ESET je jedi­nou slo­ven­skou fir­mou v Big Five reb­ríčka Delo­itte Tech­no­logy Fast 50 CE

Martin Kráľ / 30. októbra 2015 / Tools a produktivita

ESET, líder v pro­ak­tív­nej ochrane pred inter­ne­to­vými hroz­bami s viac než 20-roč­nou his­tó­riou, sa opäť umiest­nil v špe­ciál­nej kate­gó­rii Big Five, ktorá je súčas­ťou reb­ríčka Delo­itte Tech­no­logy Fast 50 CE. 

Je záro­veň jedi­nou slo­ven­skou fir­mou, ktorá je v tejto kate­gó­rii. Delo­itte zosta­vuje reb­rí­ček CE Tech­no­logy Fast 50 na základe rastu výno­sov firiem za posledné štyri roky.

Do kate­gó­rie Big Five (Veľká päťka) sú zahr­nuté tie rých­lo­ras­túce spo­loč­nosti, ktoré sú prí­liš veľké na to, aby mohli súťa­žiť priamo s men­šími fir­mami reb­ríčka Fast 50 v raste výno­sov. ESET sa do tejto kate­gó­rie dopra­co­val svo­jim 223-per­cent­ným ras­tom. Okrem toho sa v reb­ríčku Delo­itte Tech­no­logy Fast 50 CE umiest­nil ESET už po tri­násty raz.

Zo slo­ven­ských spo­loč­ností sa v reb­ríčku Tech­no­logy Fast 50 naj­vyš­šie umiest­nila spo­loč­nosť BSP App­li­ca­ti­ons špe­cia­li­zu­júca sa na pou­ží­va­teľ­ské apli­ká­cie a správu doku­men­tov. Tento nová­čik dosia­hol za vyka­zo­vané obdo­bie 1 004-per­centný rast a obsa­dil vyni­ka­júce 4. miesto v stre­do­európ­skom reb­ríčku.

Druhá slo­ven­ská priečka patrí inter­ne­to­vej spo­loč­nosti Visi­bi­lity (17. miesto) s mie­rou rastu 543 per­cent a tre­tia spo­loč­nosti Pixel Fede­ra­tion (29. miesto) so 407-per­cent­ným ras­tom. Spo­loč­nosť CEIT Tech­ni­cal Inno­va­tion zame­raná na výskum a vývoj ino­va­tív­nych rie­šení pre prie­my­sel obsa­dila v stre­do­európ­skom reb­ríčku 31. priečku s ras­tom 387 per­cent. Päticu slo­ven­ských spo­loč­ností uzat­vára košická firma Pro­mi­seo (32. miesto), ktorá dosiahla za posledné štyri roky 382-per­centný rast.

zdroj:eset.com

Pridať komentár (0)