Domi­nika Podo­la­nová a jej Waki­Vaky — Škol­ský pro­jekt pre­me­nila na pod­ni­ka­nie

Martina Ditrichová / 28. november 2016 / Rozhovory

Pre­čí­taj si o pro­jekte Waki­Vaky, ktorý v sebe neskrýva len nápa­di­tosť a štýl, ale oveľa viac.

Waki­Vaky sú ručne šité vaky na chr­bát, vyrá­bané recyk­lá­ciou alebo redi­zaj­nom rôz­nych kús­kov oble­če­nia — upcyk­lá­ciou. Na ich výrobu sa využí­vajú už nepot­rebné mate­riály, ktoré by inak skon­čili v koši. Takto dostanú druhú šancu a zme­nia sa na ori­gi­nálny waki­vak.

Ale nie je to len o vakoch… Pro­jekt Waki­Vaky je aj o ľuďoch, pod­pore, nápa­doch či osvete. Spája ľudí, chráni prí­rodu a pod­po­ruje dobré myš­lienky. Touto for­mou sa firma snaží bojo­vať proti glo­bál­nemu tex­til­nému prie­myslu a neetic­kým prak­ti­kám výroby ode­vov. Je súčas­ťou medzi­ná­rod­nej kam­pane Fas­hion Revo­lu­tion, spo­lu­pra­cuje na rôz­nych pro­jek­toch a stále je ešte len v roz­behu. :)

13173000_1103133119724950_8311886856710657917_o

Ako vznikla celá myš­lienka Waki­Vaky?

Pôvodne to bol škol­ský pro­jekt na pred­met “Roz­voj pod­ni­ka­teľ­ských zruč­ností v medzi­ge­ne­rač­ných tímoch“na FMUK v roku 2014. Tím 6 ľudí vymys­lel kon­cept výroby vakov na chr­bát z recyk­lo­va­ných látok. Hneď som sa s nápa­dom sto­tož­nila a roz­hodla som sa pokra­čo­vať v ňom aj po úspeš­nom ukon­čení pred­metu. Trvalo mi tro­chu dlh­šie, kým som našla vyho­vu­júcu pra­covnú silu, s kto­rom som sa vedela dohod­núť na pod­mien­kach. Takisto vytvo­re­nie e-shopu mi trvalo tak­mer rok, nakoľko zo začiatku som dis­tri­bu­ovala vaky najmä medzi kama­rá­tov a ich zná­mych.

13963085_1167157219989206_625351232965736922_o

Čo ťa viedlo k tomu, pus­tiť sa do tohto pro­jektu aj reálne?

Asi najmä nezá­vis­losť, vidina roz­be­hnu­tia nie­čoho vlast­ného. Zo začiatku som to brala skôr ako skú­šobnú firmu, na kto­rej sa priu­čím pod­ni­ka­niu a vede­niu pod­niku. Neskôr odhod­la­nie doká­zať si, že na to mám a že vytr­vám, aj keď začiatky neboli ide­álne a podľa pred­stáv.

Kedy si začala mať pocit, že to naberá na obrát­kach?

Pri­bližne po roku, kon­com roka 2015, keď som si uve­do­mila, že vaky chce stále viac ľudí, a to aj bez toho, aby som ich ponú­kala alebo im robila nejakú reklamu. Uve­rej­nila som ich teda na por­táli sashe.sk, kde si ich mohla pre­ze­rať a objed­ná­vať šir­šia verej­nosť. Začiat­kom roka 2016 som sa roz­hodla do toho ísť naplno, odišla som z práce a zalo­žila si živ­nosť.

12814462_1058651994173063_7442702979766358214_n

Čo sa odvtedy zme­nilo?

Roz­behlo sa to… Už len preto, že som sa tomu začala plne veno­vať, pod­nikla som nejaké mar­ke­tin­gové akti­vity, aby som značku roz­ší­rila medzi ľudí a najmä som sa začala zúčast­ňo­vať na rôz­nych mar­ke­toch, fes­ti­va­loch a podob­ných even­toch. Tak sa značka dostala do pove­do­mia aspoň malej komu­nite ľudí v Bra­ti­slave a okolí.

13317033_1116193388418923_4812358691905424886_o14188122_1177534305618164_1061670375223013612_o

Ako by si opí­sala značku Waki­Vaky?

Značka Waki­Vaky si od počiatku zakladá na pozi­tív­nom dopade na životné pro­stre­die. A to najmä tým, že neku­pu­jeme nové látky, ale recyk­lu­jeme staré. V tom vidím našu pri­danú hod­notu. Mnoho ľudí či pre­vá­dzok skla­duje látky a mate­riály, ktoré pova­žujú za už nepou­ži­teľné. My im dáme mož­nosť opäť zažia­riť a pre­tvo­ríme ich na prak­tický dopl­nok. Tieto mate­riály sú veľa­krát dokonca kva­lit­nej­šie a ori­gi­nál­nej­šie a takisto nás odli­šujú od kon­ku­ren­cie. Tiež pod­po­ru­jeme lokálnu výrobu v kva­lit­ných pra­cov­ných pod­mien­kach a pro­jekty zame­rané na obnovu život­ného pro­stre­dia.

Takže nejde len o pre­daj vakov, čomu sa ešte okrem toho venu­jete?

Zúčast­ňu­jeme sa rôz­nych pro­jek­tov na obnovu prí­rody, kul­túr­nych akcií, ktoré pod­po­ru­jeme, edu­kač­ných even­tov a podobne. Firmy by mali slú­žiť ľuďom, nie naopak. Osobný prí­stup k zákaz­ní­kovi je to, na čom si zakla­dáme a radi vytvo­ríme vak aj na objed­návku, presne podľa pred­stáv. Každý je ori­gi­nál.

13391654_1116864181685177_1308940365561302962_o12303932_1008556022515994_2901780745211617211_o

Všimla som si tvo­jej spo­lu­práce so zdru­že­ním Help´n´Joy, o čo išlo?

Help´n´Joy je zosku­pe­nie troch mla­dých ľudí, ktorí radi pomá­hajú. Podľa mňa by takisto firmy nemali mys­lieť len na seba, ale časť akti­vít sme­ro­vať aj na pomoc ostat­ným. Ja sa to sna­žím prak­ti­zo­vať od začiatku, a preto vymýš­ľam rôzne akti­vity zame­rané na pomoc prí­rode, pod­poru špor­to­vých či kul­túr­nych akti­vít a podobne. Pri pro­jekte výsadby strom­če­kov, z vyzbie­ra­ných peňazí z pre­da­jov vakov, som preto oslo­vila práve toto zdru­že­nie a vymys­lela spolu s nimi kon­cept verej­nej uda­losti. Naším cie­ľom bolo vytiah­nuť ľudí von, do parku, zaba­viť sa, vyskú­šať si rôzne špor­tové akti­vity a popri tom pomôcť s výsad­bou stro­mov v tre­ťo­hor­nom parku v Považ­skej Bys­trici spolu s vyzbie­ra­ním odpad­kov z oko­lia. Akcia sa vyda­rila a určite to nebola posledná spo­lu­práca so zdru­že­ním Help´n´Joy.

14188122_1180371602001101_6966790235057934280_o

A spo­lu­práca s Fas­hion Revo­lu­tion?

Fas­hion Revo­lu­tion je medzi­ná­rodná kam­paň, kto­rej myš­lien­kou je uro­biť módny prie­my­sel krásny nie­len na pohľad, ale aj zvnútra. V apríli sme sa stali súčas­ťou kam­pane a zúčast­nili sme sa akcie s náz­vom Fas­hion Revo­lu­tion week. Cie­ľom je upo­ve­do­miť verej­nosť, aby sa zamys­lela nad tým, z čoho a za akých pod­mie­nok je oble­če­nie vyro­bené. Kam­paň sa snaží upo­zor­niť na strašné pra­covné pod­mienky, chu­dobu a novo­dobé otroc­tvo ľudí. Každý kúsok oble­če­nia má za sebou prí­beh. Fas­hion Revo­lu­tion odha­ľuje tajom­stvá mód­neho prie­myslu a bojuje za trans­pa­ren­tnosť výroby.

Aké novinky teraz s Waki­Vaky chys­táte?

Chys­táme našu via­noččnú edí­ciu a ľudia nás budú môcť stret­núť na Dňoch Via­noc v Inch­cebe. :)

14424729_1198040880234173_3474809061954515498_o

Čo by si odká­zala mla­dým, ktorí by možno chceli ísť v tvo­jich šľa­pa­jách, a teda hneď po škole začať s pod­ni­ka­ním?

Vždy sa oplatí inves­to­vať námahu do toho, čomu veríte, a čo vás baví a napĺňa. Pokiaľ to člo­vek robí eticky a zod­po­vedne, skôr či neskôr sa mu to vráti, aj napriek pod­mien­kam, aké na Slo­ven­sku máme. Aspoň v to dúfam. :) A keď nie, aspoň ste to skú­sili. :)

Domi­nika Orča Podo­la­nová

12031381_10204770680699045_6511750564599715231_o

Volám sa Domi­nika a som z Považ­skej Bys­trice. Mám veľa záľub a rada skú­šam stále niečo nové. Ces­to­va­nie je jed­nou z neod­de­li­teľ­ných súčastí pri mojej ceste pozná­va­nia. Šport mi dáva ener­giu a mož­nosť posú­vať svoje hra­nice. Prí­roda je pre mňa viera, milu­jem ju v kaž­dom roč­nom období rov­nako. Ľudia pre mňa zna­me­najú emó­cie, bez nich by som nebola, kým som. Bez hudby a tanca si svoj život nech­cem pred­sta­viť. Adre­na­lín je moja droga. Som spon­tánna, nála­dová a zve­davá. Zve­da­vosť je práve tá, ktorá ma neus­tále ženie vpred. Učím sa, skú­šam a obja­vu­jem, ako by sa veci v mojom živote dali robiť lep­šie, kraj­šie.

zdroj foto­gra­fií: facebook.com

Pridať komentár (0)