Čoskoro budeme môcť lie­tať ako Sil­ver sur­fer z Fan­tas­tic­kej štvorky

Ľubica Račeková / 7. februára 2016 / Tech a inovácie

Dnes je už možné tak­mer všetko…

1

Dote­raz bolo možné sur­fo­va­nie len na vode, čoskoro však pri­chá­dza aj iná mož­nosť. Sur­fo­va­nie vo vzdu­chu. Niečo podobné ako vo filme Fan­tas­tická štvorka! Či už máte film radi, alebo nie, tento nový vyná­lez vás prav­de­po­dobne zaujme.

2

Toto dob­ro­druž­stvo dostalo anglický názov Wing­bo­ar­ding. V tomto adre­na­lí­no­vom športe potre­bu­jete špe­ciálnu dosku a lie­tadlo, ktoré vás bude niesť za sebou. Za celým pro­jek­tom je inži­nier Aaron Wypys­zynkski. Ktorý hovorí, že vytvá­ra­nie takýchto pro­jek­tov nie je pre neho práca, ktorú musí vyko­ná­vať od rána do pia­tej, ale koní­ček.

Na tomto kon­krét­nom však pra­cuje po nociach: „Pra­cu­jem štan­dardne každý deň ako palubný inži­nier, potom sa vra­ciam domov k žene a synovi a keď zaspia, ja idem do dielne a do noci rea­li­zu­jem svoje sny.”

Aaron Wypys­zynkski už zho­to­vil zmen­šený model dizajnu pre tes­to­va­nie aero­dy­na­miky. Na prvý hotový pro­to­typ potre­buje zís­kať 275 000 dolá­rov. Jeho webová stránka ponúka videá uka­zu­júce model v akcii a tvrdí, že už čoskoro sa budeme môcť vďaka jeho výtvoru pri­blí­žiť k nebu. Verí tiež, že z “Wing­bo­ar­dingu” sa môže stať popu­lárny šport, súčas­ťou kto­rého bude aj padák na chrbte.

302062F700000578-0-image-a-6_1452690330053456Vedelisteže.sk

Zdroj: vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: letmedownload.it

Pridať komentár (0)