ESET je podľa ana­ly­tic­kej firmy Radi­cati Group top hrá­čom svojho trhu

Eset / 15. januára 2016 / Zo Slovenska

ESET, líder v pro­ak­tív­nej ochrane pred inter­ne­to­vými hroz­bami s viac než 20-roč­nou his­tó­riou, bol v naj­nov­šej správe „Bez­peč­nosť firem­ných kon­co­vých zaria­dení – trhový kvad­rant 2015“ ana­ly­tic­kej spo­loč­nosti Radi­cati Group meno­vaný ako top hráč. Tento výsle­dok doka­zuje schop­nosť ESETu vytvá­rať výkonné a záro­veň ľahko pou­ži­teľné bez­peč­nostné rie­še­nia, ktoré neza­ťa­žujú sys­tém.

Trhový kvad­rant medzi­ná­rod­nej a nezá­vis­lej ana­ly­tic­kej spo­loč­nosti Radi­cati Group posky­tuje pre­hľad o kľú­čo­vých hrá­čoch v prie­mysle ochrany firem­ných kon­co­vých zaria­dení. Top hráči, akým je aj ESET, sú ozna­čení ako súčasní lídri trhu a ich pro­dukty pou­žíva veľký počet zákaz­ní­kov. Na zís­ka­nie ozna­če­nia „top hráč“ musia spo­loč­nosti posky­to­vať pokro­čilé fun­kcie.

ESET sa výrazne zlep­šil v oblasti fun­kci­ona­lity pro­duk­tov i v trho­vom podieli,“ hovorí Sara Radi­cati, pre­zi­dentka a gene­rálna ria­di­teľka Radi­cati Group, Inc. „End­po­int rie­še­nia ESETu posky­tujú vysoký výkon a detek­ciu a záro­veň neza­ťa­žujú sys­tém, vďaka čomu pomá­hajú chrá­niť firmy všet­kých veľ­kostí,“ dodáva Radi­cati.

richardmarko

Gene­rálny ria­di­teľ Richard Marko

Ana­lýza spo­mína ESET Live Grid – sys­tém sko­rého varo­va­nia, ktorý využíva naj­nov­šie dáta zákaz­ní­kov ESETu na pri­dá­va­nie hro­zieb do víru­so­vej data­bázy. Radi­cati Group tak­tiež vyz­dvihla nedávno redi­zaj­no­vaný nástroj vzdia­le­nej správy ESET Remote Admi­ni­stra­tor.

V ESETe sa sna­žíme posky­to­vať zabez­pe­če­nie kon­co­vých zaria­dení, ktoré fir­mám ponúka novú gene­rá­ciu ochrany s níz­kym dopa­dom na sys­tém,“ hovorí Igna­cio Sbam­pato, obchodný a mar­ke­tin­gový ria­di­teľ spo­loč­nosti ESET. „Pre­sun do kate­gó­rie top hráč v trho­vom kvad­rante Radi­cati Group potvr­dzuje dlho­dobú stra­té­giu ESETu a je výsled­kom vydá­va­nia oce­ňo­va­ných rie­šení, ktoré pomá­hajú chrá­niť celo­sve­tovo viac ako 100 mili­ó­nov pou­ží­va­te­ľov,“ dodáva Sbam­pato.

original_158853_wS0e51d_vyasJ2zDvT1FhpDBX

Zdroj: eset.com

Pridať komentár (0)