Ener­go­land – pre­ma­ke­né inte­rak­tív­ne múze­um v slo­ven­ských Mochov­ciach

Článok pripravil Štefan Moravčík, Archinfo.sk, Architekt: Ing.arch. Viktor Šabík, v spolupráci s: Ing. Marek Šumichrast, Ing. arch. Vladimír Brucker, Simone Piermaria / 23. júna 2016 / Tech a inovácie

Archi­tekt Vik­tor Šabík rie­šil zada­nie, kde bolo potreb­né spo­jiť reál­nu archi­tek­tú­ru s pre­zen­tá­ci­ou vir­tu­ál­ne­ho obsa­hu. Pozri­me sa ako sa mu to poda­ri­lo.

Ener­go­land sa nachá­dza v pries­to­roch Infor­mač­né­ho a tré­nin­go­vé­ho cen­tra jad­ro­vej elek­trár­ne Mochov­ce, kto­ré je situ­ova­né v blíz­kos­ti hlav­nej vrát­ni­ce kom­ple­xu. Je to infor­mač­né cen­trum urče­né pre­dov­šet­kým pre ško­ly a verej­nosť. V Ener­go­lan­de sa nachá­dza viac ako trid­sať objek­tov, apli­ká­cií a inte­rak­tív­nych expo­zí­cií.

Informačné a tréningové centrum jadrovej elektrárne Mochovce

Infor­mač­né a tré­nin­go­vé cen­trum jad­ro­vej elek­trár­ne Mochov­ce 

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Archinfo.sk.

V pries­to­roch expo­zí­cie by mal náv­štev­ník zís­kať uce­le­nú infor­má­ciu o his­tó­rii, prí­tom­nos­ti a budúc­nos­ti, o tom, ako vzni­ká elek­tric­ká ener­gia, o cel­ko­vej potre­be ener­gie pre člo­ve­ka, mes­to, kra­ji­nu, svet. Dosta­ne infor­má­ciu, že naj­pod­sta­nej­ší je celo­st­ný pohľad na ener­ge­tic­ký sys­tém sve­ta a že jad­ro­vá ener­gia je súčas­ťou ener­ge­tic­ké­ho kolá­ča. Dva ústred­né ver­ti­kál­ne obje­my, umiest­ne­né na osi expo­zí­cie, upria­mu­jú pozor­nosť vní­ma­vé­ho náv­štev­ní­ka na ver­ti­kál­ne súvis­los­ti zeme a ves­mí­ru.

V 3D kine sa expo­zí­cia, po úvod­nom zahria­tí na inte­rak­tív­nej pod­la­he vo vstup­nom ves­ti­bu­le, začí­na. Je mož­né zhliad­nuť v nej film Odys­sey Ener­gy. Dizajn Ener­go­lan­du je mier­ne inšpi­ro­va­ný fil­mom Ves­mír­na ody­sea od Stan­ley Kub­ric­ka.

V inte­ri­é­ri bolo pou­ži­té ori­gi­nál­ne rie­še­nie v podo­be pod­tla­ko­vej štruk­tú­ry z poly­es­te­ro­vej tka­ni­ny s náno­som PVC. Náv­štev­ník zís­ka­va záži­tok z futu­ris­tic­ky rie­še­né­ho pries­to­ru a moder­ne pôso­bia­cej expo­zí­cie, kto­rá pri­bli­žu­je pro­ces výro­by ener­gie v ató­mo­vej elek­trár­ni. Orga­nic­ká for­ma kon­tras­tu­je s prí­snym tva­rom budo­vy v exte­ri­é­ri. Pozi­tív­ne emó­cie posil­ňu­je pou­ži­tie sve­tel­ných efek­tov, prie­ni­kov ume­lé­ho a pri­ro­dze­né­ho svet­la.

Priestorový diagram

Pries­to­ro­vý dia­gram

Priestorový diagram

Pries­to­ro­vý dia­gram

zdroj: archinfo.sk, autor foto­gra­fií: Tomáš Mani­na

Pridať komentár (0)