V Dán­sku vzniká poľ­no­hos­po­dár­ske Sili­con Val­ley

Linda Cebrová / 24. novembra 2016 / Eko

Dáni sú si vedomí potreby ino­vá­cie v poľ­no­hos­po­dár­skom odvetí, ich Agro Food Park sa naďa­lej roz­rastá.

Dán­sko sa roz­hodlo uro­biť obrov­ské inves­tí­cie v oblasti mest­ského poľ­no­hos­po­dár­stva. Na spo­lu­prácu si pri­zvalo špičku sve­to­vej archi­tek­túry a dizajnu, aby spo­ločne vytvo­rili efek­tívny sys­tém zabez­pe­ču­júci eko­lo­gické pes­to­va­nie potra­vín v kra­jine. Známi archi­tekt McDo­nough spolu s dizaj­nérmi z 3XN navrhli kon­cept Agro Food Parku plného poľ­no­hos­po­dár­skych ino­vá­cií. Pro­jekt je navr­hnutý tak, aby zlep­šil spo­lu­prácu medzi výskum­níkmi a samot­nými poľ­no­hos­po­dármi a pod­nikmi. Cie­ľom je aj vylep­še­nie poľ­no­hos­po­dár­skeho výkonu v zaľud­ne­nom mest­skom pro­stredí, a to všetko čis­tou, eko­lo­gic­kou ces­tou.

dan1

foto:arminassadzevicius.com
Do roku 2050 bude potre­bo­vať prí­stup k čerstvým potra­vi­nám viac ako 9 miliárd ľudí, dve tre­tiny z nich budú pri­tom žiť v mes­tách. Keďže takáto situ­ácia je viac ako reálna, nie je prek­va­pe­ním, že vedci po celom svete pra­cujú na kon­cepte udr­ža­teľ­ného mest­ského poľ­no­hos­po­dár­stva a sna­žia sa pri­niesť ino­vá­cie aj do oblasti s potra­vi­nami. Agro Food Park chce byť epi­cen­trom tohto výskumu.

dan2

foto:arminassadzevicius.com

Táto spo­loč­nosť bola zalo­žená už v roku 2009 na okraji mesta Aar­hus. V dru­hom naj­väč­šom meste v Dán­ska sa tak rozp­res­tiera kem­pus s roz­lo­hou 460 000 m2, ktorý je domo­vom pre viac ako 80 orga­ni­zá­cií a ich 1000 zamest­nan­cov. Tieto pod­niky sú malé ale aj veľké, nad­ná­rodné ale aj lokálne. Zame­ria­vajú sa na rôzne prvky poľ­no­hos­po­dár­skeho prie­myslu. Náj­deš tam firmu špe­cia­li­zu­júcu sa čisto na chuť potra­vín, šľach­te­nie rast­lín alebo pod­nik zame­raný len na bak­te­riálnu mik­rof­lóru a jej využi­tie pre efek­tív­nej­šie pes­to­va­nie plo­dín.

dan3

foto: arminassadzevicius.com
V prie­behu najb­liž­ších 30 rokov by sa mal park roz­ší­riť o ďal­šie 3 mili­óny m2, aby mohol pri­jať stovky nových firiem a tisíce zamest­nan­cov, ktorí spo­ločne vytvo­ria niečo ako poľ­no­hos­po­dár­ske Sili­con Val­ley. Práve Dán­sko sa zdá byť, jed­nou z naj­vý­hod­nej­ších kra­jín na rea­li­zá­ciu tohto ambi­ci­óz­neho pro­jektu. Je to totiž kra­jina, v kto­rej sa už teraz vypro­du­kuje toľko jedla, koľko by sta­čilo pre štát 6x väč­šej roz­lohy než je samotné Dán­sko. A to zväčša pomo­cou eko­lo­gicky čis­tých postu­pov. Rast parku je už v plnom prúde, ešte tento rok sa do komu­nity pridá aj naj­väčší výrobca mlieka a mlieč­nych výrob­kov v Škan­di­ná­vií — Arla Foods. Tak­tiež sa v roku 2018 plá­nuje výstavba AAr­hus Uni­ver­sity of Food Science, ktorá bude vycho­vá­vať ino­vá­to­rov poľ­no­hos­po­dár­skeho prie­myslu budúc­nosti.

zdroj:inhabitat.com zdroj obráz­kov a titul­nej fotografie:arminassadzevicius.com

Pridať komentár (0)