Dá sa pra­co­vať v spo­loč­nos­tiach ako Ama­zon, Apple či Google a nor­málne pop­ri­tom žiť?

Michal Sorkovský / 4. október 2015 / Tools a produktivita

Giganti spo­me­dzi tech­no­lo­gic­kých spo­loč­ností sú schopní zájsť naozaj ďaleko, pri snahe vyž­mý­kať čo naj­viac zo svo­jich zamest­nan­cov. Tí hovo­ria o prí­liš rých­lom pra­cov­nom tempe, z kto­rého im je zle, o neus­tá­lom tlaku na jed­not­liv­cov, a to bez ohľadu na to, že ich v osob­nom živote práve postretli kata­strofy ako potrat, či diag­nóza rako­viny.

V New York Times uve­rej­nili prís­pe­vok, zalo­žení na roz­ho­vo­roch s viac ako 100 zamest­nan­cami Ama­zonu, v kto­rom odha­ľujú šoku­júce tvr­de­nia o pra­cov­nej kul­túre v spo­loč­nosti, ktorá na svo­jich zamest­nan­cov nepres­tajne vyvíja tlak. Pre mno­hých čita­te­ľov je zrejme prek­va­pe­ním, že práve firmy, pre ktoré by chcel dnes pra­co­vať tak­mer každý, sú často bez­o­hľadné ku svo­jim zamest­nan­com, s tým, že vyža­dujú výsledky, za každú cenu, avšak rea­lita je práve taká.To, že Ama­zon sku­točne nie je naj­lep­ším mies­tom, kde pra­co­vať, potvr­dil aj ano­nymný pries­kum medzi zamest­nan­cami. Tí mali bodmi (1 až 5) ohod­no­tiť to, aký život sa dá viesť popri pra­co­vaní pre túto obrov­skú spo­loč­nosť. Pries­kumu sa zúčast­nilo až 5 000 zamest­nan­cov, s tým, že výsledné hod­no­te­nie bolo 2,7 bodu. Pre porov­na­nie, Apple mal pri takomto výskume hod­no­te­nie 3,3, čo stále nie je tak úžasné, ako by väč­šina z nás pred­po­kla­dala. Mic­ro­soft skon­čil s čís­lom 3,5 a Google s 3,9.Prí­stup Ama­zonu, ktorý na svo­jich zamest­nan­cov prí­liš nebe­rie ohľad, sa teda veľmi neod­li­šuje od prí­stupu ostat­ných tech­no­lo­gic­kých gigan­tov. Suk­hin­der Singh Cas­sidy, ktorá pra­co­vala pre Ama­zon aj Google hovorí, že sku­točne vyrov­nanú pra­covnú kul­túru, ktorá by jej popri práci umož­ňo­vala naplno aj žiť, neza­žila.Tech­no­lo­gické spo­loč­nosti, tak ako aj mnohé práv­nické firmy, či finančné inšti­tú­cie, vyví­jajú na svo­jich zamest­nan­cov enormný tlak a vyža­dujú od nich šia­lené pra­covné tempo. Takýto prí­stup je mno­hými ľuďmi obdi­vo­vaný a dokonca v ňom nie­ktorí vidia inšpi­rá­ciu. Prečo? Tento prí­stup pri­nie­sol mno­hým pro­jek­tom úspe­chy, pri kto­rých nie­ktorí zabú­dajú na obete, ktoré museli iní pod­stú­piť. Pri úspe­chu, ktorý dosia­hol Face­book sa už zabudlo na to, že pri práci na tomto pro­jekte, pra­co­vali ľudia celé noci. Dokonca ani Steve Jobs, ktorý bol nepo­chybne veľ­kou osob­nosť, ktorá stále dokáže inšpi­ro­vať mili­óny, často neb­ral ohľad na svo­jich zamest­nan­cov. Chcel od nich, aby spra­vili možné z nemož­ného a preto ich často volal späť do práce aj upro­stred dovo­lenky. V Sil­li­con Val­ley sa však začali tieto veci meniť k lep­šiemu. Spo­loč­nosti ako Netf­lix, Apple, Mic­ro­soft, či Face­book prišli s výho­dami pre svo­jich zamest­nan­cov, v podobe neob­me­dze­nej mater­skej dovo­lenky, či mož­nosti pre ženy, nechať si zmra­ziť vajíčka a oddia­liť tak svoje rodi­čov­stvo. Dôvo­dom, prečo by sa mali v blíz­kej dobe veľké spo­loč­nosti sna­žiť zlep­šiť pra­covné pod­mienky pre svo­jich zamest­nan­cov, by mala byť snaha o zís­ka­nie tých naj­lep­ších ľudí. Peggy Fry, ktorá sa pri­jí­ma­ním nových ľudí zaobe­rala počas doby, kedy pra­co­vala pre Netf­lix a AOL hovorí o tom, že pri kon­ku­ren­cií, ktorá je dnes na trhu, sa musia veľké spo­loč­nosti sna­žiť spra­viť všetko preto, aby chceli ľudia pra­co­vať práve pre nich. Peggy hovorí, že tech­no­lo­gický giganti musia využiť mož­nosti, kto­rými ich kon­ku­ren­cia, v podobe star­tu­pov, nedis­po­nuje. Je predsa jasné, že si žiadny star­tup nemôže dovo­liť neob­me­dzenú mater­skú dovo­lenku pre ľudí zo svojho tímu, čo samoz­rejme robí z Googlu či Mic­ro­softu vhod­nej­ším mies­tom, kde pra­co­vať. To, že sa tech­no­lo­gické spo­loč­nosti sna­žia prísť s výho­dami pre svo­jich zamest­nan­cov ale nevy­hnutne nezna­mená, že sa ľudia v týchto spo­loč­nos­tiach tieto výhody naozaj aj odvá­žia využiť. Patt Flynn, ktorý mal v minu­losti na sta­rosti pri­jí­ma­nie nových talen­tov do Twit­teru, hovorí, že ponú­ka­nie takýchto výhod pomáha pri zís­ka­vaní nových zamest­nan­cov, avšak to, či sa spo­loč­nosti svo­jich sľu­bov držia aj neskôr, je už iný prí­beh. „Mnoho z týchto spo­loč­ností, musia takéto veci hovo­riť,“ pove­dal Flynn o výho­dách, ktoré veľké firmy sľu­bujú. Flynn hovorí o tom, že sa každá z týchto spo­loč­ností snaží byť tou, pre ktorú budú chcieť ľudia pra­co­vať, avšak to, či svoje sľuby naozaj plní, záleží na vedení spo­loč­nosti. 

Všetci zamest­nanci Google a jedna z prvých sídiel spo­loč­nosti z roku 1999Filo­zo­fia „tvrdá práca za veľké odmeny“, kto­rou sa otvo­rene pre­zen­tujú Ama­zon či Uber, pri­ťa­huje určitý typ pra­cov­níka, ktorý naozaj odhod­lane pra­cuje na tom, aby niečo nové vybu­do­val, dáva všetko do svo­jej práce a nemá prob­lém s nad­časmi. „Pra­co­vala som v Ama­zone šesť dní v týždni, ale teraz, keď už mám vlastnú spo­loč­nosť, pra­cu­jem sedem dní v týždni,“ hovorí Nadia Shou­ra­boura, CEO star­tupu Hoin­ter, ktorá si vyskú­šala prácu v Ama­zone. „Ja osobne prácu milu­jem. Sku­točne chcem, aby bol môj pro­dukt naj­lepší.“ Avšak aj pre tých najam­bi­ci­óz­nej­ších by mali exis­to­vať limity, ktoré by mali vedieť akcep­to­vať. Práve takýto ambi­ci­ózni mana­žéri v Ama­zone totiž mali tla­čiť na zamest­nan­cov, ktorí sa práve vylie­čili z rako­viny či zažili potrat, aby sa rýchlo vrá­tili a sústre­dili sa na prácu. Foun­der a CEO Ama­zonu Jeff Bezos sa k sprá­vam o pra­cov­nej kul­túre vo svo­jej firme vyjad­ril v zmysle, že vie, že je ťažké pra­co­vať pre túto spo­loč­nosť. „Verím, že hocikto, kto pra­cuje v spo­loč­nosti, ako je tá, ktorú opí­sal v článku New York Times, by bol blá­zon, ak by tam ostá­val. Viem, že ja by som opus­til takú spo­loč­nosť,“ pove­dal. 


zdroj: mashable.com

Pridať komentár (0)