DeLo­re­an sa vra­cia do výro­by s 300-koňo­vým moto­rom

Rudolf Nečas / 29. januára 2016 / Tech a inovácie

Skve­lá sprá­va pre skal­ných fanú­ši­kov fil­mu Návrat do budúc­nos­ti. Čosko­ro si budú môcť kúpiť „nový“ DeLo­re­an.

Vďa­ka zme­ne ame­ric­kých záko­nov sa iko­nic­ký DeLo­re­an vrá­ti do budúc­nos­ti (pres­nej­šie do roku 2017). Ten­to zákon oslo­bo­dzu­je výrob­cov malých sérií auto­mo­bi­lov od bez­peč­nost­ných požia­da­viek uplat­ňo­va­ných pre väč­ši­nu nových auto­mo­bi­liek.

delorean-2015-096

Zákon sa vzťa­hu­je len na „repli­ky“ vozi­diel, čiže autá, kto­ré sa podo­ba­jú na iné vozid­lo vyro­be­né pred aspoň 25 rok­mi. Môžu to byť naprí­klad sláv­ne „ame­ri­ky“ ako Shel­by Cob­ra, Mus­tang z roku 1965 ale­bo aj DeLo­re­an.

DeLo­re­an Motor Com­pa­ny, kto­rá zís­ka­la to, čo zosta­lo z pôvod­né­ho výrob­cu sa v súčas­nej dobe zame­ria­va na opra­vy a reštau­ro­va­nie všet­kých DeLo­re­a­nov, kto­ré jaz­dia po sve­te. Ale teraz, vďa­ka tej­to špe­ciál­nej legis­la­tí­ve môže spo­loč­nosť využiť svo­je mili­ó­ny tová­ren­ských die­lov (a nie­kto­ré, kto­ré boli vytvo­re­né pod­ľa pôvod­ných plá­nov) na stav­bu nových DeLo­re­a­nov s moto­rom od exter­né­ho dodá­va­te­ľa.

RearView

Nákup moto­ra od dodá­va­te­ľa je zásad­ný z dvoch dôvo­dov. Po prvé, umož­ňu­je autám spl­niť emis­né požia­dav­ky, a tiež posky­tu­je ove­ľa väč­ší výkon ako ori­gi­nál­na ver­zia z pred 30 rokov. Spo­loč­nosť tvr­dí, že skú­ma rad mož­nos­tí moto­rov, všet­ky s výko­nom medzi 300 a 400 kon­ský­mi sila­mi. To je veľ­ký skok opro­ti pomer­ne leni­vej 130 koňo­vej jed­not­ke, kto­rá bola v ori­gi­ná­li. Prie­mer dis­kov sa tiež zväč­ší z pôvod­ných 15-pal­co­vých na 17 ale­bo 18-pal­co­vé.

Na to, aby moh­li nové autá začať schá­dzať z mon­táž­nej lin­ky tre­ba ešte prejsť kopou byrok­ra­cie, avšak za pred­po­kla­du, že sa úrad­ní­ci posna­žia, môže­me oča­ká­vať zahá­je­nie mon­tá­že nových vozi­diel v prvom štvrť­ro­ku 2017. Cena nové­ho mode­lu sa má pohy­bo­vať medzi 80 000 až 100 000 dolár­mi (73 000 – 91 000 eur).

Bildschirmfoto-2015-10-22-um-11.52.19

Zdroj: theverge.com

Pridať komentár (0)