Drasp­hone — kon­cept kom­pakt­ného skla­da­teľ­ného smart­fónu

Rišo Néveri / 9. novembra 2015 / Tech a inovácie

Smart­fóny sa sna­žia byť tou naj­väč­šou obra­zov­kou, ktorú pou­ží­vame. Prečo? Pou­ží­va­te­lia chcú robiť čím ďalej, tým viac na svo­jich mobil­ných zaria­de­niach a malé obra­zovky vče­rajška na to jed­no­du­cho nesta­čia.

Spo­meňme si však na hity s pred 10 rokov. Véčka boli to naj­lep­šie, čo si mohol z vačku vytiah­nuť. Dali by sa tieto dva svety neja­kým spô­so­bom skom­bi­no­vať? Nový kon­cept zvaný Drasp­hone vychá­dzal z tohto nápadu a vytvo­ril návrh skla­da­teľ­ného smart­fónu s fle­xi­bil­ným disp­le­jom.

Naroz­diel od pre­doš­lých kon­cep­tov — naprí­klad od Sam­sungu, Drasp­hone je ohybný až v troch bodoch. Hlav­nou výho­dou tohto dizajnu je kom­pakt­nosť zaria­de­nia. Keď je smart­fón zlo­žený, nemal by byť väčší ako švaj­čiar­sky nožík, či zapa­lo­vač. Keď sa však úplne roz­loží, mal by byť veľký ako dnešné zaria­de­nia s obra­zov­kami 5 – 6 pal­cov. Polo­vične zlo­žený smart­fón nazý­vajú MiniD­ras a úplne pos­kla­daný Mic­roD­ras. Dá sa pou­žiť aj v tomto stave, posky­tuje však mini­mum infor­má­cií. 

Dizaj­novo vyzerá zaria­de­nie na prvý pohľad dosť… čudne, ale kovové telo ho skvele dopĺňa. Dizaj­néri navyše navrhli disp­lej, ktorý je ohybný, ale sníma aj silu tlaku. Naroz­diel od doty­ko­vých plôch iPhone-u má tla­kové sen­zory za disp­le­jom, čím si (v prí­pade, že ho vyro­bia) vyslúži prven­stvo.

Som sku­točne zve­davý, či sa tohto dizajnu nie­ktorý výrobca chytí. Prav­de­po­dobne to bude nie­kto z Číny, ale podľa pre­doš­lých plá­nov ich Sam­sung pred­behne. Ohyb­ného smart­fónu v neja­kej forme sa doč­káme už zrejme budúci rok.

Pridať komentár (0)