Elep­hone S7 príde s pro­ce­so­rom Helio X20 a 3 GB pamäte RAM

Patrik Tarics, fonyzciny.sk / 20. júla 2016 / Tech a inovácie

Spo­loč­nosť Elep­hone je vo svete známa najmä pre­da­jom veľmi výhod­ných zaria­dení v pomere cena/výkon. Málo­kto však túto spo­loč­nosť pozná ako výrobcu dizaj­novo poda­re­ných smart­fó­nov. Túto mienku sa snaží zme­niť zaria­de­nie, ktoré vyzerá priam bra­vúrne. Je ním naj­novší Elep­hone S7, ktorý však nek­ráča tak úplne vlast­nou ces­tou.

Pove­dzme si úprimne, súčasná vlaj­ková loď od spo­loč­nosti Sam­sung je naozaj výni­moč­ným zaria­de­ním. Kórej­skej spo­loč­nosti sa poda­rilo jed­no­du­cho skĺbiť výkonné špe­ci­fi­ká­cie spolu s exklu­zív­nym dizaj­nom. Nie je teda žiad­nym veľ­kým prek­va­pe­ním, že sa Galaxy S7 zapá­čil aj výrob­covi Elep­hone, ktorý sa roz­ho­dol, že si „poži­čia“ nie­ktoré jeho dizaj­nové črty. Predná strana akoby z oka vypadla sláv­nemu best­sel­leru od spo­loč­nosti Sam­sung.

Náj­deme na nej o čosi väčší 5,5-palcový Full HD disp­lej, ktorý je krytý odol­ným sklom s 2.5D zaob­le­ním. Pod ním je umiest­nené hard­vé­rové tla­čidlo, ktoré veľmi pri­po­mína iko­nické hard­vé­rové tla­čidlá pou­ží­vané v zaria­de­niach kórej­ského giganta.

Elephone-S7-Series-1-768x432

Hli­ní­ková uni­body kon­štruk­cia, ktorá sa ťahá pozdĺž celej zadnej strany smart­fónu Elep­hone S7 v nás opäť vyvo­lala mierne deja vu. Zo zadu sa totižto zaria­de­nie nápadne podobá na ďalší best­sel­ler, kto­rým je Xia­omi Mi5. V ľavom hor­nom rohu nás teda čaká objek­tív 16 MPx foto­apa­rátu, kto­rému robí spo­loč­nosť pri­svet­lo­va­cia LED-ka. Na pred­nej strane náj­deme 8 MPx sel­fie kamerku a už spo­mí­naný 5,5-palcový disp­lej, ktorý je tak­mer bez rámi­kov. Pod ním sa ukrýva 10-jad­rový pro­ce­sor Helio X20 od spo­loč­nosti Media­Tek.

Ten bude dopĺňať 3 GB RAM-ka spolu s 32 GB inter­ným úlo­žis­kom. Baté­ria má dosa­ho­vať kapa­citu 2600 mAh, čo je vzhľa­dom na uhlop­riečku disp­leja značne pod­prie­merná hod­nota. Elep­hone S7 by sa mal čo nevi­dieť dostať do ofi­ciál­neho pre­daja a to za cenu v roz­me­dzí od 100 € do 130 €!

Elephone-S7-Series-1-nahladFONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: Giz­mo­china

Pridať komentár (0)