DeLo­rean sa vra­cia do výroby s 300-koňo­vým moto­rom

Rudolf Nečas / 29. januára 2016 / Tech a inovácie

Skvelá správa pre skal­ných fanú­ši­kov filmu Návrat do budúc­nosti. Čoskoro si budú môcť kúpiť „nový“ DeLo­rean.

Vďaka zmene ame­ric­kých záko­nov sa iko­nický DeLo­rean vráti do budúc­nosti (pres­nej­šie do roku 2017). Tento zákon oslo­bo­dzuje výrob­cov malých sérií auto­mo­bi­lov od bez­peč­nost­ných požia­da­viek uplat­ňo­va­ných pre väč­šinu nových auto­mo­bi­liek.

delorean-2015-096

Zákon sa vzťa­huje len na „repliky“ vozi­diel, čiže autá, ktoré sa podo­bajú na iné vozidlo vyro­bené pred aspoň 25 rokmi. Môžu to byť naprí­klad slávne „ame­riky“ ako Shelby Cobra, Mus­tang z roku 1965 alebo aj DeLo­rean.

DeLo­rean Motor Com­pany, ktorá zís­kala to, čo zostalo z pôvod­ného výrobcu sa v súčas­nej dobe zame­riava na opravy a reštau­ro­va­nie všet­kých DeLo­re­a­nov, ktoré jaz­dia po svete. Ale teraz, vďaka tejto špe­ciál­nej legis­la­tíve môže spo­loč­nosť využiť svoje mili­óny tová­ren­ských die­lov (a nie­ktoré, ktoré boli vytvo­rené podľa pôvod­ných plá­nov) na stavbu nových DeLo­re­a­nov s moto­rom od exter­ného dodá­va­teľa.

RearView

Nákup motora od dodá­va­teľa je zásadný z dvoch dôvo­dov. Po prvé, umož­ňuje autám spl­niť emisné požia­davky, a tiež posky­tuje oveľa väčší výkon ako ori­gi­nálna ver­zia z pred 30 rokov. Spo­loč­nosť tvrdí, že skúma rad mož­ností moto­rov, všetky s výko­nom medzi 300 a 400 kon­skými silami. To je veľký skok oproti pomerne leni­vej 130 koňo­vej jed­notke, ktorá bola v ori­gi­náli. Prie­mer dis­kov sa tiež zväčší z pôvod­ných 15-pal­co­vých na 17 alebo 18-pal­cové.

Na to, aby mohli nové autá začať schá­dzať z mon­táž­nej linky treba ešte prejsť kopou byrok­ra­cie, avšak za pred­po­kladu, že sa úrad­níci posna­žia, môžeme oča­ká­vať zahá­je­nie mon­táže nových vozi­diel v prvom štvrť­roku 2017. Cena nového modelu sa má pohy­bo­vať medzi 80 000 až 100 000 dolármi (73 000 – 91 000 eur).

Bildschirmfoto-2015-10-22-um-11.52.19

Zdroj: theverge.com

Pridať komentár (0)