Deve­lo­per appky pre Nis­san bol pri­chy­tený, ako doslovne sko­pí­ro­val kód zo Stack Overf­low

Ľudovít Nastišin / 6. mája 2016 / Zaujímavosti

Aj veľké spo­loč­nosti ako Nis­san si sem tam pomôžu verej­nými fórami, keď sú v úzkych. No ešte viac do úzkych sa dostanú, ak si tú radu vezmú až prí­liš k srdcu a sko­pí­rujú ju doslova. 

Copy & Paste kódu z inter­netu je jed­ným z naj­väč­ších “akože” tajom­stiev v počí­ta­čo­vom prog­ra­mo­vaní. A verte, že to robia všetci. Je to preto, lebo exis­tujú Q&A stránky ako Stac­kO­verf­low, kde aký­koľ­vek deve­lo­per môže polo­žiť otázku týka­júcu sa prog­ra­mo­va­nia a dostane na to odpo­veď od kole­gov prog­ra­má­to­rov.

Každý, kto aspoň raz kopí­ro­val semi­nárku z neja­kého pred­metu od svojho spo­lu­žiaka, pozná základné pra­vidlo: „Neko­pí­ro­vať slovo po slove.” Musíš prísť k rov­na­kému záveru avšak s pou­ži­tím iných slov, inak ris­ku­ješ, že ti na to prídu.

Deve­lo­per pra­cu­júci na Nis­san­Con­nect EV (mobil­nej apli­ká­cii) bol nedávno pri­sti­hnutý pri kopí­ro­vaní, keď sa doslovná odpo­veď zo Stack Overf­low obja­vila v nedáv­nom update-e ich appky.

copy

No fakt, že ria­dok kódu sko­pí­ro­va­ného z inter­netu nejako pre­šiel cez Quality Assu­rance Pro­cess (má Nis­san niečo také, však?) a uká­zal sa v update nepri­dáva Nis­sanu či iným “con­nec­ted cars” vše­obecne na hod­no­ver­nosti.

Takže aká je tu lek­cia? Nikdy, naozaj nikdy nerob Copy & Paste kódu z inter­netu, kto­rému nero­zu­mieš. Opa­ku­jeme: Nikdy nerob Copy & Paste kódu z inter­netu, kto­rému nero­zu­mieš.

zdroj: the­verge, zdroj titul­nej foto­gra­fie: usatoday.com, nissan.com

Pridať komentár (0)