Drop­box mení svoju archi­tek­túru

Peter Kováč / 14. júl 2014 / Tools a produktivita

Synch­ro­ni­zá­cia súbo­rov bude o štvr­tinu rých­lej­šia, v naj­lep­šom prí­pade dokonca dvoj­ná­sobne. Drop­box totiž čoskoro zave­die do svo­jej služby novú fun­kciu Stre­a­ming Sync. Dote­raz synch­ro­ni­zo­va­nie pre­bie­halo tak, že počí­tač A nahral kom­pletný súbor na ser­ver a odtiaľ si ho sťa­ho­val počí­tač B a ďal­šie zaria­de­nia. Muselo dôjsť ku kom­plet­nému pri­da­niu.

Vďaka Stre­a­ming Sync sa ale všetky súbory väč­šie ako 16 MB roz­de­lia pri uplo­ade do 4MB a po nahraní toho prvého si ostatné počí­tače začnú sťa­ho­vať súbor, hoci je na ser­veri len jeho časť. 

Keby boli oba počí­tače na rov­na­kých symet­ric­kých lin­kách (s rov­na­kou rých­los­ťou uplo­adu ai down­lo­adu), doba synch­ro­ni­zá­cie by bola dva­krát rých­lej­šia než dote­raz.

Fun­kcia zatiaľ bude dostupná len u desk­to­po­vých kli­en­toch (beta 2.9 a sta­bilné 2.10), na strane ser­vera ale Stre­a­ming Sync bude imple­men­to­vaný až v nasle­du­jú­cich týžd­ňoch. Zavá­dza­nie je postupné, nie­ktorí už možno to šťas­tie majú.

Nie je to ale jediná novinka Drop­boxu. Soft­vér sa naučil štyri ďal­šie jazyky (slo­ven­činu ešte nie), má nové scrol­lo­va­telné menu s noti­fi­ká­ciami, v kto­rom možno po novom tvo­riť odkazy pre zdie­ľa­nie a pri­jí­mať zdie­ľané záložky od ostat­ných uží­va­te­ľov. Tešíme sa na ďal­šie novinky.

Pridať komentár (0)