Elep­ho­ne S7 prí­de s pro­ce­so­rom Helio X20 a 3 GB pamä­te RAM

Patrik Tarics, fonyzciny.sk / 20. júla 2016 / Tech a inovácie

Spo­loč­nosť Elep­ho­ne je vo sve­te zná­ma naj­mä pre­da­jom veľ­mi výhod­ných zaria­de­ní v pome­re cena/výkon. Málo­kto však túto spo­loč­nosť pozná ako výrob­cu dizaj­no­vo poda­re­ných smart­fó­nov. Túto mien­ku sa sna­ží zme­niť zaria­de­nie, kto­ré vyze­rá priam bra­vúr­ne. Je ním naj­nov­ší Elep­ho­ne S7, kto­rý však nek­rá­ča tak úpl­ne vlast­nou ces­tou.

Pove­dz­me si úprim­ne, súčas­ná vlaj­ko­vá loď od spo­loč­nos­ti Sam­sung je naozaj výni­moč­ným zaria­de­ním. Kórej­skej spo­loč­nos­ti sa poda­ri­lo jed­no­du­cho skĺbiť výkon­né špe­ci­fi­ká­cie spo­lu s exklu­zív­nym dizaj­nom. Nie je teda žiad­nym veľ­kým prek­va­pe­ním, že sa Gala­xy S7 zapá­čil aj výrob­co­vi Elep­ho­ne, kto­rý sa roz­ho­dol, že si „poži­čia“ nie­kto­ré jeho dizaj­no­vé črty. Pred­ná stra­na ako­by z oka vypad­la sláv­ne­mu best­sel­le­ru od spo­loč­nos­ti Sam­sung.

Náj­de­me na nej o čosi väč­ší 5,5-palcový Full HD disp­lej, kto­rý je kry­tý odol­ným sklom s 2.5D zaob­le­ním. Pod ním je umiest­ne­né hard­vé­ro­vé tla­čid­lo, kto­ré veľ­mi pri­po­mí­na iko­nic­ké hard­vé­ro­vé tla­čid­lá pou­ží­va­né v zaria­de­niach kórej­ské­ho gigan­ta.

Elephone-S7-Series-1-768x432

Hli­ní­ko­vá uni­bo­dy kon­štruk­cia, kto­rá sa ťahá pozdĺž celej zadnej stra­ny smart­fó­nu Elep­ho­ne S7 v nás opäť vyvo­la­la mier­ne deja vu. Zo zadu sa totiž­to zaria­de­nie nápad­ne podo­bá na ďal­ší best­sel­ler, kto­rým je Xia­omi Mi5. V ľavom hor­nom rohu nás teda čaká objek­tív 16 MPx foto­apa­rá­tu, kto­ré­mu robí spo­loč­nosť pri­svet­lo­va­cia LED-ka. Na pred­nej stra­ne náj­de­me 8 MPx sel­fie kamer­ku a už spo­mí­na­ný 5,5-palcový disp­lej, kto­rý je tak­mer bez rámi­kov. Pod ním sa ukrý­va 10-jad­ro­vý pro­ce­sor Helio X20 od spo­loč­nos­ti Media­Tek.

Ten bude dopĺňať 3 GB RAM-ka spo­lu s 32 GB inter­ným úlo­žis­kom. Baté­ria má dosa­ho­vať kapa­ci­tu 2600 mAh, čo je vzhľa­dom na uhlop­rieč­ku disp­le­ja znač­ne pod­prie­mer­ná hod­no­ta. Elep­ho­ne S7 by sa mal čo nevi­dieť dostať do ofi­ciál­ne­ho pre­da­ja a to za cenu v roz­me­dzí od 100 € do 130 €!

Elephone-S7-Series-1-nahladFONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: Giz­mo­chi­na

Pridať komentár (0)