Esti­mote Bea­cons: Gad­get, kto­rému patrí budúc­nosť naku­po­va­nia?

Stanka Brezániová / 13. mája 2014 / Tech a inovácie

Star­tup z Kra­kova sa kedysi pohrá­val s myš­lien­kou, že naše inte­li­gentné zaria­de­nia môžu byť ešte inte­li­gen­tnej­šie. Dnes sú iBe­a­cons rea­li­tou a šan­cou ako posu­núť pod­ni­ka­nie o level vyš­šie. Tieto malé zaria­de­nia dokážu spre­vá­dzať zákaz­níka počas nákupu po celej pre­dajni — od pozdravu pri dve­rách až po platbu za tovar. 

Esti­mote Bea­con je jed­no­duché zaria­de­nie s jediným tajom­stvom — blu­e­to­oth. Prek­va­pení? Aj tu platí, že v jed­no­du­chosti je krása. Autori pro­jektu vyriešili otázku mik­ro­lo­ka­lizácie zaria­dení. Smartfón sa síce pri­pojí na ser­ver na dru­hom konci zeme­gule, ale netuší, či ste v kuchyni, obývačke alebo v obchode.

Ide o tzv. BLE (Blu­e­to­oth Low Energy) prístup — vložená batéria umožní zaria­de­niu aktívnu činnosť do dvoch rokov, čo je určite plus. Na dru­hej strane, koľko ľudí má per­ma­nen­tne zapnutý blu­e­to­oth? Toto je vec, pri kto­rej podľa mňa autori tro­chu zakopli. Najmä pri dnešnej výdrži batérie.

Podľa oficiálnej stránky Esti­mote komu­ni­kuje “majáčik” so smartfónom vo vzdia­le­nosti od 10 cen­ti­met­rov až do 60 met­rov. Ako už vraví názov iBe­a­cons, vynález si vzal pod krídla gigant Apple. Free demo aplikácia je dostupná na app store. A áno, kamaráti sa aj s Andro­idom. Zadarmo ju môžete sťahovať aj napríklad tu.

Kde sú v tom peniaze?

Ukázalo sa, že toto zaria­de­nie má veľký potenciál v komerčnej sfére. Pre­dajca si sám môže navrhnúť frek­ven­ciu, dosah a obsah informácií, na ktoré chce pri­tiahnuť pozor­nosť. Či už je to zľava, horúca novinka alebo tip týždňa. Zákazníkovi poslúžia tieto malé zaria­de­nia na získa­nie informácií o pro­dukte — fotky, videá, refe­ren­cie, hod­no­te­nie, cenová ponuka, a dokonca aj to, čo sa o pro­dukte hovorí na sociálnych sieťach. V skratke všetko, čo môže spot­re­biteľ hľadať pri roz­ho­do­vaní o kúpe.

Momentálne je v ponuke vývojársky set troch kusov týchto majákov. Vyššie spo­me­nutá demo aplikácia je síce zdarma, ale slúži skôr ako pre­view. Preto sa tím momentálne sústreďuje na dodávky pre vývojárov, aby vymys­leli takéto aplikácie špeci­ficky do reštaurácie, butiku, firmy a podobne. 

Jedným slo­vom šikovné. Som zve­davá, kedy (a či vôbec) sa obja­via prvé kusy na Slo­ven­sku.

Viac informácií o pro­dukte nájdete na oficiálnej stránke Esti­mote.

Zdroje: estimote.com, eu-startups.com, elpas­sion

Pridať komentár (0)