Elon Musk a jeho veľké plány, ktoré posunú ľud­stvo o krok vpred

Lukáš Gašparík jr. / 17. január 2015 / Tools a produktivita

Za posledný týž­deň pri­šiel Elon Musk s via­ce­rými novin­kami, ktoré bez­po­chyby ohú­rili celý svet. Zdá sa, že Elon sa stáva jed­ným z líd­rov, ktorí sa sna­žia posu­núť tento svet zase nie­kam ďalej.

Pro­jekt „Hyper­loop“

O pro­jekt Hyper­loop sa začalo prvý krát hovo­riť už v roku 2013. Jedná sa o ultra high-speed dopravný sys­tém, ktorý by doká­zal oveľa jed­no­duch­šie a hlavne rých­lej­šie pre­pra­viť ľudí z bodu A do bodu B. Infor­má­cie o tomto pro­jektu sú však veľmi strohé. Jediné, čo nám tro­chu odkrýva tento pro­jekt sú Elo­nove twe­ety:

Pro­jekt Hyper­loop by mal byť rea­li­zo­vaný v Texase a z počiatku by sa malo jed­nať o vybu­do­va­nie skú­šob­nej trate“

Do pro­jektu Hyper­loop by mali byť zapo­jené aj štu­dent­ské tímy pro­stred­níc­tvom akejsi ligo­vej súťaže, podobne ako je to pri vývoji for­mule“

Čo vlastne vieme o pro­jekte Hyper­loop?

  • Prvý Hyper­loop sys­tém by mal ísť z Los Ange­les do San Fran­cisca.
  • Prvotné odhady hovo­ria o nákla­doch vo výške 6 miliárd ame­ric­kých dolá­rov.
  • Táto trasa by mala byť prej­dená za 35 minút.
  • Naj­vyš­šia dosia­hnutá rých­losť by mala byť pri­bližne 1200 km/h.
  • Elon Musk je pre­sved­čený o tom, že Hyper­loop bude schopný fun­go­vať nad zemou, ale takisto aj pod zemou. Kon­cept pra­cuje na prin­cípe tlaku, tak ‚že „vozidlo“ sa bude pohy­bo­vať v trubke, v kto­rej bude vytvo­rený pod­tlak, čo vyvolá nižší odpor vzdu­chu a tým pádom bude možné dosiah­nuť vyš­šiu rých­losť.

Pro­jekt „Inter­net in space“

Elo­nov plán pre inter­net vo ves­míre je ešte ambi­ci­óz­nejší ako sa spo­čiatku mys­lelo. V pia­tok na akcií Spa­ceX Musk vyhlá­sil, že tento pro­jekt by v budúc­nosti mohol pokryť inter­ne­tom celú cestu na Mars. Náklady na rea­li­zá­ciu tohto pro­jektu odhadlo Muska na 10 miliárd ame­ric­kých dolá­rov.

Podľa Muska by tento pro­jekt mal pomôcť k roz­ší­re­niu inter­netu, pre­tože pokry­tie inter­ne­tom pro­stred­níc­tvom dru­žíc je rých­lej­šie a glo­bálne lac­nej­šie. Rých­losť inter­netu vysie­la­ného z dru­žíc je o 40% rých­lej­šia, nakoľko svetlo má vo vákuu vyš­šiu rých­losť. Tento pro­jekt by mal pomôcť k roz­ší­re­niu inter­netu pre­dov­šet­kým v riedko osíd­le­ných oblas­tiach, kde sa ľudom o inter­nete ani nesní­valo.

Mus­kove plány sú však ešte väč­šie ako len pokry­tie riedko osíd­le­ných oblastí. Keďže sa v budúc­nosti počíta s osíd­le­ním Marsu, tak Musk plá­nuje inter­ne­tom pokryť aj čer­venú pla­nétu. „Zo stra­te­gic­kého hľa­diska je pokry­tie Marsu inter­ne­tom veľmi dôle­žité. Mys­lím, že je potrebné to uro­biť čím skôr a zatiaľ nie je nikto, kto by sa toho ujal“. Na to, aby sa prvotné dru­žice pro­jektu Spa­ceX odle­pili zo Zeme je treba ešte naj­me­nej päť rokov. Dovtedy budú všetky pros­triedky využité na tes­to­va­nie a hľa­da­nie ide­ál­nych tech­no­ló­gií.

zdroj: TechC­runch, The Verge, Tesla

Pridať komentár (0)