Elep­ho­ne U-Disk je pamä­ťo­vé USB zaria­de­nie so ske­ne­rom odtlač­kov prs­tov

Patrik Tarics, fonyzciny.sk / 14. augusta 2016 / Tech a inovácie

Ske­ner odtlač­kov sa v posled­nom čase dostá­va do čoraz väč­šie­ho počtu zaria­de­ní. Okrem smart­fó­nov sa sní­ma­če odtlač­kov pou­ží­va­jú aj v tab­le­toch či note­bo­okoch. Výrob­ca Elep­ho­ne však zašiel ešte ďalej a ske­ner odtlač­kov imple­men­to­val aj do svoj­ho naj­nov­šie­ho pro­duk­tu, kto­rým je USB kľúč.

Ten nesie názov Elep­ho­ne U-Disk a infor­mo­va­la o ňom samot­ná čín­ska spo­loč­nosť. Toto pamä­ťo­vé médium dis­po­nu­je šif­ro­va­ním skrz ske­ner odtlač­kov a rie­ši tým jeden z veľ­kých nedos­tat­kov oby­čaj­ných USB kľú­čov. Tým­to nedos­tat­kom je bez­peč­nosť dát, kto­ré sa na dis­ku nachá­dza­jú. Vaše súkrom­né dáta bude tak pomo­cou U-Disk mož­né jed­no­du­cho uzam­knúť pomo­cou odtlač­ku, čím sa strá­ca aká­koľ­vek šan­ca na ich zne­uži­tie.

Aby však ten­to USB disk moh­lo využiť via­ce­ro ľudí, je mož­né dáta ulo­žiť na súkrom­nú ale­bo verej­nú časť, kto­rú nie je potreb­né odo­mknúť cez spo­mí­na­ný ske­ner. Súkrom­nú časť je však mož­né bez­peč­ne nasta­viť tak, aby sa k vašim dátam nedos­tal nik bez váš­ho vedo­mia.

id177638_1

Pod­ľa infor­má­cií ponú­ka ske­ner rých­lu odoz­vu pri sní­ma­ní odtlač­ku a záro­veň je poriad­ne pres­ný, tak­že sa nemu­sí­te obá­vať, že bude odo­my­ka­nie dis­ku otáz­kou via­ce­rých poku­sov. Elep­ho­ne U-Disk bude vyro­be­ný celý z kovu a doro­zu­mie sa so zaria­de­nia­mi bežia­ci­mi na sys­té­moch Win­do­ws, MacOS, Linux či Andro­id. Bohu­žiaľ, zatiaľ nepo­zná­me veľ­kos­ti úlo­žis­ka, kto­rý­mi bude nový USB disk od Elep­ho­ne dis­po­no­vať, no všet­ky infor­má­cie by mali čosko­ro pri­bud­núť na ofi­ciál­nej strán­ke spo­loč­nos­ti.

FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: giz­mo­chi­na

Pridať komentár (0)