Čo o tebe Google a Face­book naozaj vie?

Martin Bohunický / 23. novembra 2016 / Rozhovory

Možno sme nie­ktorí prí­liš para­no­idní, no množ­stvo infor­má­cií, ktoré o nás giganti zo Sili­con Val­ley majú, môže byť pre nie­koho nekom­fortné.

Veľký roz­ruch uro­bil v auguste tohoto roka člá­nok den­níka The Sun. Ten odha­lil 98 fak­tov, ktoré o tebe Face­book bez tvojho vedo­mia vie.

Ak by si oča­ká­val, že to bude o tvo­jom dátume naro­de­nia a možno byd­lisku, zosta­neš prek­va­pený. Face­book vie, neja­kým spô­so­bom, ísť až do najex­trém­nej­ších detai­lov a člá­nok odha­lil, že firma o tebe zozbie­rala dokonca aj infor­má­cie o roz­lohe tvojho býva­nia, aké staré máš auto, či máš vzťah na diaľku alebo koľko zará­baš.

screen-shot-2016-11-22-at-18-42-06

foto: Facebook.com

Tieto infor­má­cie nemu­sia byť úplne presné, keďže zozbie­rať ich je často prak­ticky nemožné. A tak sa dostá­vame k deduk­cii celého algo­ritmu, ktorý sa jed­no­du­cho snaží pos­kla­dať si všetky tieto fakty z infor­má­cií, ktoré má k dis­po­zí­cií a zvý­šiť tak šancu, že sa zobra­ze­nou rekla­mou trafí do tvojho vkusu.

Prí­klad? Nikdy si Face­bo­oku nepo­ve­dal, či si zadaný, v otvo­re­nom vzťahu alebo slo­bodný. Ak však sle­du­ješ stránky s fot­kami atrak­tív­nych žien, začne algo­rit­mus pred­po­kla­dať, že si asi neza­daný. Laj­ku­ješ a kli­káš na vedecké články? Algo­rit­mus pred­po­kladá, že máš vyš­šie IQ. Zis­tiť potom poli­tickú či sexu­álnu orien­tá­ciu, hudobný vkus, nábo­žen­stvo či rasu sa javí ako hračka.

Face­bo­oku veľmi pomáha aj Face­book Pixel — drobný trac­ko­vací kód, ktorý si imple­men­tu­ješ na svoj web. Výhoda? Ty jasne vidíš, kto ťa sle­duje a nav­šte­vuje, Face­book dostane nové info o náv­štev­ní­koch tvojho webu.

Desivé? Pocho­pi­teľne. Medzi mno­hými vznikla panika, inšta­lujú sa rôzne plu­giny na blo­ko­va­nie a rieši sa, či sme nezašli jed­no­du­cho prí­liš ďaleko. Nie­ktorí sú natoľko obo­zretní, že si jed­no­du­cho svoje účty zru­šili.

Edward Snowden

foto: deadline.com

Ale! Exis­tujú z môjho pohľadu hneď dva fak­tory, ktoré mnohí ľudia neberú do úvahy. Tak za prvé, Google, Face­book, Apple ani Mic­ro­soft nie sú reálne osoby. Nie je to jeden zlý člo­vek, ktorý si chce tvo­jimi kre­dit­kami zapla­tiť dovo­lenku, res­pek­tíve ktorý povie tvo­jej fra­jerke, že si ju pred rokom pod­vie­dol. Sú to len nejaké algo­ritmy, ktoré tieto dáta zbie­rajú z úplne iného dôvodu — per­so­na­li­zo­vaná reklama. To ti mys­lím vysvet­lo­vať nemu­sím, jed­no­du­cho sa ti zobrazí reklama, ktorá by na základe týchto infor­má­cií mohla byť pre teba zau­jí­mavá.

Otáz­kou nemôže byť ani etika či morálka. Dru­hým fak­to­rom, ktorý by som rád spo­me­nul, je totiž fakt, že Google či Face­book o tebe vedia len toľko, koľko im povieš. Vadí ti to? Zozbie­rané infor­má­cie sú po všet­kých strán­kach trans­pa­rentné a nie­koľ­kými klikmi vieš zni­čiť všetky zozbie­rané dáta. 

Všetko, čo o tebe Google vie a môže vedieť, vieš edi­to­vať cez službu Google Dash­bo­ard. Pre Face­book nav­štív túto stránku, kde o sebe náj­deš ďal­šie stovky infor­má­cií, ktoré môžu, ale aj nemu­sia byť prav­divé. Všetko vieš ľubo­voľne mazať a meniť, presne tak, ako to chceš mať. Jed­no­du­cho je voľba stále na tebe.

Buďme ale predsa len rea­listi, že Face­book a Google zaho­dia len tak všetko do koša, tomu asi prí­liš mnoho z nás neverí. Uve­ri­teľ­nej­šou ver­ziou je, že giganti tieto dáta aku­rát tak zano­ny­mi­zujú.

Nakoľko je zbie­ra­nie takýchto dát pre nás naozaj rizi­kové som sa opý­tal sku­toč­ného experta na online, Tomáša Vargu z agen­túry GoUP.

2

foto: FB/GoUP — Reklama na inter­nete

Aké pred­sta­vuje zbie­ra­nie infor­má­cií reálne hrozby?

Kým nie si pre nie­koho kon­krétne ty zau­jí­mavý, tak žiadne. V momente keď sa roz­hod­neš naprí­klad poru­šiť zákon, tak máš prob­lém. Vo svete už nie je oje­di­nelé, že ľudí odsú­dili na základe komu­ni­ká­cie na sociál­nej sieti, prí­padne za to dostali padáka. Stačí si spo­me­núť naprí­klad na 50Centa. Alebo si len pred­stav man­želku, kto­rej si pove­dal, že makáš do noci v kancli a potom sa ček­neš v pivárni.

Mali by sa ľudia poze­rať na zbie­ra­nie osob­ných infor­má­cií ako na riziko? Alebo skôr ako na pro­ces, vďaka kto­rému dostanú vždy rele­vantnú reklamu a nie nezmy­selné infor­má­cie?

Musia byť pozorní. Stačí roz­mýš­ľať a uve­do­miť si, že je to niečo za niečo. Ja mám cie­lenú reklamu rád, ale ja som pro­fe­si­onálne pozna­čený. No v momente, keď ľudí reklama zaujme, už ju nepo­va­žujú za reklamu, ale za zdroj infor­má­cie. Pokiaľ je ale nezmy­selná, vtedy je otravná.

Vždy tu je aj riziko, hlavne v momente keď sa sta­neš „oso­bou záujmu“. Dovtedy môžeš byť pokojný a uží­vať si per­so­na­li­zo­vané infor­má­cie priamo pre teba! ;)

3

foto: 9to5mac.com

Ja sa vzdá­vam aj súkro­mia a posky­tu­jem svojmu pra­cov­nému Andro­idu infor­má­ciu o polohe, aby mi Google Asis­tent včas mohol pove­dať, že vzhľa­dom na dopravnú situ­áciu je čas vyra­ziť na ďal­šie stret­nu­tie. Ale Face­bo­oku nikdy nena­hlá­sim svoju polohu, pre­tože za to nič nedos­ta­nem. Aku­rát zve­rejní mapu miest, ktoré som nav­ští­vil aj s kon­krét­nym dátu­mom.

Vše­obecne si mys­lím, že nie je otvo­rené riziko dať údaje službe, ktorá ich nepre­zen­tuje verejne, ale tej, ktorá to robí rad­šej nedať nič, pre­tože to môže zne­užiť kto­koľ­vek a znep­rí­jem­niť ti život. Pozor si treba dávať hlavne na fotky, ktoré zve­rej­ňu­ješ – tie sú naj­viac zne­uží­vané. Platí pra­vidlo: nikdy nezve­rejni nič, čo by si neuká­zal svo­jej mame alebo šéfovi.

Keby máš mož­nosť vyma­zať z útrob Googlu a odbod­ných gigan­tov všetky infor­má­cie, ktoré o tebe majú, uro­bil by si to?

Nie. Som si „vedomý“ toho, čo zdie­ľam. Vedomý v úvo­dzov­kách, pre­tože sle­dujú viac ako pri­zná­vajú. Mne osobne vadia len verejne pub­li­ko­vané údaje.

Pred­stavme si úplne kata­stro­fický sce­nár — Google, Face­book a Apple všetky tieto údaje pus­tia do sveta. Čo by to zna­me­nalo pre svet?

Nám, mar­ke­té­rom, by bolo sveta žiť. :D Ale inak by to zna­me­nalo, že by si každý vedel zis­tiť čo máš rád, kde si bol včera o 21:25 a kedy si čo kúpil, čo ťa zau­jíma. A to spo­jené s tvo­jim menom, adre­sou, fot­kou a kre­dit­nou kar­tou.

4

foto: Mashable.com

Využí­vajú mar­ke­tin­gové agen­túry, teda naprí­klad váš GoUP, neja­kým spô­so­bom tieto infor­má­cie pre svoje kam­pane? Ako?

Samoz­rejme! Pou­ží­vame ano­ny­mi­zo­vané dáta od posky­to­va­te­ľov, teda pri­oritne od Google a Face­bo­oku. Fun­guje to tak, že oni vedia, že si to ty, kto má rád kul­tové tenisky, ale nám pove­dia len že: „Tu je tisíc ľudí, čo majú radi tenisky, uká­žeme im reklamu na tenisky?“.

Ide to trošku hlb­šie, vieme naprí­klad nie len že máš rád tenisky, ale aj to, že práve teraz si chceš kúpiť nové. A okrem toho ešte vieme, že si bol na našom e-shope, tenisky si si dal do košíka, ale objed­návku si nedo­kon­čil. Pri­ro­dzene zasa nevieme, že si to kon­krétne ty, ale ten Google alebo Face­book to vie – a preto ti ukáže našu reklamu.

Ako sa sta­ráte o to, aby boli údaje kli­en­tov vždy v bez­pečí?

My sa sta­ráme o dáta v rámci webov našich kli­en­tov – teda aby nám neboli hack­nuté e-shopy s údajmi o objed­náv­kach – preto naprí­klad Google vyža­duje aby všetky stránky mali SSL cer­ti­fi­kát. A preto ho má aj GoUP.sk, aj keď v sku­toč­nosti nez­biera žiadne cit­livé údaje. O bez­peč­nosť demo­gra­fic­kých a beha­vi­orál­nych úda­jov sa sta­rajú spo­mí­naní giganti.

titulná foto: koláž Mashable/digitaltrends.com

Pridať komentár (0)