Elon Musk: Tesla sa už nabije auto­ma­ticky a sama!

Kika Besedičová / 2. január 2015 / Tech a inovácie

Spo­loč­nosť Tesla Motors, výrobca elek­tro­mo­bi­lov Tesla, pra­cuje na nabí­jačke, ktorá sa auto­ma­ticky vysu­nie zo steny a pri­pojí sa k vozidlu ako “pevný kovový had”. Včera to uvie­dol Elon Musk, zakla­da­teľ spo­loč­nosti.

Nabí­jačka bude fun­go­vať so všet­kými vozid­lami Model S vrá­tane už pre­da­ných. Zrejme má umož­niť vozid­lám nabí­jať sa auto­nómne a má byť ďal­šou tech­no­ló­giou na ceste k plne samo­jaz­dia­cim autám. 

Tesla v uply­nu­lých mesia­coch ozná­mila výrazné vylep­še­nia oboch svo­jich mode­lov, Model S aj pred­chá­dza­jú­ceho Road­ster. 

Elon Musk by týmto kro­kom posu­nul celý seg­ment elek­tro­mo­bi­lov a míľový krok vpred. Pred­stavte si, že prí­dete domov, zapar­ku­jete vašu Teslu a o pár hodín, keď s ňou idete na nákupy je už nabitá. Svet potre­buje ino­vá­to­rov a Elon je ešte k tomu aj veľký vizi­onár, čo sa odzr­kad­luje aj na cene akcií Tesly, do kto­rej inves­tori vkla­dajú veľkú nádej.

Zdroj: inha­bi­tatdsl,

Pridať komentár (0)