Do Brit­ských kín si Glass určite neberte!

Šandi / 2. júl 2014 / Tools a produktivita

Sotva sa smart oku­liare od Google začali vo Veľ­kej Bri­tá­nii pre­dá­vať, už čelia reštrik­ciám. Google Glass, ktoré si v súčas­nosti na ostro­voch kúpite za 1 000 libier, nesmiete nosiť do kín. Dôvo­dom je strach z toho, že by takáto hračka mohla byť zne­užitá na nahrá­va­nie fil­mov. Zvonku len ťažko spoz­náte, či nosi­teľ oku­lia­rov vyho­to­vuje záznam.

Taká kamera na sto­jane alebo vytia­hnutý mobil v sále vyčnie­vajú skôr. Aj keď sní­ma­nie pomo­cou oku­lia­rov uzrieť možno, kiná nemajú sily a per­so­nál na to, aby dôsledne moni­to­ro­vali sály. Naj­me­nej jeden z prvých brit­ských uží­va­te­ľov Google Glass tak bol požia­daný, aby si oku­liare zlo­žil, len čo svetla pred pre­mie­ta­ním zhasnú.

Reálne nahrať celý film možné nie je, lebo aku­mu­lá­toru po 45 minú­tach nepretr­ži­tého nahrá­va­nia dôjde šťava. Aj miesto je obme­dzené. Nikomu ale nič neb­ráni zle­piť napr. dva záznamy dohro­mady. Zákaz sa zdá byť skôr opat­re­ním do budúc­nosti oproti ďal­ším gene­ra­ceím zaria­dení, ktoré budú mať lep­šie para­metre.

Oku­liare v USA zažili odpor naprí­klad v reštau­rá­ciách. V Bri­tá­nii sa ďalej oča­káva, že budú Glass zaká­zané v nemoc­ni­ciach. Minis­ter­stvo dopravy pre zmenu požia­dalo Google, aby sa zaobe­ral mož­nos­ťou, ako legálne nosiť oku­liare za volan­tom. K návrhom patrí, aby pri ces­tách Google obme­dzil určité typy infor­má­cií, ktoré by vodi­čov rozp­ty­ľo­vali.

zdroj: glo­bes

Pridať komentár (0)