Ďal­šia bomba z Čiech! Inves­tí­cia vyš­šia ako 1 mil. Eur

Luky Gašparík / 6. júna 2014 / Tools a produktivita

Brnen­ský star­tup Video­f­lot, spá­ja­júci video­t­vor­cov so zákaz­níkmi, sa doho­dol na stra­te­gic­kom par­tner­stve s brnen­skou spo­loč­nos­ťou Y Soft, ktorá je glo­bál­nym hrá­čom na trhu tla­čo­vých rie­šení pre firmy. Video­f­lot zís­kal 30 mili­onovú inves­tí­ciu (v CZK) a expan­duje do Ame­riky.

Video­f­lot na seba prvý­krát upo­zor­nil virál­nym cyk­lis­tom na diaľ­nici. Bolo to tesne po svo­jom vzniku v star­tup akce­le­rá­tore Star­cube v roku 2012. Nasle­do­valo tre­tie miesto v súťaži Voda­fone Nápad roka 2012 a cesta do Juž­nej Ame­riky na pol­ročnú účasť v pre­stíž­nom akce­le­rá­tore Star­tUp Čile. V roku 2013 začal Video­f­lot zís­ka­vať prvých pla­tia­cich zákaz­ní­kov a v máji tohto roku sa doho­dol na inves­tí­cii vo výške 30 mil. čes­kých korún z fon­dov Y Soft Ven­ture Capi­tal, ktorý sys­te­ma­ticky pod­po­ruje nádejné star­tupy.

Cyk­lista na diaľ­nici

Zna­mená to pre nás nie­len zásadnú finančnú injek­ciu, ale tiež mož­nosť využiť know-how, nástroje a skú­se­nosti s vývo­jom i ria­de­ním firmy, jed­no­du­cho naozaj stra­te­gické par­tner­stvo. Po rokoch fun­go­va­nia na báze osob­ného nad­še­nie nie­koľ­kých málo ľudí môžeme výrazne roz­ší­riť tím, zame­rať sa viac na zahra­ničné trhy a poriadne sa do toho oprieť,” zhŕňa dohod­nutú spo­lu­prácu David Spá­čil, zakla­da­teľ a výkonný ria­di­teľ Video­f­lotu. “V pod­state sme s Y Soft pri­skrut­ko­vali na Video­f­lot rake­tový motor. Teraz je potrebné to celé uria­diť a udr­žať smer,” dodáva.

David Spáčil

V Dávi­dovi je obrov­ská ener­gia a jasná vízia podop­retá rokmi práce vo video­pro­duk­cii a zna­los­ťou trhu. Video­f­lot tiež napĺňa 4 kľú­čové kri­té­riá, podľa kto­rých hod­no­tíme star­tupy: vízia a nápad, pro­dukt, ktorý sa už na trhu osved­čil, poten­ciál pre glo­bálnu expan­ziu a nako­niec manaž­ment, ktorý má šancu pro­jekt úspešne roz­be­hnúť. Len na posled­nom kri­té­riu zamiet­neme až 40% pro­jek­tov. Nápady má totiž každý, ale samotné nad­še­nie nestačí. Roz­ho­du­júce je doká­zať ich zre­a­li­zo­vať, “ dodáva Vác­lav Muchna, CEO spo­loč­nosti Y Soft a inves­tor Video­f­lotu.

Aktu­álne Video­f­lot pre­chá­dza zme­nami na všet­kých fron­toch. Tím sa výrazne roz­ši­ruje o prog­ra­má­to­rov a UX dizaj­né­rov, naplno sa roz­bieha vývoj a tiež mar­ke­ting — ako v Česku, tak v zahra­ničí. “Dobré video rovná sa agen­túrne video, a to sa rovná drahé video: to je základná rov­nica, ktorú búrame. Do dvoch rokov by sme chceli vybu­do­vať glo­bálny eko­sys­tém pre video­pro­duk­ciu, ktorý bude otvá­rať dvere na trh mla­dým talen­tom. Bez medzi­člán­kov, efek­tív­nej­šie a slo­bod­nej­šie. A budeme stáť na naj­väč­šej data­báze video­t­vor­cov na svete. Vždy som bol skromný,” uzat­vára s úsme­vom Spá­čil.

Zdroj: TČ, Foto: Lupa.cz, babelguide.com

Pridať komentár (0)