Credo Ven­tu­res inves­tuje do víťaza Pione­ers Fes­ti­valu 2014

Lukáš Gašparík jr. / 20. mája 2015 / Tools a produktivita

Naj­nov­šou inves­tí­ciou čes­kého Credo Ven­tu­res sa stal víťaz posled­ného Pione­ers Fes­ti­valu. Je ním chor­vát­sky star­tup Ora­dian, ktorý sa zaoberá vývo­jom uni­kát­neho rie­še­nia v oblasti finanč­nej ink­lú­zie pre kra­jiny tre­tieho sveta. 

Spo­loč­nosť Ora­dian vyví­ja­júca tech­no­lo­gickú plat­formu pre mik­ro­fi­nančné inšti­tú­cie dostala finan­co­va­nie od spo­loč­nosti Credo Ven­tu­res, Pla­y­fair Capi­tal, Day­One Capi­tal, Est­her Dyson, Moaf­fak Ahmed and Pule Tau­ko­bong (Africa Angels Network). Súčasná inves­tí­cia bude slú­žiť “k ďal­šej expan­zii v západ­nej Afrike a na roz­ší­re­nie tímu v Záh­rebe a Nigé­rii”, hovorí Anto­nio Šepa­ro­vić, zakla­da­teľ a CEO Ora­dianu.

Ora­dian bol zalo­žený v roku 2012 Anto­niom Šepa­ro­vi­ćom, Andre­wom Main­har­tom, Julia­nom Oehr­le­i­nom a Ony­eka Adi­be­lim. Všetci šty­ria spo­lu­za­kla­da­te­lia pred­tým pra­co­vali v oblasti mik­ro­fi­nan­co­va­nia v sub­sa­har­skej Afrike, juho­vý­chod­nej Ázii, Európe a Latin­skej Ame­rike. Na základe vlast­ných skú­se­ností s tech­no­lo­gic­kými nedo­stat­kami tamoj­ších inšti­tú­cií mik­ro­fi­nan­co­va­nia, spo­jili títo šty­ria zakla­da­te­lia svoje sily pre vytvo­re­nie vlaj­ko­vého pro­duktu Ins­ta­fin. Ins­ta­fin je clou­dová core-ban­ková plat­forma, ktorá radi­kálne mení mož­nosti týchto inšti­tú­cií, umož­ňuje im využi­tie nových tech­no­ló­gií a pod­po­ruje tak šir­šie finančné začle­ne­nie ich kon­co­vých zákaz­ní­kov.

Vďaka skú­se­nému tímu pro­fe­si­oná­lov z odboru veríme, že Ora­dian má šancu sa stať vedú­cim posky­to­va­te­ľom core-ban­ko­vej plat­formy pre MFI. A v zásade tak uľah­čiť prí­stup k for­mál­nym finanč­ným služ­bám 2,5 miliardy jedin­com po celom svete.” Pove­dal Jaro­slav Tro­jan, Credo Ven­tu­res.

Sme nad­šení z mož­ností, ktoré naša tech­no­ló­gia ponúka a najmä z jed­no­du­chosti a prak­tic­kosti jej využi­tia v oblasti, ktorá je veľmi prob­le­ma­tická — oblasť tzv. Finanč­nej ink­lú­zie”,​uvá­dza Šepa­ro­vić. “Táto inves­tí­cia bude slú­žiť na posil­ne­nie našej expan­zie nie­len v domá­cej Nigé­rii, ale aj v ďal­ších štá­toch západ­nej Afriky. Zís­kané pros­triedky ďalej využi­jeme na zdo­ko­na­ľo­va­nie našej plat­formy, ponú­ka­ných tech­no­lo­gic­kých rie­šení a mož­ností integ­rá­cie tre­tích strán.”

zdroj: Credo Ven­tu­res

Pridať komentár (0)