Doučma.sk vyrástlo na Meet’n’learn

Lukáš Gašparík jr. / 12. február 2015 / Tools a produktivita

Mys­lím, že star­tup Meet’n’learn netreba nejako zvlásť pred­sta­vo­vať. Viac krát už bol spo­me­nutý aj v našich člán­koch a momen­tálne je jedi­ným slo­ven­ským star­tu­pom, ktorý pôsobí v mní­chov­skej Wayre. Ale na začia­tok predsa len pár slov o tomto star­tupe, ak by sa našiel ešte nie­kto, kto by nemal tuše­nia. Meet’n’learn je mar­ket place pre dou­čo­va­te­ľov a ľudí, ktorí dou­čo­va­nie hľa­dajú.

Počas krát­kej doby svo­jej exis­ten­cie si už tento por­tál sti­hol zís­kať svo­jich fanú­ši­kov a má za sebou už aj zopár úspe­chov. Asi tým naj­väč­ším je pri­ja­tie do mní­chov­skej Wayry, kde má tento star­tup isté mies­tečko zatiaľ do konca mája tohto roka. Meet’n’learn sa môže pochvá­liť už aj men­šími úspechmi za našimi hra­ni­cami. Necelé tri roky po spus­tení má tento star­tup roz­ho­dené siete okrem Slo­ven­ska už aj v Čes­kej repub­like, Rakúsku či Nemecku. Ako som sa dozve­del od Juraja, ktorý je jed­ným zo zakľa­da­te­ľov tohto por­tálu, tak na slo­ven­sku pôso­bia pod dóme­nou doucma.sk, v Čes­kej repub­like je to doucuji.eu, v Rakúsku meetnlearn.at a v Nemecku meetnlearn.de.

Na otázku ako sa Meet’n’learn darí v jed­not­li­vých kra­ji­nách som dostal pote­šu­júcu odpo­veď. Za prvé štyri mesiace pôso­be­nia v Česku sa im poda­rilo naz­bie­rať už 700 dou­čo­va­te­ľov a počet štu­den­tov sa takisto kaž­dým dňom zvy­šuje. “Česko je pre nás oveľa ľah­ším trhom, ako naprí­klad Nemecko, preto by sme sa tam chcel pomerne v krát­kej dobe udo­mác­niť a vybu­do­vať si pevnú pozí­ciu na trhu. Čo sa týka trhov ako Rakúsko a Nemecko, tam sú naše cieľe jasné, ale treba ísť na to postupne. V Rakúsku sme sa dote­raz zame­ria­vali iba na Vie­deň, kde sa nám poda­rilo si vybu­do­vať cel­kom slušnú komu­nitu dou­čo­va­te­ľov. Čo sa týka Nemecka, tak tam je sa sústre­díme hlavne na Mní­chov”, dopl­nil Juraj.

Vstu­pom na nemecký trh sa udiali aj drobné zmeny. Jed­nou z nich je naprí­klad aj pris­pô­be­nie vyhľa­dá­va­nia, ktoré v Nemecku pre­bieha pomocu PSČ, a nie podľa miest, ako je tomu u nás. Čo sa týka mar­ke­tin­go­vej pod­pory, tak v tejto oblasti sa poda­rilo cha­la­nom dohod­núť spo­lu­prácu s nemec­kým O2 a kon­com janu­ára pre­behla v Nemecku aj SMS kam­paň na pod­poru ich pro­duktu.

Jed­nou z ciest akou sa chce tento star­tup ube­rať je nad­vä­zo­va­nie par­tners­tiev. Či už je to s jazy­ko­vými ško­lami alebo kon­krétne v Nemecku s “Nach­hil­fe­ins­ti­tut-mi”, ktoré sú tam dosť roz­ší­rené a pre ktoré by mohli slú­žiť ako gene­rá­tor nových žia­kov. Jedná sa o cen­trá, kam sa cho­dia ľudia po práci alebo po škole ešte dou­čo­vať. Na roz­diel od nás je tento spô­sob vzde­lá­va­nia v Nemecku veľmi oblú­bený. Ďalej by to mali byť aj par­tner­stvá so štu­dent­skými strán­kami alebo vyda­va­teľ­stvami, ktoré pôso­bia v oblasti vzde­lá­va­nia. Takže z B2C star­tupu sa stáva pomaly už aj B2B :)

V posled­ných mesia­coch pre­šiel star­tup Meet’n’learn aj reb­ran­din­gom. Jed­ným z hlav­ných dôvo­dom bol nemecký trh, kde mali prob­lém s pou­ží­va­ním loga. Preto sa dote­rajší mas­kot sova zme­nil na oblak (za kto­rým je táto sova scho­vaná) :) Tieto zmeny však stále nie sú konečné a tak sa môžeme tešiť na ďal­šie prek­va­pe­nia.

Čo sa týka Slo­ven­ska, tak por­tál doučma.sk je jas­nou jed­not­kou na trhu. Je síce pravda, že kon­ku­ren­cia je mála, ale stále sú tu jazy­kovky, ktoré sa sna­žia ich pozí­ciu ohro­ziť. Cha­lani chys­tajú do budúcna aj rôzne zlep­še­nia, ktoré by sa mali držať týchto troch pilie­rov. Bli­žie to už popí­sal druhý zo zakla­da­te­ľov Tomáš: “Prvým pilie­rom, kto­rého by sme sa chceli určite držať aj napriek zme­nám je jed­no­du­chosť. Po druhé je to dôvera alebo dôve­ry­hod­nosť, tak aby ľudia verili, že pro­stred­níc­tvom nás si dokážu nájsť kva­lit­ného dou­čo­va­teľa. A tre­tím pilie­rom je byť milý k ľudom, aby sa nám postupne darilo vybu­do­vať loveb­rand, ktorý si ľudia obľú­bia. Toto sú tri naj­dô­le­ži­tej­šie veci, na kto­rých by sme chceli pra­co­vať a zlep­šo­vať ich”.

Ďaľ­šie plány sa týkajú naprí­klad náj­de­nia spô­sobu ove­ro­va­nia dou­čo­va­te­ľov alebo ich akti­vity, pre­tože viac krát sa stalo, že dou­čo­va­te­lia, ktorí boli u nás zare­gis­tro­vaní, v sku­toč­nosti už neboli činní, s čím ruka v ruke súvisí aj postupné zvy­šo­va­nie kva­lity pro­fi­lov jed­not­li­vých dou­čo­va­te­ľov.“

Medzi ďaľ­šie plány, ktoré si cha­lani sta­no­vili patrí jed­no­značne udo­mác­ne­nie sa na všet­kých trhoch, postupné zvy­šo­va­nie kva­lity a samoz­rejme aj postupné roz­ši­ro­va­nie sa. Podľa infor­má­cií, ktoré som dostal, by sa trhy, na kto­rých Meet’n’learn pôsobí, mohli v blíz­kom čase roz­rásť o Poľ­sko a Maďar­sko. 

Na záver sme ešte pre­ho­dili pár slov o ich pôso­bení vo Wayre, na ktoré som dostal jed­no­značnú odpo­veď: “Počas toho nece­lého roka, ktorý sme už vo Wayre, sme sa nesku­točne posu­nuli vpred. Vlastne až tu som sa naučil ako robiť star­tup. Nikdy pred tým som neroz­mýš­ľal nad vecami z práv­neho či učtov­ného hľa­diska a presne toto nám poskytla Wayra, iný pohľad na veci. Ľudia možno až tak veľké zmeny nepos­trehli, ale nám osobne dalo toto pôso­be­nie veľmi veľa. Vlastne ak by nebolo Wayry, tak možno by sme sa tomu už ani neve­no­vali, keďže na začiatku sme mali každý svoj job a star­tupu sme sa začali naplno veno­vať až prí­cho­dom do Wayry”.

Osobne si mys­lím, že star­tup Meet’n’learn je skvelá myš­lienka a dúfam, že cha­la­nom sa bude dariť aj po ukon­čení ich pôso­be­nia vo Wayre, bola by škoda, ak by nie.

Za roz­ho­vor a poskyt­nu­tie miesta vo Wayre ďaku­jem Jura­jovi a Tomá­šovi :)

Pridať komentár (0)