Disp­le­je tele­fó­nov ako nevi­di­teľ­né solár­ne pane­ly sú už tak­mer tu!

Alexandra Dulaková / 8. októbra 2015 / Tech a inovácie

Kaž­dým dňom je na sve­te čoraz viac eko­lo­gic­kých a prak­tic­kých rie­še­ní ako vyrie­šiť našu obrov­skú spot­re­bu ener­gie. Solár­ne pane­ly ako jed­no z nich už dob­re pozná­me, rov­na­ko ako ich rôz­ne umiest­ne­nia, no ešte stá­le vedia, čím prek­va­piť. Naprí­klad pries­vit­ný­mi panel­mi, kto­ré neb­rá­nia vo výhľa­de, a tak by moh­li byť umiest­ne­né aj na menej tra­dič­ných mies­tach. Naprí­klad aj na tvoj smartp­ho­ne.

Vďa­ka ved­com z Michi­gan­skej uni­ver­zi­ty by to vôbec nemu­sel byť prob­lém. Keď je nie­čo sto­per­cen­tne pries­vit­né — až kryš­tá­lo­vo čis­té — ako sklo, medze ohľa­dom mož­nos­tí umiest­ne­nia sa klásť nemu­sia. Už dáv­nej­šie sa solár­ne pane­ly umiest­ňo­va­li aj na okná, dokon­ca aj na mobi­ly, no až teraz sú tak vyvi­nu­té, že nás pri ich pou­ží­va­ní vôbec nebu­dú rušiť. No a keď­že smartp­ho­ny sú polož­kou, kto­rú vlast­ní veľ­ká časť našej spo­loč­nos­ti, a záro­veň sú ich naj­väč­šou súčias­t­kou prá­ve skle­ne­né disp­le­je, pries­tor na pre­po­je­nie eko­ló­gie a tech­no­ló­gie tu roz­hod­ne je

Pre­lo­mo­vý vyná­lez umož­ni­li malin­ke orga­nic­ké mole­ku­ly, kto­ré sú schop­né selek­to­važ a zachy­tiť vlno­vé dĺž­ky slneč­né­ho svet­la — pres­ne tie, kto­ré naše oči rozo­zna­jú a kto­ré by nám v neru­še­nom výhľa­de brá­ni­li. Tie­to mate­riá­ly neab­sor­bu­jú a ani nevy­lu­ču­jú svet­lo, a teda ak ich je panel schop­ný zachy­tiť, našim očiam sa budú javiť ako nevi­di­teľ­né.

To, že nám sa budú zdať nevi­di­teľ­né, ale ešte nezna­me­ná, že sku­toč­ne zmiz­nú. Šikov­ný solár­ny panel umiest­ne­ný v disp­le­ji bude pres­ne vedieť, čo s nimi. Ako­náh­le ich zachy­tí, pre­su­nie ich na okra­je solár­ne­ho kon­cen­trá­to­ra, čiže disp­le­ja, kde ich foto­vol­taic­ké bun­ky kon­ver­tu­jú v elek­tric­kú ener­giu. Cel­ko­vo sa tu jed­ná o mate­riá­ly lac­nej­šie než tie na bež­ných solár­nych pane­loch, čiže ďal­šie veľ­ké plus. A ak si si náho­dou mys­lel, že tvoj smartp­ho­ne by pri podob­nej kon­ver­cii musel byť pria­mo vysta­ve­ný slneč­ným lúčom (čo nikto z nás, vrá­ta­ne samot­ných smartp­ho­nov, nemá rád), bol si na omy­le. Tým­to pane­lom sta­čí nepria­me slneč­né svet­lo, vôbec nie také, pri kto­rom sa ty meníš z prie­mer­né­ho belo­cha na prie­mer­né­ho homá­ra. 

Zatiaľ však majú jed­nu zásad­nú nevý­ho­du, a to takú, že pomer kon­ver­to­va­nej a absor­bo­va­nej ener­gie je len 1:100. Pri bež­ných pane­loch to býva až jed­na štvr­ti­na cel­ko­vej absor­bo­va­nej ener­gie. Nemu­sí­me ale zúfať, táto tech­no­ló­gia je pred­sa ešte len v plien­kach. Tí istí ved­ci, kto­rú ju vymys­le­li, momen­tál­ne pra­cu­jú na zásad­nom vylep­še­ní, kde by kon­ver­to­va­ná mie­ra dosiah­la až 5 per­cent absor­bo­va­nej ener­gie. 

Zdroj: In Habi­tat

Pridať komentár (0)