Duálne vzde­la­nie na slo­ven­skej vyso­kej škole – novinka sve­to­vej úrovne

Alexandra Dulaková / 14. júna 2016 / Zo Slovenska

Duálne vzde­la­nie je také, ktoré štu­den­tov popri teórii učí aj prak­tické poznatky a priamo ich tak pri­pra­vuje na kon­krétnu prax. Na našich výš­kach sa, bohu­žiaľ, obja­vuje duálne vzde­lá­va­nie pome­nej (vlastne tak­mer vôbec), no aj vďaka ini­cia­tíve Pan­európ­skej vyso­kej školy, kon­krétne jej Fakulty práva, ktorá roz­bieha štu­dijné zame­ra­nie Rea­litné právo, by sa to mohlo zme­niť.

Právo je odbor, ktorý sa stále teší záujmu štu­den­tov. Prob­lém nastáva až vtedy, keď štu­denti skon­čia školu a nedo­kážu sa zamest­nať vo svo­jom odbore – preto, lebo je ich veľa a všetci sú absol­ventmi vše­obec­ného odboru – „právo“. Aj na základe tohto poznatku vznikla ini­cia­tíva Pan­európ­skej vyso­kej školy, ktorá sa roz­hodla, ako prvá práv­nická fakulta na Slo­ven­sku, ponúk­nuť štu­den­tom viac než ostatné, najmä verejné vysoké školy.

Nad­via­zala tým aj na pod­net zdru­že­nia Národná aso­ciá­cia rea­lit­ných kan­ce­lá­rií Slo­ven­ska (NARKS), ktoré zastre­šuje významné slo­ven­ské rea­litné kan­ce­lá­rie a ktoré tvrdí, že podľa súčas­ných pra­vi­diel sa môže stať rea­lit­ným mak­lé­rom tak­mer každý. Zákonné požia­davky totiž nie sú vysoké, pop­rí­pade sa dajú rovno obísť.

Momen­tálne u nás neexis­tuje kon­krétny štu­dijný smer, ktorý by ľudí pri­pra­vo­val na prácu mak­lé­rov, deve­lo­pe­rov, alebo pre­vádz­ko­va­te­ľov rea­lit­ných agen­túr. Pri­tom vo svete je práca na rea­lit­nom trhu oblas­ťou, ktorá si špe­ciálne vzde­la­nie vyža­duje – jed­no­du­cho preto, lebo poc­tivá a kom­plexná práca s rea­li­tami nie je ľahká.

Celebrity real estate agents David Parnes, right, and James Harris from Bravo TV’s “Million Dollar Listing Los Angeles” partner with Trulia to help their newest client – the Gingerbread Man – find a dream home for his growing family. The pair have only 12 days to complete the challenge, which kicked off on Tues., Dec. 1, 2015 in Beverly Hills, Calif. (Photo by Matt Sayles/Invision for Trulia/AP Images)

foto: hauteresidence.com

A práve rea­litný trh sa môže stať tým správ­nym mies­tom, kde zakotví neje­den dip­lo­mo­vaný práv­nik – narába totiž s vedo­mos­ťami, zís­ka­nými vo via­ce­rých oblas­tiach práva. Záro­veň sú tieto vedo­mosti však prí­liš vše­obecné a bez­pro­stredne sa nedo­tý­kajú rea­lit­ného pod­ni­ka­nia. Presne toto sa pokúsi odstrá­niť nové štu­dijné zame­ra­nie Fakulty práva Pan­európ­skej vyso­kej školy.

Štu­dijné zame­ra­nie „Rea­litné právo“ majú tvo­riť tri nosné pred­mety – rea­litná čin­nosť, zmluvy v praxi rea­lit­ného mak­léra a kli­nika rea­lit­ného mak­léra. Prvý krát si ho môžu štu­denti zvo­liť v budú­com zim­nom semes­tri (2016). V rámci prvého pred­náš­ko­vého modulu im po dobu desia­tich týž­dňov prídu pred­ná­šať ľudia z rea­lit­nej praxe: rea­litní pro­fe­si­onáli, deve­lo­peri, ban­kári a finanč­níci, ľudia z dra­žob­ných spo­loč­ností, archi­tekti, dizaj­néri, či psy­cho­ló­go­via.

V ďal­ších dvoch modu­loch pôjde o semi­náre, na kto­rých budú štu­denti za pomoci lek­tora zosta­vo­vať rôzne „rea­litné“ zmluvy a osobne sa zapá­jať do práce v rea­lit­ných kan­ce­lá­riách zúčast­ne­ných na pro­jekte.

Kľú­čové pre­po­je­nie s pra­xou zabez­pečí ofi­ciálne par­tner­stvo Pan­európ­skej vyso­kej školy s Národ­nou aso­ciá­ciou rea­lit­ných kan­ce­lá­rií Slo­ven­ska (NARKS) a s vybra­nými advo­kát­skymi kan­ce­lá­riami. Absol­ven­tom všet­kých modu­lov bude umož­nené stať sa členmi NARKS-u a po dokon­čení štú­dia tak pat­riť medzi kom­plexne vzde­la­ných rea­li­ťá­kov, pri­pra­ve­ných na „real life“.

Ini­cia­tíva tak mieni zlep­šo­vať nie­len pro­fe­si­ona­litu nášho rea­lit­ného trhu, ale aj šance na uplat­ne­nie absol­ven­tov práva. Snáď sa podob­ného trendu chopí via­cero vyso­kých škôl, aby sme tak na Slo­ven­sku nemali kopu ľudí síce s pek­ným titu­lom, no žiad­nymi prak­tic­kými zruč­nos­ťami a kva­li­tami, ktoré by zamest­ná­va­te­lia vedeli oce­niť hneď po ich pro­mó­cii.

Man-Woman-Looking-At-Computer-9-16

foto: trulia.com

zdroj titul­nej foto­gra­fie: eduworld.sk

Pridať komentár (0)