Coca-Cola pri­ná­ša nové bale­nie, kto­ré je mož­né pou­žiť na sle­do­va­nie vir­tu­ál­nej rea­li­ty

Erich Veselényi / 24. februára 2016 / Tech a inovácie

Spo­loč­nosť pre­dá­va­jú­ca slad­kú vodu, zná­mu tiež pod náz­vom Coca-Cola, pri­chá­dza s ino­va­tív­nym rie­še­ním, ako recyk­lo­vať, resp. zno­va pou­žiť obal od ich nápo­ja.

Nový pro­to­typ bale­nia 12 fliaš tra­dič­né­ho nápo­ja je totiž mož­né trans­for­mo­vať na aký­si obal pre pros­tried­ky vir­tu­ál­nej rea­li­ty. Po vlo­že­ní váš­ho iPho­nu do toh­to oba­lu ste okam­ži­te pri­pra­ve­ný uží­vať si taj­né záku­tia VR podob­ne ako cez Goog­le Card­bo­ard.

Coca Cola VR

foto: cultofmac.com

Spo­loč­nosť Coca-Cola v súčas­nos­ti nemá kon­krét­ne plá­ny, kedy spus­tí pre­daj, no pred­po­kla­dá sa, že po obja­ve­ní vhod­né­ho pro­moč­né­ho par­tne­ra nene­chá táto vecič­ka na seba dlho čakať.

Vo videu môže­te vidieť 3 rôz­ne ver­zie, ako sa dá využiť obal od Coca-Coly.

Zdroj: thinkappple.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: cultofmac.com

Pridať komentár (0)