Darth Vader nepou­ží­val Temnú Silu, ale Apple Watch!

Lukáš Timko, mojesmarthodinky.sk / 4. januára 2016 / Tech a inovácie

Kon­tro­lo­vať veci pomo­cou rúk už nie je iba domé­nou Dartha Vadera. Pomaly ale isto sa fan­tá­zie z fil­mo­vého plátna dostá­vajú do našich reál­nych živo­tov. V dneš­nej dobe sa stret­neme s via­ce­rými vychy­táv­kami zo sci-fi série Star Trek, no ten­to­krát vedci pri­niesli do rea­lity niečo z ďale­kej budúc­nosti a z veľmi vzdia­le­nej gala­xie. Jedná sa o Silu, pomo­cou kto­rej doká­zali hlavný hrdi­no­via ovlá­dať pred­mety. S naj­nov­šou čas­ťou Hviezd­nych vojen sa opäť oži­vili odvážne pred­stavy ved­cov.

Tai­wan­skí vedci z inšti­tútu PVD+ vytvo­rili tech­no­ló­giu, ktorú pokojne môžeme nazvať „Silou z Hviezd­nych vojen“.Vytvo­rili algo­rit­mus pre Apple Watch, pomo­cou kto­rého môžete kon­tro­lo­vať drony a mani­pu­lo­vať so svet­lom pomo­cou pohybu ruky. Tento algo­rit­mus nazvali Dong.

Tesla_AppleWatch_ELEKSlabs_63

Po osem­nás­tich mesia­coch výskumu a vytvá­raní apli­ká­cie tím z PVD+ verejne uká­zal ako pomo­cou jed­no­du­chej ges­ti­ku­lá­cie môžete kon­tro­lo­vať lie­ta­nie drona. V ich prí­pade sa jedná o dron – Par­rot AR Drone 3.0. Okrem neho potre­bo­vali aj Apple Watch s nain­šta­lo­va­ným algo­rit­mom Dong, pomo­cou kto­rého zazna­me­ná­vali pohyb ruky a koreš­pon­du­júce sig­nály vysie­lali do drona. Za výsku­mom stojí Mark Ven, zakla­da­teľ spo­loč­nosti PVD+.

Pred­tým sme na lie­ta­nie s dronmi potre­bo­vali kom­pli­ko­vané ovlá­dače, no teraz nám na to bude sta­čiť iba nosi­teľná tech­no­ló­gia na zápästí. Pomo­cou ľud­ského sprá­va­nia a ges­ti­ku­lá­cie môžeme priamo komu­ni­ko­vať s dro­nom a takýmto spô­so­bom mu zadá­vať pokyny pre lie­ta­nie“ pove­dal Ven. Pozrite si Silu Apple Watch v akcii na videu pod člán­kom…

Tak­tiež môžeme kon­tro­lo­vať loptu iba s pomo­cou Apple Watch,“ tvrdí Ven. Tou lop­tou myslí dron Sphere 2.0, ktorý sa podobá na BB-8 dro­ida z posled­ných „Hviezd­nych vojen – Sila sa pre­bú­dza“. Mož­nosť kon­tro­lo­vať drony len pomo­cou ruky určite pobaví viac ako ovlá­da­nie pro­stred­níc­tvom kom­pli­ko­va­ného ovlá­dača.

chronometer-faces-01

Algo­rit­mus nie je limi­to­vaný len pre Apple Watch, ale bude dostupný aj pre iné nosi­teľné zaria­de­nia a ostatné drony. Týmto sa otvo­ria via­ceré mož­nosti ich pou­ži­tia a zábavy. „Dron rea­go­val na pokyny veľmi rýchlo, výzvou však naďa­lej zostáva pro­stre­die – prú­de­nie vzdu­chu kom­pli­kuje kon­trolu. Ak igno­ru­jeme von­kaj­šie fak­tory, kon­trola drona je výborná“ pochvá­lil sa Ven.

Okrem ovlá­da­nia drona sa tento tím zaoberá apli­ko­va­ním podob­ného algo­ritmu na kon­trolu svetla – nejedná sa len o jeho zapnu­tie a vypnu­tie, ale aj o zmenu farby. „Keď dva­krát zatlies­kate, svetlá sa zapnú. Keď do vzdu­chu napí­šem pís­meno „R“, zapne sa čer­vené svetlo (anglicky – Red light) a ak napí­šem pís­meno Y zapne sa žlté svetlo (anglicky – Yel­low light).“ pove­dal Ven.

Vývoju ovlá­da­nia pre drony sa už nie­koľko rokov venujú rôzne tímy po celom svete. Jed­ným z nich je aj Thal­mic Lab Myo, ktorý sa snaží o využi­tie elek­tric­kej akti­vity sva­lov namiesto fyzic­kého pohybu. Nie­len vedci sa sna­žia posu­núť hra­nice ovlá­da­nia dro­nov. Pred­ne­dáv­nom sme vám pri­niesli člá­nok o tom, ako spo­loč­nosť Xia­omi pri­pra­vuje dron, ktorý budete môcť ovlá­dať Xia­omi Mi band náram­kom.

zdroj: mojesmarthodinky.sk

Pridať komentár (0)