Dieťa vzde­lá­vané iba ško­lou je nevzde­lané dieťa“

Spaceunicorn: Marcel Klimo / 24. júna 2014 / Zaujímavosti

Toto leto sa na Slo­ven­sku otvára prvý denný tábor pre deti nad 8 rokov, ktorý sa inšpi­ro­val myš­lien­kami unscho­olingu a gami­fi­ká­cie.

Na kla­sickú školu zabud­nite, Hemi­sféra je jej presný opak. Denný prog­ram si deti tvo­ria podľa seba. Môžu sa slo­bodne roz­hod­núť, či chcú špor­to­vať, hrať na hudobný nástroj, učiť sa na počí­tači, natá­čať film, alebo tvo­riť. Všetky akti­vity sú k dis­po­zí­cii pod vede­ním skú­se­ných a kva­li­fi­ko­va­ných lek­to­rov a o zdra­vie detí sa bude sta­rať zdra­vot­ník.

Výzvy a zada­nia pre­ve­ria schop­nosti všet­kých detí. Môžu tak v sebe obja­viť dušu umelca či tímo­vého hráča. Mladí bojov­níci pre­ve­ria svoje schop­nosti v sys­téme šty­roch ciestČím viac bodov zís­kajú, tým ďalej sa dostanú. For­mou hry sú deti moti­vo­vané, učia sa spo­lu­pra­co­vať, zís­ka­vajú zruč­nosti a vedo­mosti v rôz­nych oblas­tiach.

Tábor bude fun­go­vať celé leto od 30.6. – do 22.8.2014. Ešte majú voľné miesta, takže môžete vaše deti alebo súro­den­cov zare­gis­tro­vať tu.

Otvo­rený bude: Pon­de­lok až pia­tok od 8.00 – 16.30 hod.
Kde: ZŠ Pavla Mar­ce­lyho na Drie­ňo­vej 16, Bra­ti­slava

Pridať komentár (0)