Tento elek­tro­nický obvod sa sám opraví, ak ho poško­díš

Rudolf Nečas / 28. novembra 2016 / Tech a inovácie

Rie­še­nie zlo­me­ných káb­lov od slú­cha­diel a nabí­ja­čiek?

Vedci vyvi­nuli elek­tro­nické zaria­de­nie, ktoré sa po zlo­mení samé opraví pomo­cou špe­ciál­neho mag­ne­tic­kého atra­mentu. Ten dokáže vypl­niť medzery široké až 3 mili­metre, čo je nový rekord v tejto oblasti. Táto tech­no­ló­gia môže byť pou­žitá mno­hými rôz­nymi spô­sobmi, vrá­tane baté­rií a sen­zo­rov pre nosi­teľné zaria­de­nia, pre­tože fun­guje oveľa rých­lej­šie, než ostatné samo­re­ge­ne­račné mate­riály a nevy­ža­duje žiadny externý impulz pre opra­ve­nie sa.

t2t1000splithead

foto: sideshowcollectors.com

Výskum­níci z Uni­ver­sity of Cali­for­nia v San Diegu, zapra­co­vali mik­ro­sko­pické mag­ne­tické čas­tice do vodi­vých mate­riá­lov, ako je gra­fit, zlato a striebro, takže môžu byť poten­ciálne pou­žité všet­kými mož­nými spô­sobmi, vrá­tane elek­tric­kých obvo­dov vlo­že­ných do oble­če­nia. “Chceli sme vytvo­riť inte­li­gentný sys­tém s pôso­bi­vými samo­re­ge­ne­rač­nými schop­nos­ťami za pou­ži­tia ľahko dostup­ných, lac­ných mate­riá­lov,” pove­dal Amay Ban­dod­kar.

Tím začal s mag­ne­tic­kými mik­ro­čas­ti­cami z neodýmu — lac­ného, vodi­vého kovu bežne pou­ží­va­ného pre výskum a zná­meho pre veľké mag­ne­tické pole jeho čas­tíc, ktoré im umož­ňuje vzá­jomne sa pri­ťa­ho­vať na vzdia­le­nosť nie­koľ­kých mili­met­rov. Avšak neodým nie je zvlášť vhodný pre vodivé obvody, preto k nemu vedci pri­dali uhlí­kové sadze, ktoré sú často pou­ží­vané v zaria­de­niach, ako sú sen­zory a baté­rie. Tie ich atra­mentu dodali všetky vlast­nosti potrebné k tomu, aby dobre fun­go­val a doká­zal sa sám opra­viť.

maxresdefault

foto: youtube.com

Posled­ným prob­lé­mom boli mag­ne­tické polia mik­ro­čas­tíc, ktoré sa vo svo­jom pri­ro­dze­nom stave navzá­jom anu­lo­vali. Tím preto tla­čil atra­ment pozdĺž exter­ného mag­ne­tic­kého poľa, aby zais­tili, že sú čas­tice správne orien­to­vané a po roz­de­lení sa budú vzá­jomne pri­ťa­ho­vať.

Pre demon­štro­va­nie fun­kcie nového atra­mentu, vedci naniesli samo­re­ge­ne­račný obvod na rukáv trička spolu s LED svet­lom a baté­riou, a potom ho pre­strihli. Počas nie­koľ­kých sekúnd bol obvod opra­vený a svetlo opäť svie­tilo. Výskum­níci tvr­dia, že škoda je opra­vená asi za 50 mili­se­kúnd. Atra­ment tiež dokáže opra­viť obvody ak sú opa­ko­vane poško­dené na rov­na­kom mieste.

Ďal­ším prob­lé­mom, ktorý tím potre­buje pre­ko­nať je nájsť spô­sob, ako dosiah­nuť, aby sa mag­ne­tické pole neovp­lyv­ňo­valo s inými zaria­de­niami a záro­veň udr­žať náklady na výrobu v roz­um­nej miere.

Naša práca má značný prí­sľub roz­siah­lych prak­tic­kých apli­ká­cií pre dlho­trva­júce tla­čené elek­tro­nické prí­stroje,” pove­dal vedúci tímu, Joseph Wang.

wang-lead

foto: technology.org

zdroj: sciencealert.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: qz.com

Pridať komentár (0)