Čo stojí medzi tebou a pro­duk­ti­vi­tou?

Henrieta Balázsová / 11. január 2017 / Tools a produktivita

Spo­me­dzi všet­kých fak­to­rov, ktoré ťa držia späť od zís­ka­nia žela­ných výsled­kov, sú naj­väč­šie práve tieto štyri. Exis­tujú však spô­soby, ako na nich pop­ra­co­vať a odo­mknúť tak svoj poten­ciál, nech sa už sna­žíš o dosia­hnu­tie čoho­koľ­vek.

Stres

Určite dobre vieš, čo s tebou dokáže spra­viť stres. Prob­lé­mom totiž je, že mozog sám o sebe nevidí roz­diel v tom, či ťa súri dead­line, alebo či sto­jíš tvá­rou v tvár levovi — situ­áciu vyhod­no­cuje rov­nako, teda ako riziko, ktoré zvy­šuje hla­dinu stresu.

Mozog sa v týchto prí­pa­doch vra­cia k svo­jim najp­ri­mi­tív­nej­ším fun­kciám, ktoré sa riadi dvomi zása­dami: pre­žiť a zís­kať krát­ko­dobý zisk. Člo­vek v strese teda nie je schopný orien­to­vať sa na ďale­ko­siah­lej­šie roz­hod­nu­tia a nedo­káže zís­kať prí­stup k vyš­ším moz­go­vým fun­kciám, ako je naprí­klad tvo­ri­vosť či ino­va­tív­nosť.

To všetko vedie k nedos­tatku efek­tív­nej komu­ni­ká­cie a neschop­nosti kri­ticky ana­ly­zo­vať vlastnú prácu. Na vysvet­le­nie môže skvele poslú­žiť napr. prí­klad prog­ra­má­tora, ktorý týždne pra­co­val a kódo­val od rána do noci, aby sti­hol daný pro­jekt dokon­čiť. Po nie­koľ­kých týžd­ňoch tak­mer nons­top práce však potre­bo­val oddych, a tak sa roz­ho­dol pre voľný víkend. Výsle­dok? Po tom, ako v pon­de­lok pri­šiel do práce a pozrel si svoj prog­ram, nado­bu­dol pre­sved­če­nie, že je hrozný a celý ho v prie­behu nie­koľ­kých hodín pre­pra­co­val a „vyšper­ko­val“ do doko­na­losti. Až zní­žená hla­dina stresu mu pomohla pozrieť sa na veci reálne.

pexels-photo-235355

foto: pexels.com

Postoj

Svoj postoj zme­niť môžeš, no postoj dru­hých ľudí zme­níš len ťažko. Postoj môže byť kon­štruk­tívny alebo deštruk­tívny. Ľudia s deštruk­tív­nym posto­jom ti budú neus­tále hovo­riť, ako sa niečo nedá, ako bude niečo ťažké a ako to nako­niec aj tak poka­zíš. Tohto postoja ich nez­ba­víš, no môžeš sa zba­viť ich.

Naj­lep­ším spô­so­bom, ako si ty sám vytvo­ríš správny postoj, je neus­tále uče­nie sa novým veciam. Múdry člo­vek si neus­tále uve­do­muje, ako málo toho vie, a čo všetko sa ešte môže naučiť. Táto myš­lienka ťa udrží skrom­ným, no záro­veň neus­tále otvo­re­ným pre nové myš­lienky.

Tech­no­ló­gie

Poznáš to — pomalý počí­tač, nefun­gu­júca tla­čia­reň, či večne zamŕ­za­júci tele­fón ťa vedia nie­len vyto­čiť do neprí­čet­nosti, ale pre­dov­šet­kým pre­sme­ro­vať tvoje myš­lienky od práce nie­kam inam.

Je preto veľmi dôle­žité zahr­núť do svo­jich plá­nov ohľa­dom roz­počtu aj tech­nické vyba­ve­nie, ktoré pre svoju prácu nevy­hnutne potre­bu­ješ. Ak pred­po­kla­dáš, že nový note­book budeš potre­bo­vať možno za 2 roky, začni si naňho mesačne šet­riť už hneď — v prí­pade násled­nej kúpy tak neza­ťaží tvoju peňa­ženku.

apple-iphone-smartphone-desk

foto: pexels.com

Vyru­še­nia

Naj­väč­šou ska­zou je vyru­še­nie pri práci, ktoré sa udeje spra­vidla vtedy, keď sa ti pra­cuje naozaj dobre. Či je to „nalie­havý“ tele­fo­nát, mail, alebo kolega — od práce ťa to odpúta nie vždy je jed­no­du­ché dostať sa presne tam, kde si pre­stal.

Pomôcť ti môže denný har­mo­no­gram, ktorý ti dovolí rea­go­vať na maily, či tele­fo­náty v čase, ktorý si nato vopred vyhra­díš. Ide­álne je nechať si ich na čas, kedy tvoja pro­duk­ti­vita mierne klesá.

Zdroj: success.com, zdroj foto­gra­fií: favim.com

Pridať komentár (0)