Disp­leje tele­fó­nov ako nevi­di­teľné solárne panely sú už tak­mer tu!

Alexandra Dulaková / 8. októbra 2015 / Tech a inovácie

Kaž­dým dňom je na svete čoraz viac eko­lo­gic­kých a prak­tic­kých rie­šení ako vyrie­šiť našu obrov­skú spot­rebu ener­gie. Solárne panely ako jedno z nich už dobre poznáme, rov­nako ako ich rôzne umiest­ne­nia, no ešte stále vedia, čím prek­va­piť. Naprí­klad pries­vit­nými panelmi, ktoré neb­rá­nia vo výhľade, a tak by mohli byť umiest­nené aj na menej tra­dič­ných mies­tach. Naprí­klad aj na tvoj smartp­hone.

Vďaka ved­com z Michi­gan­skej uni­ver­zity by to vôbec nemu­sel byť prob­lém. Keď je niečo sto­per­cen­tne pries­vitné — až kryš­tá­lovo čisté — ako sklo, medze ohľa­dom mož­ností umiest­ne­nia sa klásť nemu­sia. Už dáv­nej­šie sa solárne panely umiest­ňo­vali aj na okná, dokonca aj na mobily, no až teraz sú tak vyvi­nuté, že nás pri ich pou­ží­vaní vôbec nebudú rušiť. No a keďže smartp­hony sú polož­kou, ktorú vlastní veľká časť našej spo­loč­nosti, a záro­veň sú ich naj­väč­šou súčias­t­kou práve skle­nené disp­leje, pries­tor na pre­po­je­nie eko­ló­gie a tech­no­ló­gie tu roz­hodne je

Pre­lo­mový vyná­lez umož­nili malinke orga­nické mole­kuly, ktoré sú schopné selek­to­važ a zachy­tiť vlnové dĺžky slneč­ného svetla — presne tie, ktoré naše oči rozo­znajú a ktoré by nám v neru­še­nom výhľade brá­nili. Tieto mate­riály neab­sor­bujú a ani nevy­lu­čujú svetlo, a teda ak ich je panel schopný zachy­tiť, našim očiam sa budú javiť ako nevi­di­teľné.

To, že nám sa budú zdať nevi­di­teľné, ale ešte nezna­mená, že sku­točne zmiznú. Šikovný solárny panel umiest­nený v disp­leji bude presne vedieť, čo s nimi. Ako­náhle ich zachytí, pre­su­nie ich na okraje solár­neho kon­cen­trá­tora, čiže disp­leja, kde ich foto­vol­taické bunky kon­ver­tujú v elek­trickú ener­giu. Cel­kovo sa tu jedná o mate­riály lac­nej­šie než tie na bež­ných solár­nych pane­loch, čiže ďal­šie veľké plus. A ak si si náho­dou mys­lel, že tvoj smartp­hone by pri podob­nej kon­ver­cii musel byť priamo vysta­vený slneč­ným lúčom (čo nikto z nás, vrá­tane samot­ných smartp­ho­nov, nemá rád), bol si na omyle. Týmto pane­lom stačí nepriame slnečné svetlo, vôbec nie také, pri kto­rom sa ty meníš z prie­mer­ného belo­cha na prie­mer­ného homára. 

Zatiaľ však majú jednu zásadnú nevý­hodu, a to takú, že pomer kon­ver­to­va­nej a absor­bo­va­nej ener­gie je len 1:100. Pri bež­ných pane­loch to býva až jedna štvr­tina cel­ko­vej absor­bo­va­nej ener­gie. Nemu­síme ale zúfať, táto tech­no­ló­gia je predsa ešte len v plien­kach. Tí istí vedci, ktorú ju vymys­leli, momen­tálne pra­cujú na zásad­nom vylep­šení, kde by kon­ver­to­vaná miera dosiahla až 5 per­cent absor­bo­va­nej ener­gie. 

Zdroj: In Habi­tat

Pridať komentár (0)