Elek­trička na vodí­kový pohon? V Číne už čoskoro rea­lita

Tomáš Kahn / 26. marca 2015 / Tech a inovácie

Čína, ako naj­väčší sve­tový zne­čis­ťo­va­teľ život­ného pro­stre­dia sa snaží o nápravu svo­jej povesti. Výsled­kom toho je aj vývoj vodí­kovo pohá­ňa­nej elek­tričky

Aj keď je Čína stále líd­rom v zne­čis­ťo­vaní život­ného pro­stre­dia, tak v roku v 2013 sa stala záro­veň aj sve­to­vým líd­rom vo výrobe ener­gie z obno­vi­teľ­ných zdro­jov. Tak­mer 30% všet­kej vyro­be­nej ener­gie z obno­vi­teľ­ných zdro­jov pochá­dzalo práve z Číny. Teraz sa Čína snaží zlep­šiť svoju povesť ešte viac a tak ozná­mila, že sa pokú­šajú vyvi­núť prvú elek­tričku na svete s vodí­ko­vým poho­nom. Prvá takáto elek­trička opus­tila výrobnú linku už minulý týž­deň a o jej výrobu sa zaslú­žila firma Sifang. Hoci bola táto tech­no­ló­gia už zopár krát využitá, naprí­klad pri auto­bu­soch, nikdy nebola natoľko úspešná, aby sa stala glo­bál­nou.

Spo­loč­nosti Sifang trvalo až 2 roky, kým sa im poda­rilo vyrie­šiť kľú­čové otázky ohľa­dom pou­ži­tia tejto tech­no­ló­gie v elek­trič­kách. Avšak šéf spo­loč­nosti Sifang dote­raz stále neprez­ra­dil žiadne infor­má­cie ohľa­dom nasa­de­nia takýchto elek­tri­čiek do bež­nej pre­vádzky.

Vodí­kový pohon elek­tri­čiek je atrak­tívny hneď z nie­koľ­kých dôvo­dov. Tým naj­väč­ším je to, že vodík môže byť zís­ka­vaný z mno­hých zdro­jov, či už obno­vi­teľ­ných alebo aj neob­no­vi­teľ­ných. Okrem toho vozidlá s takýmto poho­nom pro­du­kujú nulové emi­sie a ich jedi­ným pro­duk­tom je voda. Spot­reba takejto elek­tričky by mala byť až 100km na jednu nádrž, pri­čom natan­ko­va­nie takejto nádrže zabe­rie menej ako 3 minúty.

zdroj: iflscience.com

Pridať komentár (0)