Elon Musk: “Ak nie si dosť dob­rý pre Tes­lu, ideš robiť pre App­le. Nesran­du­jem!”

Rišo Néveri / 9. októbra 2015 / Business

Elon Musk si jed­no­du­cho povie, čo má na mys­li. Bolo tomu tak aj ten­to­krát. Dostal otáz­ku, čo si mys­lí o elek­tro­mo­bi­le App­le. Jeho odpo­veď sku­toč­ne poba­vi­la :).

Pri­ja­li inži­nie­rov, kto­rých sme my pre­pus­ti­li. Nesran­du­jem. Ak pre nás nie ste dosť dob­rý, pra­cu­je­te pre App­le.”, hovo­rí Musk na otáz­ku ohľa­dom auto­mo­bi­lu, kto­ré App­le vyví­ja. Dáva tým jas­ne naja­vo svoj názor na plá­ny App­le. Posta­viť auto­mo­bil budúc­nos­ti pred­sa nie je to isté ako posta­viť hodin­ky, či smart­fón. Aby ste boli sku­toč­ne naj­lep­ší potre­bu­je­te tých naj­lep­ších ľudí a tých má pod­ľa Elo­na Tes­la.

Musk tak rea­go­val na otáz­ku nemec­kých novín Hand­lesb­latt, kto­ré boli zve­da­vé, čo si mys­lí o poči­noch App­le a tom, že pri­ja­li nie­kto­rých naj­dô­le­ži­tej­ších inži­nie­rov Tes­ly. “Dôle­ži­tí inži­nie­ri? Pri­ja­li ľudí, kto­rých sme my pre­pus­ti­li. Medzi sebou čas­to spo­mí­na­me App­le ako cin­to­rín Tes­ly.”

Did you ever take a look at the App­le Watch? (laughs) No, seri­ous­ly: It’s good that App­le is moving and inves­ting in this direc­ti­on. But cars are very com­plex com­pa­red to pho­nes or smart­wat­ches. You can’t just go to a supp­lier like Foxconn and say: Build me a car. But for App­le, the car is the next logi­cal thing to final­ly offer a sig­ni­fi­cant inno­va­ti­on. A new pen­cil or a big­ger iPad alo­ne were not rele­vant enough.”

Pova­žu­je Elon App­le sku­toč­ne za kon­ku­ren­ciu? Zrej­me nie. “Vide­li ste nie­ke­dy App­le Watch?(smiech) Nie, váž­ne: Je dob­ré, že sa App­le roz­hod­lo vstú­piť na trh s elek­tro­mo­bil­mi a ino­vo­vať v tej­to oblas­ti. Autá sú však veľ­mi kom­pli­ko­va­né v porov­na­ní so smart­fón­mi, či hodin­ka­mi. Nemô­že­te jed­no­du­cho nav­ští­viť dodá­va­te­ľa, ako je Foxconn a pove­dať: Postav­te mi auto. Ale pre App­le je prav­da­že auto­mo­bil ďaľ­ším logic­kým kro­kom, ak chcú teda pri­niesť ozaj­st­nú ino­vá­ciu. Nová ceruz­ka, či väč­ší iPad nebo­li prí­liš pre­sved­či­vé…”

Pridať komentár (0)