Das Key­bo­ard 5Q ti uľah­čí prá­cu veľ­mi štý­lo­vým spô­so­bom

Rudolf Nečas / 27. júla 2016 / Tech a inovácie

Klá­ves­ni­ca nemu­sí byť len vstup­ným zaria­de­ním.

Das Key­bo­ard je spo­loč­nosť, kto­rá má na sve­do­mí nie­kto­ré z naj­pô­so­bi­vej­ších mecha­nic­kých klá­ves­níc. Prav­de­po­dob­ne si už o nich počul, ale­bo mož­no klá­ves­ni­cu od nich aj pou­ží­vaš. Ak máš rád pris­pô­so­be­nie a klá­ves­ni­cu, kto­rá doká­že uro­biť ove­ľa viac, než len písať slo­vá, urči­te sa pozri na Das Key­bo­ard 5Q.

087d17d02a8eed5c7e833597d4e0c353_original

foto: kickstarter.com

5Q je clou­do­vo pri­po­je­ná, open API RGB mecha­nic­ká klá­ves­ni­ca, kto­rú si momen­tál­ne môžeš objed­nať cez kam­paň na Kicks­tar­te­ri. Nie­len, že si na nej môžeš pris­pô­so­biť far­bu pod­svie­te­nia pre kaž­dú klá­ve­su cez inter­net, ale je schop­ná aj pre­ná­šať infor­má­cie pria­mo na klá­ves­ni­cu. Naprí­klad, ak potre­bu­ješ sti­hnúť nie­čo do urče­né­ho ter­mí­nu, môžeš si pre nie­kto­rú klá­ve­su nasta­viť far­bu, kto­rá sa bude s blí­žia­cim ter­mí­nom meniť a už pri pohľa­de na klá­ves­ni­cu budeš pri­bliž­ne vedieť, koľ­ko času ešte máš.

API je otvo­re­ná pre vývo­já­rov, tak­že mož­nos­ti sú neko­neč­né. Bli­ka­nie klá­ve­sy keď ti prí­de email, zme­na far­by klá­ve­sy pod­ľa tep­lo­ty pro­ce­so­ra… všet­ko na čo si len spo­me­nieš, je mož­né. Tvor­co­via pri­pra­vu­jú tiež komu­nit­nú web­strán­ku, kde vývo­já­ri budú môcť zdie­ľať svo­je open sour­ce wid­ge­ty pre ovlá­da­nie sve­tel­ných efek­tov.

Klá­ves­ni­ca tiež obsa­hu­je špe­ciál­ne Gam­ma Zulu spí­na­če od spo­loč­nos­ti Omron, kto­ré zne­sú 100 mili­ó­nov stla­če­ní. Model 5Q ich má dohro­ma­dy 104. Pod kaž­dým tla­čid­lom je RGB LED tru­bič­ka, kto­rá je nie­koľ­ko­ná­sob­ne jas­nej­šia ako ostat­né na trhu. To sa zíde, pre­to­že pod­sta­tou je, aby klá­ve­sy boli púta­vé a rôz­no­fa­reb­né.

Das Key­bo­ard je pre­dov­šet­kým o tom, aby ti pomoh­la pra­co­vať efek­tív­nej­šie, a zdá sa to ako cel­kom dob­rá inves­tí­cia, ak hľa­dáš spô­sob ako robiť veci ove­ľa rých­lej­šie. Ak máš na jed­nu zálusk, môžeš si ju ešte zaob­sta­rať v úspeš­nej kam­pa­ni na Kicks­tar­te­ri. Tvor­com sa poda­ri­lo vyzbie­rať už tak­mer pol mili­ó­na dolá­rov, pri­čom nasta­ve­ný cieľ bol 100 000 USD. Cena po skon­če­ní kam­pa­ne sa má pohy­bo­vať na úrov­ni 229 dolá­rov, ale cez Kicks­tar­ter ju môžeš mať už za 139, tak nevá­haj, do skon­če­nia kam­pa­ne ostá­va už iba pár dní.

2a2110adf78068d500892fe765767540_original

foto: kickstarter.com

zdroj: kickstarter.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: kickstarter.com

Pridať komentár (0)