Defi­ni­tívny koniec OS X. Nástup­com je macOS Sierra!

Denis Rábek / 13. júna 2016 / Business

Na dneš­nej kon­fe­ren­cií WWDC 2016 bolo pred­sta­ve­ných aj nový ope­račný sys­tém pre Macy. Po 15 rokoch je defi­ni­tívny koniec OS X. Nový sys­témy budú niesť názov macOS. Dôvod prečo tak firma spra­vila, je veľmi zau­jí­mavý. Všetky sys­témy ktoré Apple pou­žíva na svo­jich zaria­de­niach, majú nejaký názov podľa zaria­de­nia a za ním “OS” (iOS, tvOS, wat­chOS). Jediný OS X to mal opačne, teda to X bolo až za OS.

Zdroj: apple.com
Zdroj: apple.com

Nový macOS nene­sie zmenu len v názve. Sys­tém dostal množ­stvo novi­niek. Medzi prvými ktoré boli pred­sta­vené je odo­my­ka­nie. Pri otvo­rení Mac­bo­oku od teba nebude už pýtať heslo, ale rozo­zná tvoju iden­titu vďaka Apple watch. Apple watch totiž majú fun­kciu rozo­zna­nia iden­tity na základe tvojho fyzic­kého zdra­via a bio­lo­gic­kých fun­kcií ako tlak, či tep. Ak si teda nasadí hodinky nie­kto iný, nebude mať prí­stup do tvojho macu.

Ďal­šou zau­jí­ma­vou novin­kou je vylep­še­nie fun­kcie copy/past. Táto už dávno známa fun­kcia fun­guje s prí­cho­dom nových sys­té­mov aj medzi iOS a macOS. Ak teda potre­bu­ješ nejaký text či obrá­zok dostať z iPhonu do macu, nemu­síš si to už pracne posie­lať cez rôzne apli­ká­cie. Stačí to na iPhone sko­pí­ro­vať a na macOS stla­čiť cmd+v. Obrá­zok či text budú okam­žite v macu.

Obrov­skou zme­nou v macoch bude hla­sová asis­tentka Siri. Nový macOS budeš teda môcť ovlá­dať pomo­cou nej. Ak si to využí­val dote­raz na iPhone či iPade, určite si ju zami­lu­ješ aj tu. Bude pod­statne vylepšená(aj pre iOS)a bude zvlá­dať viac prí­ka­zov. Taká jed­no­du­chá malič­kosť, a pri­tom tak úžasná!

Zdroj: 9to5mac.com
Zdroj: 9to5mac.com

Syn­chor­ni­zo­va­nie plôch. Tak by som nazval ďal­šiu novinku. Nový sys­tém ti dokáže jedi­ným kli­kom vytvo­riť v iOS, iPade a ostat­ných macoch rov­nakú plo­chu ako v tom, v kto­rom si zadal prí­kaz na túto fun­kciu.

Posled­nou novin­kou je vylep­še­nie Apple pay. Od teraz bude fun­go­vať fun­kcia aj na inter­nete. Apple sa týmto snaží kon­ku­ro­vať službe Pay­Pal. Ak budete niečo chcieť zapla­tiť pomo­cou Apple pay, stačí si vybrať pro­dukt či službu a platbu potvr­díte pomo­cou Tou­chID na iPhone.

Aktu­ali­zá­cie je pre vývo­já­rov dostupná dnes, zvy­šok sveta si na ňu počká do jesene.

thinkApple_banner

Zdroj: Thinkapple.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: businesswire.com

Pridať komentár (0)