Dážd­nik, ktorý vás chráni pomo­cou silo­vého pola?

Ľubomír Tereš / 30. marca 2015 / Tech a inovácie

Kla­sické dážd­niky majú prav­de­po­dobne viac nega­tív ako pozi­tív. Nie len, že sú neprak­tické na úschovu, ale navyše môžu spô­so­biť aj zra­ne­nie. Veď to poznáte, keď idete po ulici a mieri na vás hro­mada kovo­vých hro­tov a vy len čakáte, ktorý z nich vám vypichne oko.

Po 2 rokoch práce sa tímu zlo­že­ného z pro­fe­si­onál­nych dizaj­né­rov a štu­den­tov čín­skej uni­ver­zity aero­nau­tiky a astro­nau­tiky v Nan­jingu poda­rilo vynájsť nový typ dážd­nika, ktorý bude prak­tický a zaobíde sa bez nebez­peč­ných ost­na­tých prv­kov. Tento špe­ciálny dážd­nik vytvára “silové pole“, vďaka spo­je­niu líti­ovej baté­rie, motor­čeku a ven­ti­lá­toru. Neus­tály cyk­lus vzdu­chu vychá­dza­júci z vrch­nej časti zaria­de­nia vám preto zaručí, aby vaše oble­če­nie ostalo počas dažďa suché. Podľa slov vyná­lez­cov sa do ochran­nej zóny dážd­nika kom­for­tne zmes­tia až dvaja ľudia.

Podľa Nicka Lavarsa, tím v súčas­nosti pra­cuje na troch mode­loch s väč­ším pokry­tím a dlh­šou výdr­žou baté­rie. Na trh by mali uviesť 3 modely, pri­čom naj­menší bude mať 30 cm dlhú ruko­väť a vydrž baté­rie zhruba 15 minút. Ďalší model bude dis­po­no­vať 50 cm dlhou ruko­vä­ťou a výdr­žou baté­rie 30 minút. Dĺžka ruko­väte tre­tieho a naj­väč­šieho modelu bude o roz­mere od 50 do 80 cm pri 30 minú­to­vej výdrži baté­rie. Tím plá­nuje od decem­bra 2015 uviesť ich pro­dukty aj na Kicks­tar­ter.

Zdroj: Awareness-time.com

Pridať komentár (0)