Digital Marketing Masters: Príď si vypočuť rady od najväčších expertov

/ 16. apríla 2018 / Zo Slovenska

Po pred­chá­dza­jú­cich úspeš­ných kon­fe­ren­ciách z dielne Di­gi­tal Mar­ke­ting Clubu pri­chá­dza na rad v po­radí piata s náz­vom Di­gi­tal Mar­ke­ting Mas­ters. Ak vás zau­jíma di­gi­tálny mar­ke­ting a chcete si vy­po­čuť rady od naj­väč­ších exper­tov na trhu, po­tom by ste si ju ne­mali ne­chať ujsť.

O on­line mar­ke­tin­gový zá­ži­tok sa po­stará 7 spík­rov, ktorí stoja za veľ­kými pro­jek­tami a na­jús­peš­nej­šími on­line mar­ke­tin­go­vými agen­tú­rami na Slo­ven­sku. Te­šiť sa mô­žete na Ka­mila Au­jes­kého z di­gi­tál­nej agen­túry Sam­si­Di­gi­tal, ktorý vy­hral dva­krát oce­ne­nie blo­ger roka v ka­te­gó­rií IT. Ve­nuje sa mar­ke­tingu už de­väť ro­kov, me­dzi jeho naj­zná­mej­šie ak­ti­vity patrí Di­gi­tálny štvr­tok či Mar­ke­ting Backs­tage na You­tube. Ok­rem toho je dr­ži­te­ľom cer­ti­fi­kátu Go­ogle Par­tners Trai­ner. Ka­mil po­roz­práva o tom, ako čo na­je­fek­tív­nej­šie pri­stu­po­vať k di­gi­tál­nym kam­pa­niam.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (7)
zdroj: ar­chív make it di­gi­tal

Spo­lu­za­kla­da­teľ a CEO spo­loč­nosti Vi­si­bi­lity Ju­raj Sasko je aj ex­terný lek­tor Go­ogle pre Slo­ven­sko a Česko. Ak ste nie­kedy po­tre­bo­vali radu z ob­lasti mar­ke­tingu, ur­čite ste na­ra­zili na uži­točné a prak­tické blogy z dielne Vi­si­bi­lity, ktoré píše aj sám Ju­raj. Na kon­fe­ren­cii nám pre­zradí, ako sa po­pa­so­vať s vý­zvami v on­line mar­ke­tingu v roku 2018.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (7)
zdroj: ar­chív make it di­gi­tal

Mi­chal Pas­tier je jed­ným z top 100 európ­skych ino­vá­to­rov a v roku 2015 sa do­stal na ti­tulku ma­ga­zínu For­bes Slo­ven­sko ako ví­ťaz ka­te­gó­rie biz­nis 30pod30. Ak­tu­álne po­máha s mar­ke­tin­gom v spo­loč­nosti Expo­nea a je spo­lu­ma­ji­teľ a kre­a­tívny ria­di­teľ agen­túr Za­ra­guza a Go­Big­name. Každý, kto už nie­kedy po­čul Mi­chala reč­niť vie, že jeho pred­nášky sú plné hu­moru a zau­jí­ma­vých in­for­má­cií. Na kon­fe­ren­cii po­roz­práva o tom, ako vy­tvo­riť ko­mu­ni­kačný eko­sys­tém no­vej značky a prečo je naj­lep­šou re­kla­mou fi­remná kul­túra.

Prečo a ako si za­na­ly­zo­vať vašu on­line kon­ku­ren­ciu? Na túto a mnohé iné otázky z on­line mar­ke­tingu zod­po­vie Mi­chal Král, za­kla­da­teľ úspeš­nej spo­loč­nosti Pri­ce­ma­nia. Mi­chal je tak­tiež au­to­rom pro­jektu Pri­ce­ma­nia Aca­demy a je dr­ži­te­ľom na­jin­špi­ra­tív­nej­šieho pod­ni­ka­teľ­ského prí­behu z roku 2011.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (7)
zdroj: ar­chív Make It Di­gi­tal

Fi­lip Kuna ria­di­teľ slo­ven­skej po­bočky švéd­skeho Strossle je aj člen správ­nej rady IAB Slo­va­kia – zdru­že­nie in­ter­ne­to­vej re­klamy. Dva­násť ro­kov pô­so­bil ako ve­dúci pro­duk­to­vého od­de­le­nia v Zo­znam.sk a jeho ži­vot­ným cie­ľom je stať sa uči­te­ľom. Na kon­fe­ren­cii nám pri­blíži tému na­tív­nej re­klamy a ob­sa­ho­vého mar­ke­tingu.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (7)
zdroj: ar­chív Make It Di­gi­tal

Chcete sa do­zve­dieť niečo o zau­jí­ma­vých no­vin­kách z on­line sveta, ktoré nás ča­kajú v tomto roku? Po­tom si ne­ne­chajte ujsť pred­nášku Ma­teja Mar­čeka, ria­di­teľa di­gi­tál­neho od­de­le­nia z 2CRE­ATE. Ma­tej je vy­štu­do­vaný mat­fy­zák a in­ter­ne­tový vi­zi­onár. Jeho váš­ňou sú nové tech­no­ló­gie a pre­pá­ja­nie off­line a on­line sve­tov.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (7)
zdroj: ar­chív Make It Di­gi­tal

No a v ne­po­sled­nom rade sa mô­žete te­šiť na za­kla­da­teľa TRIADu Mar­tina Wosku, ktorý pô­sobí aj ako spí­ker a ško­li­teľ v ADMA – Aso­ciá­cii di­gi­tál­nych mar­ke­tin­go­vých agen­túr. Je dr­ži­te­ľom via­ce­rých oce­není ako Zlatý kli­nec, PIAF, Zlatá pecka, Euro­best, ale aj Gol­den drum. Od Mar­tina sa do­zviete, ako ro­biť kam­pane sve­to­vej úrovne na Slo­ven­sku.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (7)
zdroj: ar­chív Make It Di­gi­tal

Po­čas ce­lej kon­fe­ren­cie sa bu­dete môcť hostí pý­tať otázky pro­stred­níc­tvom ap­li­ká­cie sli.do.

 

Ešte stále vá­hate? Po­tom by vás mohlo mo­ti­vo­vať, že sa bude sú­ťa­žiť o množ­stvo skve­lých cien ako na­prí­klad Sam­sung Ga­laxy A8, po­u­kážka do kníh­ku­pec­tva Mar­ti­nus alebo vzde­lá­va­cie kurzy od LE­ARN2CODE.

 

Prej­dime te­raz k tomu naj­pod­stat­nej­šiemu. Do diára si po­značte dá­tum 18. 4. (streda) a čas od 17:00 do 22:00. Kde? V aule Far­ma­ce­utic­kej fa­kulty Uni­ver­zity Ko­men­ského – Od­bo­já­rov 10. Vstu­penky si mô­žete za­kú­piť tu. Toto všetko pre vás zor­ga­ni­zo­vali čle­no­via Di­gi­tal Mar­ke­ting Clubu, kto­rých baví pri­ná­šať kva­litný con­tent a na­šli sa v di­gi­tál­nom mar­ke­tingu. Klub pô­sobí na Fa­kulte ma­na­ge­mentu UK a vzni­kol so zá­me­rom vzde­lá­vať štu­den­tov a pri­pra­vo­vať ich na prax v ob­lasti on­line mar­ke­tingu. Ok­rem kon­fe­ren­cie or­ga­ni­zuje ne­za­bud­nu­teľné vzde­lá­va­cie ví­ken­dové po­byty, in­špi­ra­tívne obedy s úspeš­nými pod­ni­ka­teľmi, zau­jí­mavé works­hopy a od­borné pred­nášky. Klub sa ne­za­me­riava len na štu­den­tov, ale aj od­bornú ve­rej­nosť. Ok­rem vzde­lá­va­nia v ňom náj­dete prí­stup k zau­jí­ma­vým pra­cov­ným po­zí­ciám a pro­jek­tom.

zdroj: TS

Pridať komentár (0)