Dvo­j­ica živých foto­gra­fií opäť potvr­dzuje zahnutý disp­lej Xia­omi Mi Note 2

Patrik Tarics / 4. októbra 2016 / Tech a inovácie

Po pred­sta­vení Xia­omi Mi5S a Xia­omi Mi5S Plus celý tech­no­lo­gický svet netr­pez­livo oča­káva odha­le­nie ďal­šieho high-endu od obľú­be­nej čín­skej spo­loč­nosti. Týmto zaria­de­ním bude Xia­omi Mi Note 2, o kto­rom sa toho píše stále viac a viac, čo by mohlo naz­na­čo­vať naozaj blízky dátum ofi­ciál­neho pred­sta­ve­nia.

Novinky pochá­dzajú už tra­dične zo sociál­nej siete Weibo, ktorá úspešne záso­buje celý svet rôz­nymi infor­má­ciami z celého sveta. Nás však zau­jí­majú hlavne smart­fóny, a je potrebné pove­dať, že práve tie zabe­rajú sku­točne veľkú časť prís­pev­kov. Via­cero prís­pev­kov bolo v posled­nom čase zame­ra­ných aj na pri­pra­vo­vanú novinku Xia­omi Mi Note 2, ktorá sa nám opäť odha­ľuje na reál­nych foto­gra­fiách. Tie len potvr­dzujú pred­chá­dza­júce infor­má­cie o zahnu­tom disp­leji. Dizaj­nová stránka smart­fónu sa nám tak odha­lila ešte o niečo viac a už teraz sa nevieme doč­kať momentu, kedy bude novinka ofi­ciálne odha­lená.

live-images-allegedly-of-the-xiaomi-mi-note-2-appear-to-show-a-dual-curved-edge-screen

Okrem láka­vého dizajnu má tento pri­pra­vo­vaný phab­let ponúk­nuť tie naj­vý­kon­nej­šie špe­ci­fi­ká­cie, číta­júce pro­ce­sor Snapd­ra­gon 821 so štvo­r­i­cou Kryo jadier, až 8 GB pamäte RAM či 256 GB inter­ného úlo­žiska. K dis­po­zí­cií bude podľa všet­kého aj menej vyba­vená ver­zia, ktorá dostane do vienka 4 GB RAM a 128 GB vnú­tornú pamäť. Honbu za pre­krás­nou gra­fi­kou v nároč­ných 3D hrách usku­toční gra­fická jed­notka Adreno 530. Filmy, hry, obrázky, ale aj množ­stvo ďal­šieho obsahu sa bude zobra­zo­vať na 5,7-palcovom disp­leji s jem­ným 2K roz­lí­še­ním a už spo­mí­na­nými zahnu­tými okrajmi. K dis­po­zí­cii by mala byť aj tech­no­ló­gia Force Touch.

live-images-allegedly-of-the-xiaomi-mi-note-2-appear-to-show-a-dual-curved-edge-screen-1

Prí­padní záu­jem­co­via sa ďalej môžu tešiť na 16 MPx zadný foto­apa­rát so 4-osou optic­kou sta­bi­li­zá­ciou, 5 MPx prednú sel­fie kameru alebo na solídnu 4000 mAh baté­riu. Táto baté­ria bude rov­nako pod­po­ro­vať tech­no­ló­giu rých­leho nabí­ja­nia od Qual­commu a ame­rický výrobca bude stáť aj za výro­bou ske­nera odtlač­kov prs­tov. Bohu­žiaľ, foto­gra­fie sú úmy­selne zho­to­vené tak, aby na nich tento sní­mač nefi­gu­ro­val. Pri pozor­nej­šom pohľade však ľavá hrana jed­nej z foto­gra­fií ponúka slabší pohľad na jeho obrysy. Na ďal­šie infor­má­cie a rov­nako aj na ofi­ciálny dátum pred­sta­ve­nia si ešte musíme chvíľu počkať.

fony-z-ciny3-1024x182

zdroj: fonyzciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)