DOL­LER. Čes­ký diár, kto­rý zato­čí s prok­ras­ti­ná­ci­ou

/ 3. decembra 2015 / Business

Náj­de­me ich v kaž­dom papier­nic­tve, neza­os­tá­va­jú ani kníh­ku­pec­tvá. Veď pred­sa s kni­ha­mi majú toho spo­loč­né­ho viac než dosť a s poma­ly ale iste blí­žia­cim sa kon­com roka sa stá­va­jú obľú­be­nou témou všet­kých milov­ní­kov papie­ro­vých dopl­n­kov. Diá­re. Vybral si si už ten svoj?

Cha­la­ni z Čiech, Jiří Dole­žal a Jan Emler sa pohra­li so svo­jou myš­lien­kou, spo­ji­li si prvé a posled­né tri pís­men­ká svo­jich priez­visk a vzni­kol DOL­LER. Revo­luč­ný moti­vač­ný diár s domá­cim pôvo­dom. O revo­luč­nos­ti by sa samoz­rej­me dalo pole­mi­zo­vať, no pozri­me sa čo ponú­ka.

Ako kaž­dý diár, aj ten­to plní pri­már­ne fun­kciu pre­hľad­nej orga­ni­zá­cie všet­kých život­ných „rados­tí aj sta­ros­tí“. Jeho hlav­ná myš­lien­ka ale nespo­čí­va len v bez­du­chom zapi­so­va­ní. DOL­LER sa pre­zen­tu­je ako orga­ni­zo­va­ný nástroj k seba­roz­vo­ju a moti­vá­cii, kto­rý sa nesna­ží len o pri­po­mí­na­nie povin­nos­tí a schô­dzok. Jeho domé­nou je pod­ľa auto­rov sna­ha oslo­bo­diť sa, povzbu­diť a posil­niť. „Neho­vo­rí ti, čo všet­ko musíš uro­biť, ale čo by si uro­biť mohol, aby si si spl­nil svo­je sny.“

Ako DOL­LER vyze­rá a čo ponú­ka? Svo­jim for­má­tom 210x135 mm sa môže pokoj­ne zara­diť do kate­gó­rie „opti­mál­na veľ­kosť“. Keď­že sa jed­ná o for­mát podob­ný kla­sic­kej A5 , nie je ani moc veľ­ký, ani prí­liš malý. Ori­gi­na­li­tou sa pýši naj­mä kvô­li domá­cej výro­be. DOL­LER je vyro­be­ný v Čes­kej repub­li­ke a blok diá­ra je vytla­če­ný na eko­lo­gic­ky šetr­nom papie­ri s cer­ti­fi­ká­tom FSC (Forest Ste­wards­hip Coun­cil) s gra­má­žou 80g, čo zna­me­ná, že aj po pri pou­ží­va­ní atra­men­to­vých ale­bo sil­nej­šie píšu­cich pier sa text na ďal­šiu stra­nu nepre­tla­čí.

doller2-1024x683

Obsa­ho­vo DOL­LER zapĺňa via­ce­ro tema­tic­kých čas­tí. Využiť sa dá týž­den­ný pre­hľad s roz­de­le­ním kaž­dé­ho dňa od 6.00 do 22.00 hodi­ny, mies­to si náj­de aj pre­hľad den­ných výdav­kov, ale aj stra­ny urče­né pre poznám­ky ale­bo spon­tán­ne kres­by. Tie sú špe­ci­fic­ké aj pre časť „Kým som za 5 rokov“, kto­rá okrem toho ponú­ka aj stra­ny na roč­né pred­sav­za­tia a cie­le na pod­po­ru spl­ne­nia snov a pria­ní. Roč­né cie­le sa dajú zazna­me­nať aj do mesač­né­ho pre­hľa­du, kto­rý je o to pre­hľad­nej­ší a zjed­no­du­šu­je orien­tá­ciu v prie­be­hu celé­ho roka. Mesia­ce sú od seba odde­le­né, kaž­dý začí­na citá­tom zo sve­ta zná­mych a úspeš­ných a dis­po­nu­jú aj čas­ťou zhr­nu­tia sil­ných aj sla­bých strá­nok pre­doš­lé­ho obdo­bia.

Diár DOL­LER je mož­né zís­kať vo for­me pred­pre­da­ja, kto­rý Jiří s Hon­zou orga­ni­zu­jú kvô­li finanč­nej pod­po­re ich pro­jek­tu. Zatiaľ je diár len v čier­nej far­be, no auto­ri v prí­pa­de úspeš­né­ho roz­be­hnu­tia plá­nu­jú aj fareb­né ver­zie. Cie­ľo­vá suma sa pohy­bu­je v rovi­ne 175 000 Kč, čo je pri­bliž­ne 6500 €. Veľa však? No suma vyzbie­ra­ná do dneš­né­ho dňa pre­siah­la aj ich pôvod­né oča­ká­va­nia. Peniaž­ky popu­tu­jú na výro­bu pomo­cou tla­čo­vej výro­by, kto­rá bude kva­li­tou znač­ne vyš­šia. 

mesicni prehled

Diár DOL­LER pôso­bí ele­gant­ným a dis­tin­gvo­va­ným doj­mom. Pre­ve­de­nie v čier­nej far­be je vyho­vu­jú­ce, osob­ne však pre­fe­ru­jem den­né roz­vr­hnu­tie času. Otáz­na je pre mňa tak­tiež „revo­luč­ná“ pova­ha. V dneš­nej dobe exis­tu­je množ­stvo podob­ných diá­rov, špe­ku­la­tív­na je tiež znač­ná podob­nosť s diá­rom Pas­si­on Plan­ner, kto­rý je jeho ame­ric­kým pred­chod­com. Auto­ri si ale sto­ja za ino­va­tív­nos­ťou svoj­ho pro­jek­tu. Na inšpi­ru­jú­ci zdroj síce pria­mo nepou­ka­zu­jú ale podob­nosť s ním rezo­lút­ne neza­mie­ta­jú. Ako tvr­dia, inšpi­rá­ci­ou im bolo nie­len mno­ho podob­ných diá­rov ale aj sna­ha o koniec prok­ras­ti­ná­cie, pod­ni­ka­teľ Ivo Toman a maga­zín For­bes. Oce­ňu­jem však mini­ma­liz­mus pre­ja­vu­jú­ci sa v jed­no­du­chos­ti čas­tí a apli­ká­ciu na naše domá­ce pod­mien­ky (Pas­si­on Plan­ner naprí­klad začí­na týž­deň nede­ľou). Diár nepô­so­bí pre­pl­ne­ne a čo je naj­dô­le­ži­tej­šie, jeho vznik majú v rukách mla­dí ľudia z Čiech, pro­dukt pre­to pova­žu­jem za domá­ci. Svoj názor si samoz­rej­me vytvor­te sami, no ako je vidieť, pro­jekt DOL­LER nie je már­ny, už teraz sa mu obstoj­ne darí.

Ak by ste si diár chce­li zakú­piť ale­bo sa len jed­no­du­cho dozve­dieť viac, pri­pá­jam link: https://www.startovac.cz/projekty/doller/#komentare

1654-hrnekstartovac16-9-2-jpg-660x390

Zdroj: startovac.cz, doller.cz

Pridať komentár (0)