­do­va­ných

Známy Edward Sno­wden v minu­lom týždni pri­šiel s ďal­šou „horú­cou novin­kou.“ Tá ale len potvr­dila to, čo sme via­cerí už dávno vedeli. K dátam zo sle­do­vaní inter­ne­to­vého traf­ficu sa vraj kvôli zlej infra­štruk­túre z času-na-čas dostali ľudia vo veku od 18 – 22 rokov bez potreb­ných opráv­není.

Týchto ľudí podľa Sno­wdena naj­viac doká­zali zau­jať „fotky atrak­tív­nych ľudí v sexu­álne kom­pro­mi­tu­jú­cich situ­áciách.“ Kto by to bol pove­dal.

V Google vyhľa­dá­vaní si po novom môžete nasta­viť upo­mienky

Pri­po­meň mi zaj­tra kúpiť mlieko“ – o chvíľu možno bežná fráza, ktorú budeme zadá­vať do Googlu. Google pri­dal mož­nosť vkla­dať do vyhľa­dá­va­cieho políčka frázu na vytvo­re­nie novej pri­po­mienky do Google Now.

Obrá­zok @TNW

Na tú vás potom môže upo­zor­niť naprí­klad mobil či tab­let. Fun­kcia je zatiaľ dostupná len pre vybrané jazyky a/alebo uží­va­te­ľov. Vzhľa­dom k nená­roč­nosti jej imple­men­tá­cie sa ale snáď čoskoro doč­káme aj my.

Face­book tes­tuje naku­po­va­cie tla­čidlo

Face­bo­oku už nesta­čia len call-to-action but­tony, ktoré uží­va­teľa nako­niec aj tak pre­sme­rujú na externú stránku. Potre­buje (a logicky aj chce) celý nákupný pro­ces udr­žať na vlast­nom pie­sočku.

Cez nové tla­čidlo Buy v prís­pevku tak môžete pre­zen­to­vaný tovar zakú­piť priamo a naj­rých­lej­šou mož­nou ces­tou. Pou­žiť sa dá kre­ditka spo­jená s Face­bo­okom alebo jed­no­ra­zová platba, ktorá údaje neuloží.

Asi sa nám blíži doba, keď pre­sta­neme hovo­riť, že „Face­book neslúži na priamy pre­daj.“ Je pre neho ale výzvou, aby to udr­žal v roz­um­nej miere s roz­um­nými par­tnermi, ktorý z neho nespra­via ďalší Ebay s miliar­dou puz­dier na mobil za 1 USD.

Appky s in-app pur­chase už nebudú na Play Store môcť byť ozna­čené ako FREE

Všetci poznáme ten neprí­jemný moment, v kto­rom zis­tíme, že apli­ká­cia v obchode ozna­čená ako „FREE“ má reálne zadarmo tak maxi­málne vstup do menu. Všetko ostatné treba kúpiť v rámci apli­ká­cie.

Na Google Play Store sa to po novom už nestane. Ak apli­ká­cia bude pou­ží­vať mik­ro­trans­ak­cie (nákup v rámci apli­ká­cie), nebude môcť byť ozna­čená ako bez­platná.

Osobne túto zmenu vítam. Autori apli­ká­cií doká­zali in-app platby dotiah­nuť do úpl­ného non­sensu a najmä v hrách si nepla­tiaci uží­va­teľ doslova neškr­tol. Tieto hry potom sú všetko iné, len nie zadarmo.

Zdroj: visi­bi­lity

Pridať komentár (0)