Dážd­nik, kto­rý vás chrá­ni pomo­cou silo­vé­ho pola?

Ľubomír Tereš / 30. marca 2015 / Tech a inovácie

Kla­sic­ké dážd­ni­ky majú prav­de­po­dob­ne viac nega­tív ako pozi­tív. Nie len, že sú neprak­tic­ké na úscho­vu, ale navy­še môžu spô­so­biť aj zra­ne­nie. Veď to pozná­te, keď ide­te po uli­ci a mie­ri na vás hro­ma­da kovo­vých hro­tov a vy len čaká­te, kto­rý z nich vám vypich­ne oko.

Po 2 rokoch prá­ce sa tímu zlo­že­né­ho z pro­fe­si­onál­nych dizaj­né­rov a štu­den­tov čín­skej uni­ver­zi­ty aero­nau­ti­ky a astro­nau­ti­ky v Nan­jin­gu poda­ri­lo vynájsť nový typ dážd­ni­ka, kto­rý bude prak­tic­ký a zaobí­de sa bez nebez­peč­ných ost­na­tých prv­kov. Ten­to špe­ciál­ny dážd­nik vytvá­ra “silo­vé pole“, vďa­ka spo­je­niu líti­ovej baté­rie, motor­če­ku a ven­ti­lá­to­ru. Neus­tá­ly cyk­lus vzdu­chu vychá­dza­jú­ci z vrch­nej čas­ti zaria­de­nia vám pre­to zaru­čí, aby vaše oble­če­nie osta­lo počas daž­ďa suché. Pod­ľa slov vyná­lez­cov sa do ochran­nej zóny dážd­ni­ka kom­for­tne zmes­tia až dva­ja ľudia.

Pod­ľa Nic­ka Lavar­sa, tím v súčas­nos­ti pra­cu­je na troch mode­loch s väč­ším pokry­tím a dlh­šou výdr­žou baté­rie. Na trh by mali uviesť 3 mode­ly, pri­čom naj­men­ší bude mať 30 cm dlhú ruko­väť a vydrž baté­rie zhru­ba 15 minút. Ďal­ší model bude dis­po­no­vať 50 cm dlhou ruko­vä­ťou a výdr­žou baté­rie 30 minút. Dĺž­ka ruko­vä­te tre­tie­ho a naj­väč­šie­ho mode­lu bude o roz­me­re od 50 do 80 cm pri 30 minú­to­vej výdr­ži baté­rie. Tím plá­nu­je od decem­bra 2015 uviesť ich pro­duk­ty aj na Kicks­tar­ter.

Zdroj: Awareness-time.com

Pridať komentár (0)