Dvo­j­ica živých foto­gra­fií opäť potvr­dzu­je zahnu­tý disp­lej Xia­omi Mi Note 2

Patrik Tarics / 4. októbra 2016 / Tech a inovácie

Po pred­sta­ve­ní Xia­omi Mi5S a Xia­omi Mi5S Plus celý tech­no­lo­gic­ký svet netr­pez­li­vo oča­ká­va odha­le­nie ďal­šie­ho high-endu od obľú­be­nej čín­skej spo­loč­nos­ti. Tým­to zaria­de­ním bude Xia­omi Mi Note 2, o kto­rom sa toho píše stá­le viac a viac, čo by moh­lo naz­na­čo­vať naozaj blíz­ky dátum ofi­ciál­ne­ho pred­sta­ve­nia.

Novin­ky pochá­dza­jú už tra­dič­ne zo sociál­nej sie­te Wei­bo, kto­rá úspeš­ne záso­bu­je celý svet rôz­ny­mi infor­má­cia­mi z celé­ho sve­ta. Nás však zau­jí­ma­jú hlav­ne smart­fó­ny, a je potreb­né pove­dať, že prá­ve tie zabe­ra­jú sku­toč­ne veľ­kú časť prís­pev­kov. Via­ce­ro prís­pev­kov bolo v posled­nom čase zame­ra­ných aj na pri­pra­vo­va­nú novin­ku Xia­omi Mi Note 2, kto­rá sa nám opäť odha­ľu­je na reál­nych foto­gra­fiách. Tie len potvr­dzu­jú pred­chá­dza­jú­ce infor­má­cie o zahnu­tom disp­le­ji. Dizaj­no­vá strán­ka smart­fó­nu sa nám tak odha­li­la ešte o nie­čo viac a už teraz sa nevie­me doč­kať momen­tu, kedy bude novin­ka ofi­ciál­ne odha­le­ná.

live-images-allegedly-of-the-xiaomi-mi-note-2-appear-to-show-a-dual-curved-edge-screen

Okrem láka­vé­ho dizaj­nu má ten­to pri­pra­vo­va­ný phab­let ponúk­nuť tie naj­vý­kon­nej­šie špe­ci­fi­ká­cie, číta­jú­ce pro­ce­sor Snapd­ra­gon 821 so štvo­r­i­cou Kryo jadier, až 8 GB pamä­te RAM či 256 GB inter­né­ho úlo­žis­ka. K dis­po­zí­cií bude pod­ľa všet­ké­ho aj menej vyba­ve­ná ver­zia, kto­rá dosta­ne do vien­ka 4 GB RAM a 128 GB vnú­tor­nú pamäť. Hon­bu za pre­krás­nou gra­fi­kou v nároč­ných 3D hrách usku­toč­ní gra­fic­ká jed­not­ka Adre­no 530. Fil­my, hry, obráz­ky, ale aj množ­stvo ďal­šie­ho obsa­hu sa bude zobra­zo­vať na 5,7-palcovom disp­le­ji s jem­ným 2K roz­lí­še­ním a už spo­mí­na­ný­mi zahnu­tý­mi okraj­mi. K dis­po­zí­cii by mala byť aj tech­no­ló­gia For­ce Touch.

live-images-allegedly-of-the-xiaomi-mi-note-2-appear-to-show-a-dual-curved-edge-screen-1

Prí­pad­ní záu­jem­co­via sa ďalej môžu tešiť na 16 MPx zadný foto­apa­rát so 4-osou optic­kou sta­bi­li­zá­ci­ou, 5 MPx pred­nú sel­fie kame­ru ale­bo na solíd­nu 4000 mAh baté­riu. Táto baté­ria bude rov­na­ko pod­po­ro­vať tech­no­ló­giu rých­le­ho nabí­ja­nia od Qual­com­mu a ame­ric­ký výrob­ca bude stáť aj za výro­bou ske­ne­ra odtlač­kov prs­tov. Bohu­žiaľ, foto­gra­fie sú úmy­sel­ne zho­to­ve­né tak, aby na nich ten­to sní­mač nefi­gu­ro­val. Pri pozor­nej­šom pohľa­de však ľavá hra­na jed­nej z foto­gra­fií ponú­ka slab­ší pohľad na jeho obry­sy. Na ďal­šie infor­má­cie a rov­na­ko aj na ofi­ciál­ny dátum pred­sta­ve­nia si ešte musí­me chví­ľu počkať.

fony-z-ciny3-1024x182

zdroj: fonyzciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)