Ener­go­land – pre­ma­kené inte­rak­tívne múzeum v slo­ven­ských Mochov­ciach

Článok pripravil Štefan Moravčík, Archinfo.sk, Architekt: Ing.arch. Viktor Šabík, v spolupráci s: Ing. Marek Šumichrast, Ing. arch. Vladimír Brucker, Simone Piermaria / 23. júna 2016 / Tech a inovácie

Archi­tekt Vik­tor Šabík rie­šil zada­nie, kde bolo potrebné spo­jiť reálnu archi­tek­túru s pre­zen­tá­ciou vir­tu­ál­neho obsahu. Pozrime sa ako sa mu to poda­rilo.

Ener­go­land sa nachá­dza v pries­to­roch Infor­mač­ného a tré­nin­go­vého cen­tra jad­ro­vej elek­trárne Mochovce, ktoré je situ­ované v blíz­kosti hlav­nej vrát­nice kom­plexu. Je to infor­mačné cen­trum určené pre­dov­šet­kým pre školy a verej­nosť. V Ener­go­lande sa nachá­dza viac ako trid­sať objek­tov, apli­ká­cií a inte­rak­tív­nych expo­zí­cií.

Informačné a tréningové centrum jadrovej elektrárne Mochovce

Infor­mačné a tré­nin­gové cen­trum jad­ro­vej elek­trárne Mochovce 

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Archinfo.sk.

V pries­to­roch expo­zí­cie by mal náv­štev­ník zís­kať uce­lenú infor­má­ciu o his­tó­rii, prí­tom­nosti a budúc­nosti, o tom, ako vzniká elek­trická ener­gia, o cel­ko­vej potrebe ener­gie pre člo­veka, mesto, kra­jinu, svet. Dostane infor­má­ciu, že naj­pod­sta­nejší je celo­stný pohľad na ener­ge­tický sys­tém sveta a že jad­rová ener­gia je súčas­ťou ener­ge­tic­kého koláča. Dva ústredné ver­ti­kálne objemy, umiest­nené na osi expo­zí­cie, upria­mujú pozor­nosť vní­ma­vého náv­štev­níka na ver­ti­kálne súvis­losti zeme a ves­míru.

V 3D kine sa expo­zí­cia, po úvod­nom zahriatí na inte­rak­tív­nej pod­lahe vo vstup­nom ves­ti­bule, začína. Je možné zhliad­nuť v nej film Odys­sey Energy. Dizajn Ener­go­landu je mierne inšpi­ro­vaný fil­mom Ves­mírna ody­sea od Stan­ley Kub­ricka.

V inte­ri­éri bolo pou­žité ori­gi­nálne rie­še­nie v podobe pod­tla­ko­vej štruk­túry z poly­es­te­ro­vej tka­niny s náno­som PVC. Náv­štev­ník zís­kava záži­tok z futu­ris­ticky rie­še­ného pries­toru a moderne pôso­bia­cej expo­zí­cie, ktorá pri­bli­žuje pro­ces výroby ener­gie v ató­mo­vej elek­trárni. Orga­nická forma kon­tras­tuje s prí­snym tva­rom budovy v exte­ri­éri. Pozi­tívne emó­cie posil­ňuje pou­ži­tie sve­tel­ných efek­tov, prie­ni­kov ume­lého a pri­ro­dze­ného svetla.

Priestorový diagram

Pries­to­rový dia­gram

Priestorový diagram

Pries­to­rový dia­gram

zdroj: archinfo.sk, autor foto­gra­fií: Tomáš Manina

Pridať komentár (0)