Drop­box mení svo­ju archi­tek­tú­ru

Peter Kováč / 14. júla 2014 / Tools a produktivita

Synch­ro­ni­zá­cia súbo­rov bude o štvr­ti­nu rých­lej­šia, v naj­lep­šom prí­pa­de dokon­ca dvoj­ná­sob­ne. Drop­box totiž čosko­ro zave­die do svo­jej služ­by novú fun­kciu Stre­a­ming Sync. Dote­raz synch­ro­ni­zo­va­nie pre­bie­ha­lo tak, že počí­tač A nahral kom­plet­ný súbor na ser­ver a odtiaľ si ho sťa­ho­val počí­tač B a ďal­šie zaria­de­nia. Muse­lo dôjsť ku kom­plet­né­mu pri­da­niu.

Vďaka Streaming Sync sa ale všetky súbory väčšie ako 16 MB rozdelia pri uploade do 4MB a po nahraní toho prvého si ostatné počítače začnú sťahovať súbor, hoci je na serveri len jeho časť. 

Keby boli oba počítače na rovnakých symetrických linkách (s rovnakou rýchlosťou uploadu ai downloadu), doba synchronizácie by bola dvakrát rýchlejšia než doteraz.

Funkcia zatiaľ bude dostupná len u desktopových klientoch (beta 2.9 a stabilné 2.10), na strane servera ale Streaming Sync bude implementovaný až v nasledujúcich týždňoch. Zavádzanie je postupné, niektorí už možno to šťastie majú.

Nie je to ale jediná novinka Dropboxu. Softvér sa naučil štyri ďalšie jazyky (slovenčinu ešte nie), má nové scrollovatelné menu s notifikáciami, v ktorom možno po novom tvoriť odkazy pre zdieľanie a prijímať zdieľané záložky od ostatných užívateľov. Tešíme sa na ďalšie novinky.

Pridať komentár (0)