Elep­hone U-Disk je pamä­ťové USB zaria­de­nie so ske­ne­rom odtlač­kov prs­tov

Patrik Tarics, fonyzciny.sk / 14. augusta 2016 / Tech a inovácie

Ske­ner odtlač­kov sa v posled­nom čase dostáva do čoraz väč­šieho počtu zaria­dení. Okrem smart­fó­nov sa sní­mače odtlač­kov pou­ží­vajú aj v tab­le­toch či note­bo­okoch. Výrobca Elep­hone však zašiel ešte ďalej a ske­ner odtlač­kov imple­men­to­val aj do svojho naj­nov­šieho pro­duktu, kto­rým je USB kľúč.

Ten nesie názov Elep­hone U-Disk a infor­mo­vala o ňom samotná čín­ska spo­loč­nosť. Toto pamä­ťové médium dis­po­nuje šif­ro­va­ním skrz ske­ner odtlač­kov a rieši tým jeden z veľ­kých nedos­tat­kov oby­čaj­ných USB kľú­čov. Týmto nedos­tat­kom je bez­peč­nosť dát, ktoré sa na disku nachá­dzajú. Vaše súkromné dáta bude tak pomo­cou U-Disk možné jed­no­du­cho uzam­knúť pomo­cou odtlačku, čím sa stráca aká­koľ­vek šanca na ich zne­uži­tie.

Aby však tento USB disk mohlo využiť via­cero ľudí, je možné dáta ulo­žiť na súkromnú alebo verejnú časť, ktorú nie je potrebné odo­mknúť cez spo­mí­naný ske­ner. Súkromnú časť je však možné bez­pečne nasta­viť tak, aby sa k vašim dátam nedos­tal nik bez vášho vedo­mia.

id177638_1

Podľa infor­má­cií ponúka ske­ner rýchlu odozvu pri sní­maní odtlačku a záro­veň je poriadne presný, takže sa nemu­síte obá­vať, že bude odo­my­ka­nie disku otáz­kou via­ce­rých poku­sov. Elep­hone U-Disk bude vyro­bený celý z kovu a doro­zu­mie sa so zaria­de­niami bežia­cimi na sys­té­moch Win­dows, MacOS, Linux či Android. Bohu­žiaľ, zatiaľ nepo­známe veľ­kosti úlo­žiska, kto­rými bude nový USB disk od Elep­hone dis­po­no­vať, no všetky infor­má­cie by mali čoskoro pri­bud­núť na ofi­ciál­nej stránke spo­loč­nosti.

FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: giz­mo­china

Pridať komentár (0)