Čoraz viac firiem “opti­ma­li­zuje dane”: Prečo je ESET pre Slo­ven­sko anje­lom?

Sebastian Mach / 16. marca 2016 / Zo Slovenska

Opti­ma­li­zá­cia daní sa stáva štan­dar­dom a to, že naša kra­jina tak pri­chá­dza o obrov­ské pros­triedky už začí­name pova­žo­vať tak nejak za samoz­rej­mosť.

Tak naprí­klad: Slo­ven­ská pobočka Ama­zonu vyká­zala za rok 2014 tržby vo výške 16,3 mili­óna eur, zisk pri­tom uviedla na úrovni pol mili­óna eur. Ešte hor­šie s nami “vybab­ral” Oracle. Ten na Slo­ven­sku vyká­zal tržby vo výške 35,6 mili­óna eur, zisk však mal údajne len 320 000 eur. Štátu tak odvie­dol pár desia­tok tisíc eur. Pozri sa na graf, ktorý krásne uka­zuje, kde prav­de­po­dobne začala tzv. “opti­ma­li­zá­cia daní”. Kým v roku 2009 sa zdalo, že firma zda­ňuje rela­tívne poc­tivo, v roku 2013 to zašlo do extré­mov.

Takýmto spô­so­bom fun­guje na Slo­ven­sku obrov­ské množ­stvo firiem a keby sme ich mali všetky vyme­no­vať, člá­nok by nemal konca.

Screen Shot 2016-03-16 at 14.20.28

foto: fins­tat

Všetky tieto peniaze, ktoré by mali prú­diť do nášho roz­počtu a pomá­hať tak našej kra­jine v ďal­šom roz­voji kon­čia nie­kde na linke Írsko — Holand­sko — Kari­bik.

Dovoľ mi však pove­dať jednu vec. Všetko toto sa deje len preto, že je to legálne. Otázka morálky je jedna vec, no pod­statný je zákon. A ten sa nepo­ru­šuje. Zostáva nám len šúchať nohami a narie­kať, ako je ten náš svet zle nasta­vený. Pri odvo­doch, aké je v našej kra­jine nutné odvá­dzať sa vlastne ani nieť čo diviť, že firmy hľa­dajú chod­níčky a úniky.

A napriek tomu sa nájdu veľké firmy, ktoré vrá­žajú do odvo­dov obrov­ské mili­óny a pomá­hajú našu kra­jinu posú­vať dopredu. Za všet­kých spo­me­niem ESET.

Screen Shot 2016-03-16 at 14.21.39

foto: fins­tat

Kiežby boli všetci ako ESET. Ten ESET, ktorý už dávno fun­guje glo­bálne, no napriek tomu fun­guje ako slo­ven­ská firma a každý rok odvá­dza štátu nemalé odvody. Ten ESET, ktorý by mohol dávno opti­ma­li­zo­vať cez hocik­torý z Karib­ských ostro­vov a ušet­riť tak obrov­ské bohat­stvo. Miesto toho ako SLO­VEN­SKÁ firma poc­tivo odvá­dza peniaze SLO­VEN­SKU. Aj preto majú jeho pred­sta­vi­te­lia morálne právo rýpať do tém, ako je škols­tvo či korup­cia. 

Oča­ká­vam, že do obrov­ských zis­kov pôjde čoraz viac slo­ven­ských firiem. Práve im nasta­vil ESET zrkadlo, ako možno k pod­ni­ka­niu pri­stu­po­vať. Toto je prí­stup, ktorý už dávno poznáme z ich policy, zo snahy ESET-u chrá­niť cez svoje pro­dukty napr. deti pre nebez­peč­ným obsa­hom na inter­nete a podobne. Už dávno to nie je len biz­nis, je to snaha uro­biť niečo viac.

Snáď aj v budúc­nosti nájdu úspešné slo­ven­ské firmy dosta­tok hrdosti na to, aby si osvo­jili tento prí­stup.

titulná foto: archív star­ti­tup

Pridať komentár (0)