Doko­nalá super­pot­ra­vina: Kávová múka je všetko, čo svet a kuchyňa potre­buje

Martin Bohunický / 29. februára 2016 / Tools a produktivita

Vedel si, že exis­tuje niečo ako kávová “čerešňa”?

V mies­tach, kde sa kávové zrná zbie­rajú, boli vždy ved­ľaj­ším pro­duk­tom aj kávové čerešne. Keďže zisk ply­nul len z kávy, čerešne sa vyha­dzo­vali. V dôsledku toxí­nov a kofe­ínu, ktorý sa absor­bo­val do pôdy, vzni­kali prob­lémy s úro­dou, nie­kedy aj s vodou.

Nie­koľko jed­not­liv­cov sa nad tým napriek tomu stále zamýš­ľalo. Musia sa čerešne vyha­dzo­vať? Naozaj nemajú žiadne bene­fity? Len ško­dia? Po tro­che pries­kumu na to prišli.

Kávová čerešňa

foto: epicureandculture.com

Kávová čerešňa je jedlá, výživná potra­vina, ktorá obsa­huje menej kofe­ínu ako káva a môže byť spra­co­vaná do múky.

Všetko sa zme­nilo v súťaži Mas­ter­Chef v Aus­trá­lií. Jeden zo súťa­žia­cich pri­nie­sol na stôl dezert z kávo­vej múky a prí­sny porotca to ozna­čil za “naj­lep­šie jedlo, aké bolo kedy v tejto súťaži upe­čené”. O kávo­vej múke sa zrazu dozve­del celý svet.

Fruit-and-nut-bar

foto: Cof­fee Flour

Kávová múka môže pri­niesť regi­ó­nom s kávou sta­bil­nejší prí­jem, navyše sa tak ochráni pôda a blízke vody.

Mnohí sa teraz obá­vajú, že kávová múka sa dostane do rúk inves­to­rom a vznikne pries­tor na obrov­ské zisky pre tých, ktorí ich dávno nepot­re­bujú. Že lokálni výrob­co­via opäť zostanú na ocot.

a-c2c528e11b20b4e309672810ff14ce7d

foto: Cof­fee Flour

Práve preto exis­tuje snaha, aby 50% kávo­vej múky zostalo vždy v danom regi­óne. Momen­tálne sa výroba kávo­vej múky vo veľ­kom roz­ši­ruje do sveta a ak by sa ňou poda­rilo nahra­diť kla­sickú pše­nicu, svet by zví­ťa­zil a nakŕ­mili by sme ľudí opäť na dlho dopredu. 

Kávová múka môže výrazne posil­niť regi­óny, ktoré kávu vyrá­bajú, je to výborná bez­lep­ková alter­na­tíva a pomáha aj život­nému pro­stre­diu. Toto rie­še­nie je tak jed­no­du­cho a bri­lantné záro­veň. Už len aby ju nie­kto pri­nie­sol aj na Slo­ven­sko.

Zdroj: Cof­fee Flour, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Cof­fee Flour

Pridať komentár (0)