Das Key­bo­ard 5Q ti uľahčí prácu veľmi štý­lo­vým spô­so­bom

Rudolf Nečas / 27. júla 2016 / Tech a inovácie

Klá­ves­nica nemusí byť len vstup­ným zaria­de­ním.

Das Key­bo­ard je spo­loč­nosť, ktorá má na sve­domí nie­ktoré z naj­pô­so­bi­vej­ších mecha­nic­kých klá­ves­níc. Prav­de­po­dobne si už o nich počul, alebo možno klá­ves­nicu od nich aj pou­ží­vaš. Ak máš rád pris­pô­so­be­nie a klá­ves­nicu, ktorá dokáže uro­biť oveľa viac, než len písať slová, určite sa pozri na Das Key­bo­ard 5Q.

087d17d02a8eed5c7e833597d4e0c353_original

foto: kickstarter.com

5Q je clou­dovo pri­po­jená, open API RGB mecha­nická klá­ves­nica, ktorú si momen­tálne môžeš objed­nať cez kam­paň na Kicks­tar­teri. Nie­len, že si na nej môžeš pris­pô­so­biť farbu pod­svie­te­nia pre každú klá­vesu cez inter­net, ale je schopná aj pre­ná­šať infor­má­cie priamo na klá­ves­nicu. Naprí­klad, ak potre­bu­ješ sti­hnúť niečo do urče­ného ter­mínu, môžeš si pre nie­ktorú klá­vesu nasta­viť farbu, ktorá sa bude s blí­žia­cim ter­mí­nom meniť a už pri pohľade na klá­ves­nicu budeš pri­bližne vedieť, koľko času ešte máš.

API je otvo­rená pre vývo­já­rov, takže mož­nosti sú neko­nečné. Bli­ka­nie klá­vesy keď ti príde email, zmena farby klá­vesy podľa tep­loty pro­ce­sora… všetko na čo si len spo­me­nieš, je možné. Tvor­co­via pri­pra­vujú tiež komu­nitnú web­stránku, kde vývo­jári budú môcť zdie­ľať svoje open source wid­gety pre ovlá­da­nie sve­tel­ných efek­tov.

Klá­ves­nica tiež obsa­huje špe­ciálne Gamma Zulu spí­nače od spo­loč­nosti Omron, ktoré znesú 100 mili­ó­nov stla­čení. Model 5Q ich má dohro­mady 104. Pod kaž­dým tla­čid­lom je RGB LED tru­bička, ktorá je nie­koľ­ko­ná­sobne jas­nej­šia ako ostatné na trhu. To sa zíde, pre­tože pod­sta­tou je, aby klá­vesy boli pútavé a rôz­no­fa­rebné.

Das Key­bo­ard je pre­dov­šet­kým o tom, aby ti pomohla pra­co­vať efek­tív­nej­šie, a zdá sa to ako cel­kom dobrá inves­tí­cia, ak hľa­dáš spô­sob ako robiť veci oveľa rých­lej­šie. Ak máš na jednu zálusk, môžeš si ju ešte zaob­sta­rať v úspeš­nej kam­pani na Kicks­tar­teri. Tvor­com sa poda­rilo vyzbie­rať už tak­mer pol mili­óna dolá­rov, pri­čom nasta­vený cieľ bol 100 000 USD. Cena po skon­čení kam­pane sa má pohy­bo­vať na úrovni 229 dolá­rov, ale cez Kicks­tar­ter ju môžeš mať už za 139, tak nevá­haj, do skon­če­nia kam­pane ostáva už iba pár dní.

2a2110adf78068d500892fe765767540_original

foto: kickstarter.com

zdroj: kickstarter.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: kickstarter.com

Pridať komentár (0)