Čoraz viac firiem “opti­ma­li­zu­je dane”: Pre­čo je ESET pre Slo­ven­sko anje­lom?

Sebastian Mach / 16. marca 2016 / Zo Slovenska

Opti­ma­li­zá­cia daní sa stá­va štan­dar­dom a to, že naša kra­ji­na tak pri­chá­dza o obrov­ské pros­tried­ky už začí­na­me pova­žo­vať tak nejak za samoz­rej­mosť.

Tak naprí­klad: Slo­ven­ská poboč­ka Ama­zo­nu vyká­za­la za rok 2014 trž­by vo výš­ke 16,3 mili­ó­na eur, zisk pri­tom uvied­la na úrov­ni pol mili­ó­na eur. Ešte hor­šie s nami “vybab­ral” Orac­le. Ten na Slo­ven­sku vyká­zal trž­by vo výš­ke 35,6 mili­ó­na eur, zisk však mal údaj­ne len 320 000 eur. Štá­tu tak odvie­dol pár desia­tok tisíc eur. Pozri sa na graf, kto­rý krás­ne uka­zu­je, kde prav­de­po­dob­ne zača­la tzv. “opti­ma­li­zá­cia daní”. Kým v roku 2009 sa zda­lo, že fir­ma zda­ňu­je rela­tív­ne poc­ti­vo, v roku 2013 to zašlo do extré­mov.

Takým­to spô­so­bom fun­gu­je na Slo­ven­sku obrov­ské množ­stvo firiem a keby sme ich mali všet­ky vyme­no­vať, člá­nok by nemal kon­ca.

Screen Shot 2016-03-16 at 14.20.28

foto: fins­tat

Všet­ky tie­to penia­ze, kto­ré by mali prú­diť do náš­ho roz­poč­tu a pomá­hať tak našej kra­ji­ne v ďal­šom roz­vo­ji kon­čia nie­kde na lin­ke Írsko — Holand­sko — Kari­bik.

Dovoľ mi však pove­dať jed­nu vec. Všet­ko toto sa deje len pre­to, že je to legál­ne. Otáz­ka morál­ky je jed­na vec, no pod­stat­ný je zákon. A ten sa nepo­ru­šu­je. Zostá­va nám len šúchať noha­mi a narie­kať, ako je ten náš svet zle nasta­ve­ný. Pri odvo­doch, aké je v našej kra­ji­ne nut­né odvá­dzať sa vlast­ne ani nieť čo diviť, že fir­my hľa­da­jú chod­níč­ky a úni­ky.

A napriek tomu sa náj­du veľ­ké fir­my, kto­ré vrá­ža­jú do odvo­dov obrov­ské mili­ó­ny a pomá­ha­jú našu kra­ji­nu posú­vať dopre­du. Za všet­kých spo­me­niem ESET.

Screen Shot 2016-03-16 at 14.21.39

foto: fins­tat

Kiež­by boli všet­ci ako ESET. Ten ESET, kto­rý už dáv­no fun­gu­je glo­bál­ne, no napriek tomu fun­gu­je ako slo­ven­ská fir­ma a kaž­dý rok odvá­dza štá­tu nema­lé odvo­dy. Ten ESET, kto­rý by mohol dáv­no opti­ma­li­zo­vať cez hocik­to­rý z Karib­ských ostro­vov a ušet­riť tak obrov­ské bohat­stvo. Mies­to toho ako SLO­VEN­SKÁ fir­ma poc­ti­vo odvá­dza penia­ze SLO­VEN­SKU. Aj pre­to majú jeho pred­sta­vi­te­lia morál­ne prá­vo rýpať do tém, ako je škols­tvo či korup­cia. 

Oča­ká­vam, že do obrov­ských zis­kov pôj­de čoraz viac slo­ven­ských firiem. Prá­ve im nasta­vil ESET zrkad­lo, ako mož­no k pod­ni­ka­niu pri­stu­po­vať. Toto je prí­stup, kto­rý už dáv­no pozná­me z ich poli­cy, zo sna­hy ESET-u chrá­niť cez svo­je pro­duk­ty napr. deti pre nebez­peč­ným obsa­hom na inter­ne­te a podob­ne. Už dáv­no to nie je len biz­nis, je to sna­ha uro­biť nie­čo viac.

Snáď aj v budúc­nos­ti náj­du úspeš­né slo­ven­ské fir­my dosta­tok hrdos­ti na to, aby si osvo­ji­li ten­to prí­stup.

titul­ná foto: archív star­ti­tup

Pridať komentár (0)