ESET je pod­ľa ana­ly­tic­kej fir­my Radi­ca­ti Group top hrá­čom svoj­ho trhu

Eset / 15. januára 2016 / Zo Slovenska

ESET, líder v pro­ak­tív­nej ochra­ne pred inter­ne­to­vý­mi hroz­ba­mi s viac než 20-roč­nou his­tó­ri­ou, bol v naj­nov­šej sprá­ve „Bez­peč­nosť firem­ných kon­co­vých zaria­de­ní – trho­vý kvad­rant 2015“ ana­ly­tic­kej spo­loč­nos­ti Radi­ca­ti Group meno­va­ný ako top hráč. Ten­to výsle­dok doka­zu­je schop­nosť ESE­Tu vytvá­rať výkon­né a záro­veň ľah­ko pou­ži­teľ­né bez­peč­nost­né rie­še­nia, kto­ré neza­ťa­žu­jú sys­tém.

Trho­vý kvad­rant medzi­ná­rod­nej a nezá­vis­lej ana­ly­tic­kej spo­loč­nos­ti Radi­ca­ti Group posky­tu­je pre­hľad o kľú­čo­vých hrá­čoch v prie­mys­le ochra­ny firem­ných kon­co­vých zaria­de­ní. Top hrá­či, akým je aj ESET, sú ozna­če­ní ako súčas­ní líd­ri trhu a ich pro­duk­ty pou­ží­va veľ­ký počet zákaz­ní­kov. Na zís­ka­nie ozna­če­nia „top hráč“ musia spo­loč­nos­ti posky­to­vať pokro­či­lé fun­kcie.

ESET sa výraz­ne zlep­šil v oblas­ti fun­kci­ona­li­ty pro­duk­tov i v trho­vom podie­li,“ hovo­rí Sara Radi­ca­ti, pre­zi­dent­ka a gene­rál­na ria­di­teľ­ka Radi­ca­ti Group, Inc. „End­po­int rie­še­nia ESE­Tu posky­tu­jú vyso­ký výkon a detek­ciu a záro­veň neza­ťa­žu­jú sys­tém, vďa­ka čomu pomá­ha­jú chrá­niť fir­my všet­kých veľ­kos­tí,“ dodá­va Radi­ca­ti.

richardmarko

Gene­rál­ny ria­di­teľ Richard Mar­ko

Ana­lý­za spo­mí­na ESET Live Grid – sys­tém sko­ré­ho varo­va­nia, kto­rý využí­va naj­nov­šie dáta zákaz­ní­kov ESE­Tu na pri­dá­va­nie hro­zieb do víru­so­vej data­bá­zy. Radi­ca­ti Group tak­tiež vyz­dvih­la nedáv­no redi­zaj­no­va­ný nástroj vzdia­le­nej sprá­vy ESET Remo­te Admi­ni­stra­tor.

V ESE­Te sa sna­ží­me posky­to­vať zabez­pe­če­nie kon­co­vých zaria­de­ní, kto­ré fir­mám ponú­ka novú gene­rá­ciu ochra­ny s níz­kym dopa­dom na sys­tém,“ hovo­rí Igna­cio Sbam­pa­to, obchod­ný a mar­ke­tin­go­vý ria­di­teľ spo­loč­nos­ti ESET. „Pre­sun do kate­gó­rie top hráč v trho­vom kvad­ran­te Radi­ca­ti Group potvr­dzu­je dlho­do­bú stra­té­giu ESE­Tu a je výsled­kom vydá­va­nia oce­ňo­va­ných rie­še­ní, kto­ré pomá­ha­jú chrá­niť celo­sve­to­vo viac ako 100 mili­ó­nov pou­ží­va­te­ľov,“ dodá­va Sbam­pa­to.

original_158853_wS0e51d_vyasJ2zDvT1FhpDBX

Zdroj: eset.com

Pridať komentár (0)