Domác­nos­ti čosko­ro pre­sta­nú odo­be­rať elek­tri­nu

Tatiana Blazseková / 28. augusta 2015 / Tech a inovácie

Ved­ci z MIT sa zamys­le­li, ako by sa kaž­dá domác­nosť moh­la stať sebes­tač­ná — aspoň, čo sa týka elek­tric­kej ener­gie. Na vlast­nú otáz­ku “Je to mož­né?” si odpo­ve­da­li áno, za pod­mien­ky, že sa im poda­rí vytvo­riť domá­ci fúz­ny reak­tor. Sta­toč­ne vyhlá­si­li, že mini fúz­ny reak­tor môže dodá­vať ener­giu celé­mu sve­tu do 10 rokov.

Inži­nie­ri z MIT sú zná­mi tým, že chcú veci robiť rých­lej­šie, lep­šie a v čo naj­men­šom vyda­ní. V posled­nom čase ich zau­ja­lo dizaj­no­va­nie malé­ho fúz­ne­ho ARC reak­to­ru, kto­rý gene­ru­je rov­na­ké množ­stvo ener­gie, ako jeho star­ší a väč­ší pred­chod­co­via. Výskum­ní­ci z MIT veria, že ten­to nový kon­cept by mohol byť plne zre­a­li­zo­va­ný o menej ako 10 rokov.

Taká malá továr­nič­ka pre ener­giu z jad­ro­vej fúzie je snom pre mno­hých ved­cov i neved­cov. Sto­ja pred sku­toč­ne veľ­kou výzvou: zmen­šit t-rexa na sliep­ku. Už len samot­ná veľ­kosť, tep­lo­ta či množ­stvo finan­cií potre­ných pre posta­ve­nie také­ho veľ­ké­ho reak­to­ra sú odstra­šu­jú­ce. Mož­nosť uro­biť fúz­ny reak­tor men­ší a teda aj lac­nej­ší a jed­no­duch­ší na posta­ve­nie bude uni­kát­nou výzvou pre ved­cov. Oni sa však nevzdá­va­jú a veria že za pod­po­ry uni­ver­zít, súkrom­ných sek­to­rov a všet­kých iných tokov zís­ka­jú finan­cie, posta­ču­jú­ce na skon­štru­ova­nie oje­di­ne­lej tech­no­ló­gie.

Výskum­ní­ci pub­li­ko­va­li návrh dizaj­nu v časo­pi­se Fusi­on Engi­ne­e­ring and Design. Nový pre­lo­mo­vý dizajn je zalo­že­ný na pokro­ku, kto­rý bol dosia­hnu­tý v tech­no­ló­gii mag­ne­tu. Tým pokro­kom je komerč­ne dostup­ný sup­ra­vo­di­vý a veľ­mi vzác­ny REB­CO (rare-earth barium cop­per oxi­de), kto­rý, ako ved­ci navrhu­jú, sa dá využiť v ciev­kach v mag­ne­tic­kom poli reak­to­ra. Pod­ľa Den­ni­sa Why­te, pro­fe­so­ra jad­ro­vé­ho inži­nier­stva a Fusi­on Cen­tra, je to nie­čo, čo zme­ní celý svet.

Okrem toho, že to bude eko­no­mic­ky výhod­nej­šie posta­viť, sup­ra­vo­di­če v malom modu­lár­nom fúz­nom reak­to­re sú dosť sil­né na to, aby zvý­ši­li ener­giu z fúzie asi o fak­tor 10, v porov­na­ní so štan­dard­ný­mi sup­ra­vo­di­vý­mi tech­no­ló­gia­mi,“ hovo­rí PhD štu­dent Bran­don Sor­bom, kto­rý je pra­vou rukou pro­fe­so­ra Why­ta. „Zatiaľ žia­den podob­ný reak­tor nepro­du­ko­val toľ­ko ener­gie ako ten­to, pre­to je náš pro­jekt taký výni­moč­ný, “ vra­ví Sor­bom.

Nový reak­tor je zatiaľ urče­ný len pre výskum v oblas­ti jad­ro­vej syn­té­zy. Postu­pom času sa bude využí­vať aj ako pro­to­typ malej elek­trár­ne, kto­rá by moh­la pro­du­ko­vať znač­né množ­stvo ener­gie. Pod­ľa dote­raj­šie­ho návrhu, by reak­tor mal byť schop­ný pro­du­ko­vať asi tri­krát viac elek­tri­ny ako je potre­ba na pohon. Dizajn je len v plien­kach a už sa uva­žu­je aj o zlep­še­ní výko­nu na 5 – 6 náso­bok.

Citu­jem slo­vá pro­fe­so­ra: „Jad­ro­vá ener­gia je urči­te jed­ným z naj­dô­le­ži­tej­ších zdro­jov elek­tric­kej ener­gie na zemi a v 22. Sto­ro­čí bude zohrá­vať kľú­čo­vú úlo­hu.“

Zdroj: www.inhabitat.com

Pridať komentár (0)