The Cut — Raj mäso­žrú­tov a labuž­ní­kov, kto­rý pri­nie­sol kus New Yor­ku do Bra­ti­sla­vy

Marianna Mikešová / 21. apríla 2017 / Zo Slovenska

zdroj: Foto: facebook.com/Fresh Market/ The Cut

Ak si nie­ke­dy nav­ští­vil “veľ­ké jabl­ko” a ochut­nal nie­čo z miest­ne­ho stre­et foodu, urči­te si bol uchvá­te­ný. Je to mes­to mno­hých chu­tí, mix kuchýň z celé­ho sve­ta vrá­ta­ne typic­kých send­vi­čov z poc­ti­vé­ho mäsa. Rov­na­ký pocit gas­tro­no­mic­ké­ho raja zaži­ješ aj v bra­ti­slav­skom pod­ni­ku The Cut, kto­rý nie je nič pre zary­tých vege­ta­riá­nov.

Bra­ti­sla­va sa za posled­né roky v mno­hom zme­ni­la, a to pre­dov­šet­kým k lep­šie­mu. Poma­ly ale isto sa z nej stá­va gas­tro­no­mic­ký raj a naj­mä raj stre­et foodu. Kým done­dáv­na si si večer v mes­te mohol dať nanaj­výš kúsok piz­ze do ruky či turec­ký kebab, dnes si z toľ­kých poc­ti­vých dob­rôt a skve­lých pod­ni­kov nevieš vybrať. Či už máš chuť na kla­si­ku v podo­be bur­gra, pra­vých bel­gic­kých hra­no­liek, waf­lí, ázij­skej kuchy­ne, poc­ti­vých “deli” hot­do­gov či slo­ven­ských pare­ných buchiet, vždy náj­deš uspo­ko­je­nie.

Foto: facebook.com/The Cut 

Foto: facebook.com/Fresh Mar­ket

Náj­deš tu už aj chut­né vege­ta­rián­ske či vegán­ske jed­lo, kto­ré je dnes “tren­dy” a ťaž­ko pove­dať či sa všet­ci vege­ta­riá­ni vyhý­ba­jú mäsu z etic­ké­ho pre­sved­če­nia či zo zdra­vot­ných dôvo­dov ale­bo jed­no­du­cho len pre­to, že je to v móde. Nový neopo­ze­ra­ný pod­nik The Cut však sku­toč­ne nie je nič pre milov­ní­kov zele­nin­ky. Naopak ide v ústre­ty mäso­žrú­tom a pre­dov­šet­kým labuž­ní­kom, pre­to­že to, čo robí, je jed­no­du­cho gas­tro­no­mic­ké ume­nie.

Foto: facebook.com/The Cut 

Foto: facebook.com/The Cut 

Ak sem raz vkro­číš, tvoj žalú­dok zaru­če­ne neodí­de hlad­ný a tvo­je chu­ťo­vé bun­ky neus­po­ko­je­né. Čaká na teba slo­ven­ská obdo­ba popu­lár­ne­ho newy­or­ské­ho deli, tie naj­kva­lit­nej­šie suro­vi­ny a “naskil­lo­va­ní” kuchá­ri, kto­rí pri prá­ci využí­va­jú všet­ku svo­ju kre­a­ti­vi­tu. Kom­bi­nu­jú inšpi­rá­cie z rôz­nych sve­to­vých kuchýň, či už ame­ric­kej, južan­skej, ázij­skej, fran­cúz­skej, ale samoz­rej­me aj slo­ven­skej. Skrát­ka je cítiť, že maji­te­lia pod­ni­ku milu­jú ces­to­va­nie a obja­vo­va­nie stá­le nových exo­tic­kých chu­tí.

Foto: facebook.com/The Cut 

Foto: facebook.com/The Cut 

Kaž­dý deň tu pri­pra­vu­jú tie naj­lep­šie mäso­vé pokr­my, nad kto­rý­mi budeš slin­tať už len keď si pre­čí­taš ich názov. Neve­ríš? Poma­ly gri­lo­va­né rebier­ka Ropa Vie­ja potie­ra­né lep­ka­vou omáč­kou, Trha­né hovä­dzie v pikant­nej omáč­ke, Kura­cie Tik­ka masa­la, Mexic­ké buri­to s domá­ci­mi hra­nol­ka­mi, Deli­kát­ny pas­tra­mi send­vič, Brav­čo­vá panen­ka so smo­ta­no­vo-víno­vou omáč­kou, Kura­cie s estra­gó­no­vou omáč­kou či arab­ské kura v koko­so­vom mlie­ku s man­d­ľa­mi, a tak by sme moh­li pokra­čo­vať.

Foto: facebook.com/The Cut 

Foto: facebook.com/The Cut 

Foto: facebook.com/The Cut 

Samoz­rej­me nechý­ba­jú vyla­de­né domá­ce omáč­ky a samoz­rej­me aj chut­né poliev­ky, a prí­lo­hy, ako domá­ce hra­nol­če­ky, kus­kus, batá­to­vá kaša a šalá­ty. Vybe­rieš si tu ľah­šie jed­lo aj také, kto­ré ťa výdat­ne zasý­ti. K mäsu tu pri­stu­pu­jú sku­toč­ne ako k posvät­nej potra­vi­ne, pri­pra­vu­jú ho poma­ly a sta­rost­li­vo, aby zosta­lo šťav­na­té a mäk­ké, nie vysu­še­né na podráž­ku, ako to občas pozná­me z menej kva­lit­ných reštau­rá­cií či výva­rov­ní.

Foto: facebook.com/The Cut 

Foto: facebook.com/The Cut 

V The Cut si skrát­ka môžeš dopriať pokr­my, kto­ré si doma len tak nena­va­ríš, pre­to­že ich príp­ra­vu sa nedá upo­náh­ľať. Pre­čo by si to aj robil, keď ti ich s lás­kou nava­rí pro­fi kuchár? Navy­še z tých naj­lep­ších suro­vín, kto­ré sú poc­ti­vo vybra­né od lokál­nych mäsia­rov a ďal­ších dodá­va­te­ľov a skom­bi­no­va­né tak, aby bol chu­ťo­vý záži­tok čo naj­väč­ší.

Foto: facebook.com/The Cut 

Foto: facebook.com/The Cut 

Vyz­dvi­hnúť však tre­ba aj sta­rost­li­vo vytvo­re­ný inte­ri­ér, kto­rý dýcha mini­ma­lis­tic­kým dizaj­nom a sku­toč­ne má v sebe gény New York Deli. Tma­vé a tlme­né far­by ho ladia skôr do pán­ske­ho štý­lu, no k “suro­vos­ti” mäsa sa doko­na­le hodia. Aká­koľ­vek výraz­ná far­ba by tu bila do očí. Dušu pod­ni­ku pod­tr­hu­jú gra­fi­ky zná­zor­ňu­jú­ce všet­ky čas­ti hovä­dzie­ho či brav­čo­vé­ho a kva­lit­ný kus por­chet­ty ležia­ci vo vit­rí­ne.

Koneč­ne je tu opäť nie­čo nové a výni­moč­né. Ak raz skú­siš The Cut, urči­te to nebu­de posled­ný­krát. Veď pre­čo si občas nedop­riať malé gas­tro­no­mic­ké hody s newy­or­ským nády­chom? Náj­deš ho v obľú­be­nom Fresh­mar­ke­te.

Pridať komentár (0)