DOL­LER. Český diár, ktorý zatočí s prok­ras­ti­ná­ciou

/ 3. decembra 2015 / Business

Náj­deme ich v kaž­dom papier­nic­tve, neza­os­tá­vajú ani kníh­ku­pec­tvá. Veď predsa s kni­hami majú toho spo­loč­ného viac než dosť a s pomaly ale iste blí­žia­cim sa kon­com roka sa stá­vajú obľú­be­nou témou všet­kých milov­ní­kov papie­ro­vých dopl­n­kov. Diáre. Vybral si si už ten svoj?

Cha­lani z Čiech, Jiří Dole­žal a Jan Emler sa pohrali so svo­jou myš­lien­kou, spo­jili si prvé a posledné tri pís­menká svo­jich priez­visk a vzni­kol DOL­LER. Revo­lučný moti­vačný diár s domá­cim pôvo­dom. O revo­luč­nosti by sa samoz­rejme dalo pole­mi­zo­vať, no pozrime sa čo ponúka.

Ako každý diár, aj tento plní pri­márne fun­kciu pre­hľad­nej orga­ni­zá­cie všet­kých život­ných „radostí aj sta­rostí“. Jeho hlavná myš­lienka ale nespo­číva len v bez­du­chom zapi­so­vaní. DOL­LER sa pre­zen­tuje ako orga­ni­zo­vaný nástroj k seba­roz­voju a moti­vá­cii, ktorý sa nesnaží len o pri­po­mí­na­nie povin­ností a schô­dzok. Jeho domé­nou je podľa auto­rov snaha oslo­bo­diť sa, povzbu­diť a posil­niť. „Neho­vorí ti, čo všetko musíš uro­biť, ale čo by si uro­biť mohol, aby si si spl­nil svoje sny.“

Ako DOL­LER vyzerá a čo ponúka? Svo­jim for­má­tom 210x135 mm sa môže pokojne zara­diť do kate­gó­rie „opti­málna veľ­kosť“. Keďže sa jedná o for­mát podobný kla­sic­kej A5 , nie je ani moc veľký, ani prí­liš malý. Ori­gi­na­li­tou sa pýši najmä kvôli domá­cej výrobe. DOL­LER je vyro­bený v Čes­kej repub­like a blok diára je vytla­čený na eko­lo­gicky šetr­nom papieri s cer­ti­fi­ká­tom FSC (Forest Ste­wards­hip Coun­cil) s gra­má­žou 80g, čo zna­mená, že aj po pri pou­ží­vaní atra­men­to­vých alebo sil­nej­šie píšu­cich pier sa text na ďal­šiu stranu nepre­tlačí.

doller2-1024x683

Obsa­hovo DOL­LER zapĺňa via­cero tema­tic­kých častí. Využiť sa dá týž­denný pre­hľad s roz­de­le­ním kaž­dého dňa od 6.00 do 22.00 hodiny, miesto si nájde aj pre­hľad den­ných výdav­kov, ale aj strany určené pre poznámky alebo spon­tánne kresby. Tie sú špe­ci­fické aj pre časť „Kým som za 5 rokov“, ktorá okrem toho ponúka aj strany na ročné pred­sav­za­tia a ciele na pod­poru spl­ne­nia snov a prianí. Ročné ciele sa dajú zazna­me­nať aj do mesač­ného pre­hľadu, ktorý je o to pre­hľad­nejší a zjed­no­du­šuje orien­tá­ciu v prie­behu celého roka. Mesiace sú od seba odde­lené, každý začína citá­tom zo sveta zná­mych a úspeš­ných a dis­po­nujú aj čas­ťou zhr­nu­tia sil­ných aj sla­bých strá­nok pre­doš­lého obdo­bia.

Diár DOL­LER je možné zís­kať vo forme pred­pre­daja, ktorý Jiří s Hon­zou orga­ni­zujú kvôli finanč­nej pod­pore ich pro­jektu. Zatiaľ je diár len v čier­nej farbe, no autori v prí­pade úspeš­ného roz­be­hnu­tia plá­nujú aj farebné ver­zie. Cie­ľová suma sa pohy­buje v rovine 175 000 Kč, čo je pri­bližne 6500 €. Veľa však? No suma vyzbie­raná do dneš­ného dňa pre­siahla aj ich pôvodné oča­ká­va­nia. Peniažky popu­tujú na výrobu pomo­cou tla­čo­vej výroby, ktorá bude kva­li­tou značne vyš­šia. 

mesicni prehled

Diár DOL­LER pôsobí ele­gant­ným a dis­tin­gvo­va­ným doj­mom. Pre­ve­de­nie v čier­nej farbe je vyho­vu­júce, osobne však pre­fe­ru­jem denné roz­vr­hnu­tie času. Otázna je pre mňa tak­tiež „revo­lučná“ povaha. V dneš­nej dobe exis­tuje množ­stvo podob­ných diá­rov, špe­ku­la­tívna je tiež značná podob­nosť s diá­rom Pas­sion Plan­ner, ktorý je jeho ame­ric­kým pred­chod­com. Autori si ale stoja za ino­va­tív­nos­ťou svojho pro­jektu. Na inšpi­ru­júci zdroj síce priamo nepou­ka­zujú ale podob­nosť s ním rezo­lútne neza­mie­tajú. Ako tvr­dia, inšpi­rá­ciou im bolo nie­len mnoho podob­ných diá­rov ale aj snaha o koniec prok­ras­ti­ná­cie, pod­ni­ka­teľ Ivo Toman a maga­zín For­bes. Oce­ňu­jem však mini­ma­liz­mus pre­ja­vu­júci sa v jed­no­du­chosti častí a apli­ká­ciu na naše domáce pod­mienky (Pas­sion Plan­ner naprí­klad začína týž­deň nede­ľou). Diár nepô­sobí pre­pl­nene a čo je naj­dô­le­ži­tej­šie, jeho vznik majú v rukách mladí ľudia z Čiech, pro­dukt preto pova­žu­jem za domáci. Svoj názor si samoz­rejme vytvorte sami, no ako je vidieť, pro­jekt DOL­LER nie je márny, už teraz sa mu obstojne darí.

Ak by ste si diár chceli zakú­piť alebo sa len jed­no­du­cho dozve­dieť viac, pri­pá­jam link: https://www.startovac.cz/projekty/doller/#komentare

1654-hrnekstartovac16-9-2-jpg-660x390

Zdroj: startovac.cz, doller.cz

Pridať komentár (0)