Elon Musk: “Ak nie si dosť dobrý pre Teslu, ideš robiť pre Apple. Nesran­du­jem!”

Rišo Néveri / 9. októbra 2015 / Business

Elon Musk si jed­no­du­cho povie, čo má na mysli. Bolo tomu tak aj ten­to­krát. Dostal otázku, čo si myslí o elek­tro­mo­bile Apple. Jeho odpo­veď sku­točne poba­vila :).

Pri­jali inži­nie­rov, kto­rých sme my pre­pus­tili. Nesran­du­jem. Ak pre nás nie ste dosť dobrý, pra­cu­jete pre Apple.”, hovorí Musk na otázku ohľa­dom auto­mo­bilu, ktoré Apple vyvíja. Dáva tým jasne najavo svoj názor na plány Apple. Posta­viť auto­mo­bil budúc­nosti predsa nie je to isté ako posta­viť hodinky, či smart­fón. Aby ste boli sku­točne naj­lepší potre­bu­jete tých naj­lep­ších ľudí a tých má podľa Elona Tesla.

Musk tak rea­go­val na otázku nemec­kých novín Hand­lesb­latt, ktoré boli zve­davé, čo si myslí o poči­noch Apple a tom, že pri­jali nie­kto­rých naj­dô­le­ži­tej­ších inži­nie­rov Tesly. “Dôle­žití inži­nieri? Pri­jali ľudí, kto­rých sme my pre­pus­tili. Medzi sebou často spo­mí­name Apple ako cin­to­rín Tesly.”

Did you ever take a look at the Apple Watch? (laughs) No, seri­ously: It’s good that Apple is moving and inves­ting in this direc­tion. But cars are very com­plex com­pa­red to pho­nes or smart­wat­ches. You can’t just go to a supp­lier like Foxconn and say: Build me a car. But for Apple, the car is the next logi­cal thing to finally offer a sig­ni­fi­cant inno­va­tion. A new pen­cil or a big­ger iPad alone were not rele­vant enough.”

Pova­žuje Elon Apple sku­točne za kon­ku­ren­ciu? Zrejme nie. “Videli ste nie­kedy Apple Watch?(smiech) Nie, vážne: Je dobré, že sa Apple roz­hodlo vstú­piť na trh s elek­tro­mo­bilmi a ino­vo­vať v tejto oblasti. Autá sú však veľmi kom­pli­ko­vané v porov­naní so smart­fónmi, či hodin­kami. Nemô­žete jed­no­du­cho nav­ští­viť dodá­va­teľa, ako je Foxconn a pove­dať: Postavte mi auto. Ale pre Apple je prav­daže auto­mo­bil ďaľ­ším logic­kým kro­kom, ak chcú teda pri­niesť ozaj­stnú ino­vá­ciu. Nová ceruzka, či väčší iPad neboli prí­liš pre­sved­čivé…”

Pridať komentár (0)