Domác­nosti čoskoro pre­stanú odo­be­rať elek­trinu

Tatiana Blazseková / 28. augusta 2015 / Tech a inovácie

Vedci z MIT sa zamys­leli, ako by sa každá domác­nosť mohla stať sebes­tačná — aspoň, čo sa týka elek­tric­kej ener­gie. Na vlastnú otázku “Je to možné?” si odpo­ve­dali áno, za pod­mienky, že sa im podarí vytvo­riť domáci fúzny reak­tor. Sta­točne vyhlá­sili, že mini fúzny reak­tor môže dodá­vať ener­giu celému svetu do 10 rokov.

Inži­nieri z MIT sú známi tým, že chcú veci robiť rých­lej­šie, lep­šie a v čo naj­men­šom vydaní. V posled­nom čase ich zau­jalo dizaj­no­va­nie malého fúz­neho ARC reak­toru, ktorý gene­ruje rov­naké množ­stvo ener­gie, ako jeho starší a väčší pred­chod­co­via. Výskum­níci z MIT veria, že tento nový kon­cept by mohol byť plne zre­a­li­zo­vaný o menej ako 10 rokov.

Taká malá továr­nička pre ener­giu z jad­ro­vej fúzie je snom pre mno­hých ved­cov i neved­cov. Stoja pred sku­točne veľ­kou výzvou: zmen­šit t-rexa na sliepku. Už len samotná veľ­kosť, tep­lota či množ­stvo finan­cií potre­ných pre posta­ve­nie takého veľ­kého reak­tora sú odstra­šu­júce. Mož­nosť uro­biť fúzny reak­tor menší a teda aj lac­nejší a jed­no­duchší na posta­ve­nie bude uni­kát­nou výzvou pre ved­cov. Oni sa však nevzdá­vajú a veria že za pod­pory uni­ver­zít, súkrom­ných sek­to­rov a všet­kých iných tokov zís­kajú finan­cie, posta­ču­júce na skon­štru­ova­nie oje­di­ne­lej tech­no­ló­gie.

Výskum­níci pub­li­ko­vali návrh dizajnu v časo­pise Fusion Engi­ne­e­ring and Design. Nový pre­lo­mový dizajn je zalo­žený na pokroku, ktorý bol dosia­hnutý v tech­no­ló­gii mag­netu. Tým pokro­kom je komerčne dostupný sup­ra­vo­divý a veľmi vzácny REBCO (rare-earth barium cop­per oxide), ktorý, ako vedci navrhujú, sa dá využiť v ciev­kach v mag­ne­tic­kom poli reak­tora. Podľa Den­nisa Whyte, pro­fe­sora jad­ro­vého inži­nier­stva a Fusion Cen­tra, je to niečo, čo zmení celý svet.

Okrem toho, že to bude eko­no­micky výhod­nej­šie posta­viť, sup­ra­vo­diče v malom modu­lár­nom fúz­nom reak­tore sú dosť silné na to, aby zvý­šili ener­giu z fúzie asi o fak­tor 10, v porov­naní so štan­dard­nými sup­ra­vo­di­vými tech­no­ló­giami,“ hovorí PhD štu­dent Bran­don Sor­bom, ktorý je pra­vou rukou pro­fe­sora Whyta. „Zatiaľ žia­den podobný reak­tor nepro­du­ko­val toľko ener­gie ako tento, preto je náš pro­jekt taký výni­močný, “ vraví Sor­bom.

Nový reak­tor je zatiaľ určený len pre výskum v oblasti jad­ro­vej syn­tézy. Postu­pom času sa bude využí­vať aj ako pro­to­typ malej elek­trárne, ktorá by mohla pro­du­ko­vať značné množ­stvo ener­gie. Podľa dote­raj­šieho návrhu, by reak­tor mal byť schopný pro­du­ko­vať asi tri­krát viac elek­triny ako je potreba na pohon. Dizajn je len v plien­kach a už sa uva­žuje aj o zlep­šení výkonu na 5 – 6 náso­bok.

Citu­jem slová pro­fe­sora: „Jad­rová ener­gia je určite jed­ným z naj­dô­le­ži­tej­ších zdro­jov elek­tric­kej ener­gie na zemi a v 22. Sto­ročí bude zohrá­vať kľú­čovú úlohu.“

Zdroj: www.inhabitat.com

Pridať komentár (0)