Coca-Cola pri­náša nové bale­nie, ktoré je možné pou­žiť na sle­do­va­nie vir­tu­ál­nej rea­lity

Erich Veselényi / 24. februára 2016 / Tech a inovácie

Spo­loč­nosť pre­dá­va­júca sladkú vodu, známu tiež pod náz­vom Coca-Cola, pri­chá­dza s ino­va­tív­nym rie­še­ním, ako recyk­lo­vať, resp. znova pou­žiť obal od ich nápoja.

Nový pro­to­typ bale­nia 12 fliaš tra­dič­ného nápoja je totiž možné trans­for­mo­vať na akýsi obal pre pros­triedky vir­tu­ál­nej rea­lity. Po vlo­žení vášho iPhonu do tohto obalu ste okam­žite pri­pra­vený uží­vať si tajné záku­tia VR podobne ako cez Google Card­bo­ard.

Coca Cola VR

foto: cultofmac.com

Spo­loč­nosť Coca-Cola v súčas­nosti nemá kon­krétne plány, kedy spustí pre­daj, no pred­po­kladá sa, že po obja­vení vhod­ného pro­moč­ného par­tnera nene­chá táto vecička na seba dlho čakať.

Vo videu môžete vidieť 3 rôzne ver­zie, ako sa dá využiť obal od Coca-Coly.

Zdroj: thinkappple.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: cultofmac.com

Pridať komentár (0)