Dodá­va­te­lia potvr­dzujú 3 hlavné novinky v iPhone 7

Marián Novikmer / 23. februára 2016 / Tech a inovácie

Dvaja dodá­va­te­lia súčias­tok pre iPhone 7 sa vyjad­rili, že iPhone 7 sku­točne nepri­ne­sie jack na slú­chadlá. Ten by mal nahra­diť druhý repro­duk­tor, vďaka čomu by mal byť zvuk pri počú­vaní priamo z iPhonu kva­lit­nejší a hlas­nejší.

Tiež to bude zohrá­vať svoju rolu v sten­čo­vaní, pre­tože jack je jed­no­du­cho taký hrubý, že by sa už do tela nevo­šiel. Apple ho tak v záujme ušet­riť každý mili­me­ter štvor­cový odstráni. Z Light­ning konek­tora sa tak stane all-in-one konek­tor, do kto­rého bude možné pri­po­jiť nabí­jačku, slú­chadlá, ale aj rôzne iné peri­fé­rie.

iPhone 7 koncept

foto: macworld.co.uk

Tiež sa oča­káva, že Apple mini­málne pri jed­nom iPhone 7 pri­ne­sie dvo­j­itý foto­apa­rát od spo­loč­nosti LinX. To by malo viesť k čis­tej­ším či jas­nej­ším foto­gra­fiám. Koniec kon­cov, sami sa pozrite na člá­nok, ktorý sme nedávno pub­li­ko­vali. Ten uka­zuje, aké kva­litné sú foto­gra­fie z duál­neho foto­apa­rátu spo­loč­nosti LinX. Vďaka nemu by mohli byť jed­not­livé objek­tívy men­šie a nevy­stu­po­vali by tak z tela tele­fónu.

images

foto: n4bb.com

Posledná správa sa týka toho, že sa Apple osa­mos­tatní od Sam­sungu, mini­málne čo sa týka výroby pro­ce­so­rov v iPhone 7. Kvôli minu­lo­roč­nej kauze, keď boli pro­ce­sory v iPhone 6s od Sam­sungu menej výkonné a kon­zu­mo­vali viac baté­rie ako tie od TSMC, sa firma Apple roz­hodla pre tento krok, prav­de­po­dobne kvôli zacho­va­niu dob­rej povesti.

iPhone 7 by sa mal začať vyrá­bať na jar alebo v lete ešte pred pred­sta­ve­ním z toho dôvodu, aby mala firma Apple pri zahá­jení pre­daja v sep­tem­bri dosta­tok kusov.

Thinkapple.sk

Zdroj: thinkapple.sk, macworld.co.uk

Pridať komentár (0)