Cre­do Ven­tu­res inves­tu­je do víťa­za Pione­ers Fes­ti­va­lu 2014

Lukáš Gašparík jr. / 20. mája 2015 / Lifehacking

Naj­nov­šou inves­tí­ci­ou čes­ké­ho Cre­do Ven­tu­res sa stal víťaz posled­né­ho Pione­ers Fes­ti­va­lu. Je ním chor­vát­sky star­tup Ora­dian, kto­rý sa zaobe­rá vývo­jom uni­kát­ne­ho rie­še­nia v oblas­ti finanč­nej ink­lú­zie pre kra­ji­ny tre­tie­ho sve­ta.

Spo­loč­nosť Ora­dian vyví­ja­jú­ca tech­no­lo­gic­kú plat­for­mu pre mik­ro­fi­nanč­né inšti­tú­cie dosta­la finan­co­va­nie od spo­loč­nos­ti Cre­do Ven­tu­res, Pla­y­fair Capi­tal, Day­O­ne Capi­tal, Est­her Dyson, Moaf­fak Ahmed and Pule Tau­ko­bong (Afri­ca Angels Network). Súčas­ná inves­tí­cia bude slú­žiť “k ďal­šej expan­zii v západ­nej Afri­ke a na roz­ší­re­nie tímu v Záh­re­be a Nigé­rii”, hovo­rí Anto­nio Šepa­ro­vić, zakla­da­teľ a CEO Ora­dia­nu.

Ora­dian bol zalo­že­ný v roku 2012 Anto­ni­om Šepa­ro­vi­ćom, Andre­wom Main­har­tom, Julia­nom Oehr­le­i­nom a Ony­eka Adi­be­lim. Všet­ci šty­ria spo­lu­za­kla­da­te­lia pred­tým pra­co­va­li v oblas­ti mik­ro­fi­nan­co­va­nia v sub­sa­har­skej Afri­ke, juho­vý­chod­nej Ázii, Euró­pe a Latin­skej Ame­ri­ke. Na zákla­de vlast­ných skú­se­nos­tí s tech­no­lo­gic­ký­mi nedo­stat­ka­mi tamoj­ších inšti­tú­cií mik­ro­fi­nan­co­va­nia, spo­ji­li títo šty­ria zakla­da­te­lia svo­je sily pre vytvo­re­nie vlaj­ko­vé­ho pro­duk­tu Ins­ta­fin. Ins­ta­fin je clou­do­vá core-ban­ko­vá plat­for­ma, kto­rá radi­kál­ne mení mož­nos­ti tých­to inšti­tú­cií, umož­ňu­je im využi­tie nových tech­no­ló­gií a pod­po­ru­je tak šir­šie finanč­né začle­ne­nie ich kon­co­vých zákaz­ní­kov.

Vďa­ka skú­se­né­mu tímu pro­fe­si­oná­lov z odbo­ru verí­me, že Ora­dian má šan­cu sa stať vedú­cim posky­to­va­te­ľom core-ban­ko­vej plat­for­my pre MFI. A v zása­de tak uľah­čiť prí­stup k for­mál­nym finanč­ným služ­bám 2,5 miliar­dy jedin­com po celom sve­te.” Pove­dal Jaro­slav Tro­j­an, Cre­do Ven­tu­res.

Sme nad­še­ní z mož­nos­tí, kto­ré naša tech­no­ló­gia ponú­ka a naj­mä z jed­no­du­chos­ti a prak­tic­kos­ti jej využi­tia v oblas­ti, kto­rá je veľ­mi prob­le­ma­tic­ká — oblasť tzv. Finanč­nej ink­lú­zie”,​uvá­dza Šepa­ro­vić. “Táto inves­tí­cia bude slú­žiť na posil­ne­nie našej expan­zie nie­len v domá­cej Nigé­rii, ale aj v ďal­ších štá­toch západ­nej Afri­ky. Zís­ka­né pros­tried­ky ďalej využi­je­me na zdo­ko­na­ľo­va­nie našej plat­for­my, ponú­ka­ných tech­no­lo­gic­kých rie­še­ní a mož­nos­tí integ­rá­cie tre­tích strán.”

zdroj: Cre­do Ven­tu­res

Pridať komentár (0)