Duál­ne vzde­la­nie na slo­ven­skej vyso­kej ško­le – novin­ka sve­to­vej úrov­ne

Alexandra Dulaková / 14. júna 2016 / Zo Slovenska

Duál­ne vzde­la­nie je také, kto­ré štu­den­tov pop­ri teórii učí aj prak­tic­ké poznat­ky a pria­mo ich tak pri­pra­vu­je na kon­krét­nu prax. Na našich výš­kach sa, bohu­žiaľ, obja­vu­je duál­ne vzde­lá­va­nie pome­nej (vlast­ne tak­mer vôbec), no aj vďa­ka ini­cia­tí­ve Pan­európ­skej vyso­kej ško­ly, kon­krét­ne jej Fakul­ty prá­va, kto­rá roz­bie­ha štu­dij­né zame­ra­nie Rea­lit­né prá­vo, by sa to moh­lo zme­niť.

Prá­vo je odbor, kto­rý sa stá­le teší záuj­mu štu­den­tov. Prob­lém nastá­va až vte­dy, keď štu­den­ti skon­čia ško­lu a nedo­ká­žu sa zamest­nať vo svo­jom odbo­re – pre­to, lebo je ich veľa a všet­ci sú absol­vent­mi vše­obec­né­ho odbo­ru – „prá­vo“. Aj na zákla­de toh­to poznat­ku vznik­la ini­cia­tí­va Pan­európ­skej vyso­kej ško­ly, kto­rá sa roz­hod­la, ako prvá práv­nic­ká fakul­ta na Slo­ven­sku, ponúk­nuť štu­den­tom viac než ostat­né, naj­mä verej­né vyso­ké ško­ly.

Nad­via­za­la tým aj na pod­net zdru­že­nia Národ­ná aso­ciá­cia rea­lit­ných kan­ce­lá­rií Slo­ven­ska (NARKS), kto­ré zastre­šu­je význam­né slo­ven­ské rea­lit­né kan­ce­lá­rie a kto­ré tvr­dí, že pod­ľa súčas­ných pra­vi­diel sa môže stať rea­lit­ným mak­lé­rom tak­mer kaž­dý. Zákon­né požia­dav­ky totiž nie sú vyso­ké, pop­rí­pa­de sa dajú rov­no obísť.

Momen­tál­ne u nás neexis­tu­je kon­krét­ny štu­dij­ný smer, kto­rý by ľudí pri­pra­vo­val na prá­cu mak­lé­rov, deve­lo­pe­rov, ale­bo pre­vádz­ko­va­te­ľov rea­lit­ných agen­túr. Pri­tom vo sve­te je prá­ca na rea­lit­nom trhu oblas­ťou, kto­rá si špe­ciál­ne vzde­la­nie vyža­du­je – jed­no­du­cho pre­to, lebo poc­ti­vá a kom­plex­ná prá­ca s rea­li­ta­mi nie je ľah­ká.

Celebrity real estate agents David Parnes, right, and James Harris from Bravo TV’s “Million Dollar Listing Los Angeles” partner with Trulia to help their newest client – the Gingerbread Man – find a dream home for his growing family. The pair have only 12 days to complete the challenge, which kicked off on Tues., Dec. 1, 2015 in Beverly Hills, Calif. (Photo by Matt Sayles/Invision for Trulia/AP Images)

foto: hauteresidence.com

A prá­ve rea­lit­ný trh sa môže stať tým správ­nym mies­tom, kde zakot­ví neje­den dip­lo­mo­va­ný práv­nik – nará­ba totiž s vedo­mos­ťa­mi, zís­ka­ný­mi vo via­ce­rých oblas­tiach prá­va. Záro­veň sú tie­to vedo­mos­ti však prí­liš vše­obec­né a bez­pro­stred­ne sa nedo­tý­ka­jú rea­lit­né­ho pod­ni­ka­nia. Pres­ne toto sa pokú­si odstrá­niť nové štu­dij­né zame­ra­nie Fakul­ty prá­va Pan­európ­skej vyso­kej ško­ly.

Štu­dij­né zame­ra­nie „Rea­lit­né prá­vo“ majú tvo­riť tri nos­né pred­me­ty – rea­lit­ná čin­nosť, zmlu­vy v pra­xi rea­lit­né­ho mak­lé­ra a kli­ni­ka rea­lit­né­ho mak­lé­ra. Prvý krát si ho môžu štu­den­ti zvo­liť v budú­com zim­nom semes­tri (2016). V rám­ci prvé­ho pred­náš­ko­vé­ho modu­lu im po dobu desia­tich týž­dňov prí­du pred­ná­šať ľudia z rea­lit­nej pra­xe: rea­lit­ní pro­fe­si­oná­li, deve­lo­pe­ri, ban­ká­ri a finanč­ní­ci, ľudia z dra­žob­ných spo­loč­nos­tí, archi­tek­ti, dizaj­né­ri, či psy­cho­ló­go­via.

V ďal­ších dvoch modu­loch pôj­de o semi­ná­re, na kto­rých budú štu­den­ti za pomo­ci lek­to­ra zosta­vo­vať rôz­ne „rea­lit­né“ zmlu­vy a osob­ne sa zapá­jať do prá­ce v rea­lit­ných kan­ce­lá­riách zúčast­ne­ných na pro­jek­te.

Kľú­čo­vé pre­po­je­nie s pra­xou zabez­pe­čí ofi­ciál­ne par­tner­stvo Pan­európ­skej vyso­kej ško­ly s Národ­nou aso­ciá­ci­ou rea­lit­ných kan­ce­lá­rií Slo­ven­ska (NARKS) a s vybra­ný­mi advo­kát­sky­mi kan­ce­lá­ria­mi. Absol­ven­tom všet­kých modu­lov bude umož­ne­né stať sa člen­mi NARKS-u a po dokon­če­ní štú­dia tak pat­riť medzi kom­plex­ne vzde­la­ných rea­li­ťá­kov, pri­pra­ve­ných na „real life“.

Ini­cia­tí­va tak mie­ni zlep­šo­vať nie­len pro­fe­si­ona­li­tu náš­ho rea­lit­né­ho trhu, ale aj šan­ce na uplat­ne­nie absol­ven­tov prá­va. Snáď sa podob­né­ho tren­du cho­pí via­ce­ro vyso­kých škôl, aby sme tak na Slo­ven­sku nema­li kopu ľudí síce s pek­ným titu­lom, no žiad­ny­mi prak­tic­ký­mi zruč­nos­ťa­mi a kva­li­ta­mi, kto­ré by zamest­ná­va­te­lia vede­li oce­niť hneď po ich pro­mó­cii.

Man-Woman-Looking-At-Computer-9-16

foto: trulia.com

zdroj titul­nej foto­gra­fie: eduworld.sk

Pridať komentár (0)