Drone’n’Base — pre­te­kár­ske drony, ktoré sú konečne zau­jí­mavé!

Rišo Néveri / 30. septembra 2015 / Tech a inovácie

Par­tia šies­tich slo­ven­ských cha­la­nov pozrela na dron a pove­dala: nuda.. ale má to poten­ciál! Dali hlavy dokopy a vytvo­rili niečo sku­točne jedi­nečné, na čo sme čakali od prvého dronu. Spo­lo­čen­skú hru, kde ovlá­daš drony veľ­kosti dlane, súpe­ríš s kamošmi, pre­te­káš, strie­laš sa a uží­vaš si kopec srandy! Mono­poly máme ťa radi, ale odte­raz pat­ríš na povalu!

Prvá mul­tip­la­yer hra s menom Drone’n’Base zmení tvoju pred­stavu o dro­noch. Kludné lie­ta­nie na poli nerieš. Cha­lani skom­bi­no­vali prvé pre­te­kár­sko-bojové drony veľ­kosti dlane a inte­rak­tívne základne, čím vytvo­rili uni­kátne závody. Každý pre­te­kár ovláda jeden dron a snaží sa ho dostať do cieľa, pri­čom musí pre­ko­nať rôzne pre­kážky, zostre­liť súpera, alebo pre­le­tieť check­po­intmi, ktoré sú tvo­rené základ­ňami. Neviem ako vy ale pre­te­kár­ske autíčka som milo­val.. Toto je však úplne iný level, ako keby ste ich pre­klo­pili do pries­toru a natan­ko­vali Red Bul­lom. Stačí mi toto video a viem, že Drone’n’Base kupu­jem!

Každý dron má zabu­do­vané infra­čer­vené delo a sní­mač, ktorý kon­tro­luje, či bol dron zasia­hnutý. Hráči teda dokážu strie­lať nevi­di­teľné lúče po ostat­ných pre­te­ká­roch a vylep­šo­vať si tým pozí­ciu. “Brá­cho, nezlob se!” Ovlá­da­nie dro­nov je jed­no­du­ché, keďže je rie­šené pomo­cou apli­ká­cie v smart­fóne, či tab­lete. V apli­ká­cii si pred kaž­dým závo­dom môžeš skon­tro­lo­vať stav dronu, infor­má­cie o závode, typ závodu, svoje zbrane a po ukon­čení uvi­díš svoj čas jazdy a umiest­ne­nie. (Upo­zor­ňu­jem, že sa zvýši pre­mávka dro­nov po kan­ce­lá­riách.)

K dis­po­zí­cii sú dokonca via­ceré herné módy. Môžeš hrať dobre známu tak­tiku “Cap­ture the flag”, kedy musíš zís­kať súpe­rovu vlajku alebo mu obsa­diť základne, dať si s kamo­šom duel jeden na jed­ného, alebo sa zúčast­niť pre­te­kov, ktoré sú obo­ha­tené o mnohé pre­kážky. Súčas­ťou Drone’n’Base sú inte­rak­tívne základne, kto­rých využi­tie je naozaj pes­tré. Každá základňa môže simu­lo­vať pre­kážku, bombu, šta­fetu, môže slú­žiť ako terč, alebo “opra­viť” poško­dený dron lase­ro­vým lúčom.

Tím Drone’n’Base

Asi prvá vec, ktorá ma napadla bola malá výdrž baté­rií dro­nov. Každý dron skrýva 350mAh baté­riu, vďaka kto­rej dokážu drony lie­tať až 7 minút. Nie je to síce pol dňa ale na pre­teky to abso­lútne stačí. Za 7 minút dokáže taký dron ule­tieť dosta­tok kôl a keď závod skončí, stačí baté­riu jed­no­du­cho vyme­niť. Cha­lani zís­kali už via­ceré oce­ne­nia medzi nimi aj Glo­bal Stu­dent Entrep­re­nur Award vo Was­hing­tone. Drony si môžeš objed­nať na tomto odkaze.

Zdroj: dronenbase.com

Pridať komentár (0)