Dodá­va­te­lia potvr­dzu­jú 3 hlav­né novin­ky v iPho­ne 7

Marián Novikmer / 23. februára 2016 / Tech a inovácie

Dva­ja dodá­va­te­lia súčias­tok pre iPho­ne 7 sa vyjad­ri­li, že iPho­ne 7 sku­toč­ne nepri­ne­sie jack na slú­chad­lá. Ten by mal nahra­diť dru­hý repro­duk­tor, vďa­ka čomu by mal byť zvuk pri počú­va­ní pria­mo z iPho­nu kva­lit­nej­ší a hlas­nej­ší.

Tiež to bude zohrá­vať svo­ju rolu v sten­čo­va­ní, pre­to­že jack je jed­no­du­cho taký hru­bý, že by sa už do tela nevo­šiel. App­le ho tak v záuj­me ušet­riť kaž­dý mili­me­ter štvor­co­vý odstrá­ni. Z Light­ning konek­to­ra sa tak sta­ne all-in-one konek­tor, do kto­ré­ho bude mož­né pri­po­jiť nabí­jač­ku, slú­chad­lá, ale aj rôz­ne iné peri­fé­rie.

iPhone 7 koncept

foto: macworld.co.uk

Tiež sa oča­ká­va, že App­le mini­mál­ne pri jed­nom iPho­ne 7 pri­ne­sie dvo­j­itý foto­apa­rát od spo­loč­nos­ti LinX. To by malo viesť k čis­tej­ším či jas­nej­ším foto­gra­fiám. Koniec kon­cov, sami sa pozri­te na člá­nok, kto­rý sme nedáv­no pub­li­ko­va­li. Ten uka­zu­je, aké kva­lit­né sú foto­gra­fie z duál­ne­ho foto­apa­rá­tu spo­loč­nos­ti LinX. Vďa­ka nemu by moh­li byť jed­not­li­vé objek­tí­vy men­šie a nevy­stu­po­va­li by tak z tela tele­fó­nu.

images

foto: n4bb.com

Posled­ná sprá­va sa týka toho, že sa App­le osa­mos­tat­ní od Sam­sun­gu, mini­mál­ne čo sa týka výro­by pro­ce­so­rov v iPho­ne 7. Kvô­li minu­lo­roč­nej kau­ze, keď boli pro­ce­so­ry v iPho­ne 6s od Sam­sun­gu menej výkon­né a kon­zu­mo­va­li viac baté­rie ako tie od TSMC, sa fir­ma App­le roz­hod­la pre ten­to krok, prav­de­po­dob­ne kvô­li zacho­va­niu dob­rej poves­ti.

iPho­ne 7 by sa mal začať vyrá­bať na jar ale­bo v lete ešte pred pred­sta­ve­ním z toho dôvo­du, aby mala fir­ma App­le pri zahá­je­ní pre­da­ja v sep­tem­bri dosta­tok kusov.

Thinkapple.sk

Zdroj: thinkapple.sk, macworld.co.uk

Pridať komentár (0)