Dá sa na Slo­ven­sku žiť z You­tube?

Alexandra Dulaková / 23. apríla 2016 / Business

Život You­tu­be­rov sa zdá byť ako moderná roz­právka. Zará­bajú veľké peniaze deba­tami alebo mono­lógmi pred kame­rou, hra­ním hier, maľo­va­ním, vare­ním — to všetko často z pohod­lia ich izby. Aj na Slo­ven­sku máme vlastnú odrodu You­tu­be­rov. Mal by si ich nasle­do­vať, ak ťa láka vidina fre­e­lan­cer­stva a veľ­kého zárobku? 

Nie je všetko zlato čo sa blyští. To platí aj o živote You­tu­be­rov. Zatiaľ čo drvivá väč­šina (akási šedá masa mili­ó­nov sna­živ­cov) bude, nezá­visle od námahy, vždy len prie­merná, na jej vrchol sa dostane pár desia­tok úspeš­ných, ktorí nás ostat­ných budú pre­svied­čať o tom, že kari­éra na You­tube je to pravé ore­chové. A úspešní sú práve preto, lebo You­tube biz­nisu už prišli na kĺb. Vedia, čo chcú ľudia vidieť a ako to čo naj­lep­šie pre­dať tým, od koho naj­viac závi­sia ich príjmy: reklam­ným inze­ren­tom.

Ak chceš pat­riť medzi nich, úspeš­ných You­tu­be­rov, musíš sa to naučiť tak­tiež, no aj tak nič nesľu­bu­jeme. Mili­óny eur sú veľmi nere­álna vidina a aj slušný slo­ven­ský plat ťa bude stať obrov­ské množ­stvo námahy a času. Ešte stále máš chuť sa do toho púš­ťať?

maxresdefault-3

foto: youtube.com

Vypo­čí­tať úspeš­nosť a príjmy You­tu­be­rov nie je vôbec jed­no­du­ché a neexis­tuje na to žiadna uni­ver­zálna for­mulka na štýl: x subscriberov/videní = y zisku. Nie­kto, kto má mili­óny sub­sri­be­rov, ešte nemusí zará­bať – dokonca ani euro. Je to síce veľmi neprav­de­po­dobné, no môže sa to stať, pokiaľ nikto zo sle­do­va­te­ľov nena­viaže kon­takt s reklam­ným obsa­hom. Osob­nosti tohto vir­tu­ál­neho sveta zará­bajú rôzne, podľa ich zame­ra­nia a úspeš­nosti, no najmä – enga­ge­mentu s akou­koľ­vek rekla­mou vlo­že­nou na stránku ich videa. Takže prvé, čo si musíš po dosia­hnutí istého počtu odbe­ra­te­ľov pod­ma­niť, je reklamný trh.

Sú reklamné spo­loč­nosti, ktoré pla­tia za počty zhliad­nutí (po viac ako polo­vici reklamy, alebo min. 30 sekun­dách — čokoľ­vek sa stane skôr), alebo klik­nutí. Aj keď väč­šina reklám nás, sle­do­va­te­ľov, nanaj­výš iri­tuje, sú v sku­toč­nosti zdro­jom obživy pre tých, na kto­rých videá sme si v prvom rade klikli.

Keďže chcú You­tu­beri pri­tiah­nuť čo naj­viac ľudí, ktorí by sa s vlo­že­nou rekla­mou vedeli anga­žo­vať, musia si čo naj­skôr vypro­fi­lo­vať kon­krétnu cie­ľovú sku­pinu, ktorú budú vedieť podobné reklamy oslo­viť (pre make-up tuto­rialy to bude koz­me­tika, pre game­rov hry alebo kon­zoly, atď.). To je teda to prvé, čo musíš uro­biť, ak chceš na vide­ách slušne zará­bať: rozmys­lieť si preto, či máš už bez­tak dosť pre­sý­te­nej You­tube komu­nite niečo ponúk­nuť a uve­do­miť si, že s tvo­jím nápa­dom zrejme pri­šiel už nie­kto iný. Vieš sa od ostat­ných dosta­točne odlí­šiť?

samsung_gs4_iphone_5_logos_1

foto: advertisinginstitute.com

Nie­ktorí úspešní You­tu­beri sú detailní stra­té­go­via a iní zase vypus­tili jedno video, ktoré sa stalo virál­nym a pri­nieslo im pek­ných pár tisíc ( to je však veľmi neprav­de­po­dobný prí­pad, takže sa naň nespo­lie­haj). Oveľa skôr ti ovo­cie pri­ne­sie stra­te­gické mys­le­nie.

Chceš robiť tuto­rialy hra­nia na nástroj, naná­ša­nia make-upu, vare­nia, alebo hra­nia hier? Vopred si pre­mysli, či máš dosť nápa­dov, času a poriadne tech­nické vyba­ve­nie, ktoré ti zaistí obra­zovo aj zvu­kovo kva­litné videá. Budeš ich vedieť zau­jí­mavo edi­to­vať a dodá­vať nejaké tie efekty, ktoré aj z oby­čaj­ného roz­ho­voru uro­bia zábavnú „podí­vanú“? Spý­taj sa sám seba: Chcel by som si niečo podobné sám pozrieť? A robil by som to pra­vi­delne?

Iste si si vši­mol, že naj­väč­šie You­tube kanály majú spo­ločnú jednu zásadnú vec: anglič­tinu. Pri­ro­dzene, aby si pri­lá­kal a udr­žal veľký počet ľudí, musia ti v prvom rade dobre roz­umieť. So slo­ven­či­nou máš dosť obme­dzenú a cel­kom neme­dzi­ná­rodnú cie­ľovú sku­pinu, zato s anglič­ti­nou sú tvoje mož­nosti obrov­ské. „Native spe­a­kers“ tvo­ria stovky mili­ó­nov ľudí a okrem nich roz­umejú anglič­tine ďal­šie stovky mili­ó­nov z medzi­ná­rod­ného pro­stre­dia. Takže si skús oprá­šiť tento uni­ver­zálny jazyk a naučiť sa roz­prá­vať zau­jí­mavo a tak, aby ti bolo poriadne roz­umieť (samoz­rejme, skú­siť môžeš aj špa­niel­činu, nemčinu, alebo iné roz­ší­rené jazyky, no anglič­tina je suve­rénne naj­lep­šou voľ­bou).

Taký Gogo na dru­hej strane doka­zuje, že úspech sa dá dosiah­nuť aj slo­ven­či­nou, no skôr výnim­kou. Ak teda nie anglič­tina, aspoň anglické titulky. A možno budeš mať šťas­tie a tvoje slo­ven­ské roz­prá­va­nie nie­komu príde exo­tické!

Screen Shot 2016-04-23 at 01.36.04

foto: Youtube/Gogo

Náho­dou nie je ani to, že väč­šina zná­mych You­tu­be­rov svoje videá vypúšťa v jeden a ten istý deň v týždni (pop­rí­pade viac­krát do týždňa). Pra­vi­del­nosť ľudí udr­žiava v pozore (neza­budnú na teba) a naviac si tak vedia lep­šie pamä­tať, kedy ďal­šie video vyjde. A rov­nako nie je náho­dou ani to, že pod kaž­dým videom dob­rých tvor­cov sa nachá­dza asi tucet odka­zov na rôzne ďal­šie sociálne siete. Tie si so svo­jím menom/nickom, ktoré samoz­rejme musí byť chyt­ľavé a ľahko zapa­mä­ta­teľné, všade hneď založ, inak hrozí, že to neskôr urobí nie­kto iný a ty tak budeš strá­cať poten­ciál­nych subscriberov/followerov, ako aj záro­bok (even­tu­álne môžeš začať zará­bať aj na takom Ins­ta­grame, ale to už je zase o nie­čom inom a do jed­ného článku to nevtes­náme).

Takto to naprí­klad vyzerá pod videom Jenny Marb­les

Screen Shot 2016-04-23 at 01.42.16

foto: youtube.com

Pra­vi­del­ným pris­pie­va­ním na ostatné sociálne siete si okolo seba vytvá­raš komu­nitu, ktorá by ťa mala vní­mať ako nie­koho, s kým chce vo svo­jom voľ­nom čase pri­chá­dzať do kon­taktu. Buď teda prí­stupný, pria­teľ­ský a milý a s odbe­ra­teľmi stále komu­ni­kuj, naprí­klad odpo­ve­da­ním na komen­táre pod videom. Ber všetky siete ako tvoje javisko, na kto­rom nemu­síš vždy nevy­hnutne pro­mo­vať úplnú pravdu a auten­ti­citu.

Občas musíš fake-núť a naaran­žo­vať nejakú tú fotku pek­ných raňa­jok, izby, náv­števy fitka, alebo pre­chádzky v meste/prírode, aby mali ľudia pocit, že tvoj život je zau­jí­mavý a že chcú byť jeho vir­tu­ál­nou súčas­ťou. Na pri­pra­vo­va­nie vifonky alebo špa­giet s keču­pom asi veľa ľudí nena­mo­táš (ale skú­siť to môžeš, veď ľudia majú predsa len radi aj blbosti).

sitc-final-edits-2052

foto: teneightymagazine.com

Keď už sme pri aran­žo­va­ných fot­kách, do úvahy neskôr (sku­točne až neskôr) pri­chá­dzajú aj pro­duct pla­ce­menty alebo spon­zo­ro­vané videá. To však bude až v bode, keď budú mať reklamné spo­loč­nosti zapla­te­ním teba čo zís­kať, teda až vtedy, keď budeš mať nejakú základňu fanú­ši­kov vytvo­renú. Dovtedy budeš musieť rôzne pro­dukty (hry, elek­tro­niku, koz­me­tiku, stránky, orga­ni­zá­cie, podu­ja­tia) odpo­rú­čať cel­kom nezištne a dúfať, že si to daná značka všimne. Aj potom budeš ale s rekla­mou musieť nará­bať opatrne. Prí­liš okaté ich ľudia nemajú radi, no na dru­hej strane, ak vieš pro­dukt, nech je to už čokoľ­vek, šikovne a tema­ticky zakom­po­no­vať do videa, môžeš tým len zís­kať.

Než sa tam dosta­neš, musíš si robiť cel­kom oby­čajnú a bohu­žiaľ nepla­tenú kam­paň pomo­cou tvojho face­bo­oku a face­bo­oku tvo­jich kama­rá­tov, keďže ten u nás fičí naj­viac. Dobre si teda spo­čí­taj, či máš takto koho oslo­viť, pop­rí­pade, aký by bol dosah share-ova­nia obsahu tvo­jimi FB kama­rátmi. Čím medzi­ná­rod­nej­šie, tým lep­šie.

A čo chcú ľudia vlastne vidieť? Je to rôzne, no pre­dov­šet­kým pekné veci: pekné poza­die videa, pek­ných ľudí, pekné efekty, oble­če­nie, atď. A v dru­hom rade niečo, čo si ich pozor­nosť udrží dlh­šie ako fyzická krása, aby video aj dopo­ze­rali. Väč­ši­nou dobre pre­dá­vajú humor, alebo samoz­rejme „sexi“ ladené veci: oble­če­nie, témy, vtipy (no v tomto má You­tube jasne sta­no­vené hra­nice). A hocičo, čo ľudí šokuje (je to síce lacná stra­té­gia, no do istej miery fun­guje).

1280x720-ife

foto: dailymotion.com

Ide­álne je vziať niečo, čo ťa baví a pre­zen­to­vať to tak, aby z toho čosi mali aj ostatní. Dobrý prí­klad je Gogo, ale naprí­klad aj tuto­rialy hra­nia na hudobný nástroj. Tie len tak zo špásu začal nahrá­vať jeden môj kama­rát (po anglicky) a tvrdí, že kým rela­tívne aktívne tvo­ril (raz za mesiac), dosia­hol asi 2 mili­óny zhliad­nutí a od You­tubu dostal dokopy asi 2,000 dolá­rov. Ak by sa však sna­žil a robil naprí­klad cover-y na objed­návku viac­krát za mesiac, spolu s promo akti­vi­tami by to podľa neho mohol byť fajn džob na polo­vičný úvä­zok — ide­álne naprí­klad pre štu­denta, alebo jed­no­du­cho nie­koho, kto hrá rád na gitare a nehanbí sa to pre­zen­to­vať pred širo­kou verej­nos­ťou.

Ak si teda ochotný do nie­čoho podob­ného ísť, neopo­váž sa dať okam­žitú výpo­veď a tešiť sa na to, ako sa ti hneď budú hrnúť veľké peniaze. Vybu­do­va­nie úspeš­ného kanálu trvá nie­kedy aj roky, a tak sa spo­čiatku pri­prav na prácu zadarmo, neskôr na nejaké drobné vrec­kové a možno nie­kedy v budúc­nosti aj niečo viac.

Tieto otázky by si si mal pred zača­tím v kaž­dom prí­pade polo­žiť:

  • Mám dobré nápady? Budem ich vedieť mávať pra­vi­delne, alebo pri­chá­dzajú len raz za čas?
  • Mám kva­litné tech­nické vyba­ve­nie? Ak nie, môžem si ho dovo­liť zohnať?
  • Viem pútavo roz­prá­vať, naj­lep­šie via­ce­rými jazykmi a som dosť seba­ve­domý na to, aby som svoju tvár ponú­kol mili­ó­nom ľuďom?
  • Som vtipný, zábavný, viem robiť niečo zau­jí­mavé a viem to najmä pekne a pútavo pre­zen­to­vať?
  • Mám čas a chuť na aktívne promo na sociál­nych sie­ťach?
  • Nejde mi len o pro­fit? 

You­tube je práca ako každá iná, aj keď sa možno javí ako úžasne jed­no­du­chá a zábavná. Nahrá­va­nie obsahu videa je jedna vec, druhá je neko­nečné edi­to­va­nie, ktoré sa naj­skôr samoz­rejme musíš naučiť. Táto práca si vyža­duje čas, námahu, kre­a­ti­vitu, chuť vyví­jať sa a vymýš­ľať nové veci, ktoré ľudí zau­jí­majú, no vyža­duje si aj stra­te­gické mys­le­nie a zna­losť fachu.

Aj keď ti je zle, smutno alebo nemáš chuť, pred divákmi si musíš udr­žať dekó­rum a dať im to, čo od teba oča­ká­vajú — nech už je to čokoľ­vek. Stá­vaš sa pro­duk­tom, znač­kou, alebo vykon­štru­ova­nou iden­ti­tou, ktorá vie pri­lá­kať ľudí a zará­bať peniaze. Nemusí to vždy byť psy­chicky jed­no­du­ché. Veľa You­tu­be­rov už stihlo roz­prá­vať aj o tlaku, ktorý na nich ich vir­tu­álna iden­tita vyvíja.

Screen-Shot-2012-11-04-at-22.05.241

foto: zoella.co.uk

Takže ak chceš odpo­veď na otázku v nad­pise: áno, dá — prečo nie? Národ­nosť nie je ani zďa­leka taká dôle­žitá ako obsah. Môžeš tvo­riť vlogy z ces­to­va­nia, nahrá­vať rady do života, rôzne tuto­rialy, rozo­be­rať aktu­álne témy… Ak vieš tvo­riť zau­jí­mavé veci, ktoré dokážu oslo­viť mili­óny ľudí, vieš šikovne nará­bať s tech­nic­kou stránku, si vtipný, zau­jí­mavý, alebo doká­žeš byť jed­no­du­cho trefný, máš hneď tie základné pred­po­klady.

Keď si okrem toho ochotný na svo­jom kanáli aktívne pra­co­vať ako na značke alebo ume­lec­kej iden­tite, nie­kam to určite dotiah­neš. Možno to nebude hneď tvoj full-time job, ale aspoň niečo, čo ti občas pri­hodí nejaké to vrec­kové a bude ťa baviť. Napo­kon, to je ten naj­dô­le­ži­tejší bod, ktorý vie sprí­jem­niť akú­koľ­vek prácu a uro­biť z nej skvelé hobby.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: youtube/Gogo

Pridať komentár (0)