Esti­mo­te Bea­cons: Gad­get, kto­ré­mu pat­rí budúc­nosť naku­po­va­nia?

Stanka Brezániová / 13. mája 2014 / Tech a inovácie

Star­tup z Kra­ko­va sa kedy­si pohrá­val s myš­lien­kou, že naše inte­li­gent­né zaria­de­nia môžu byť ešte inte­li­gen­tnej­šie. Dnes sú iBe­a­cons rea­li­tou a šan­cou ako posu­núť pod­ni­ka­nie o level vyš­šie. Tie­to malé zaria­de­nia doká­žu spre­vá­dzať zákaz­ní­ka počas náku­pu po celej pre­daj­ni — od pozdra­vu pri dve­rách až po plat­bu za tovar. 

Esti­mo­te Bea­con je jed­no­duché zaria­de­nie s jediným tajom­stvom — blu­e­to­oth. Prek­va­pení? Aj tu platí, že v jed­no­du­chos­ti je krása. Auto­ri pro­jek­tu vyriešili otázku mik­ro­lo­ka­lizácie zaria­dení. Smartfón sa síce pri­pojí na ser­ver na dru­hom kon­ci zeme­gu­le, ale netuší, či ste v kuchy­ni, obývačke ale­bo v obcho­de.

Ide o tzv. BLE (Blu­e­to­oth Low Ener­gy) prístup — vložená batéria umožní zaria­de­niu aktívnu činnosť do dvoch rokov, čo je určite plus. Na dru­hej stra­ne, koľko ľudí má per­ma­nen­tne zapnutý blu­e­to­oth? Toto je vec, pri kto­rej podľa mňa auto­ri tro­chu zakop­li. Najmä pri dnešnej výdrži batérie.

Podľa ofi­ciálnej stránky Esti­mo­te komu­ni­ku­je “majáčik” so smartfónom vo vzdia­le­nos­ti od 10 cen­ti­met­rov až do 60 met­rov. Ako už vraví názov iBe­a­cons, vynález si vzal pod krídla gigant App­le. Free demo aplikácia je dostupná na app sto­re. A áno, kamaráti sa aj s Andro­idom. Zadar­mo ju môžete sťaho­vať aj napríklad tu.

Kde sú v tom penia­ze?

Ukázalo sa, že toto zaria­de­nie má veľký poten­ciál v komerčnej sfére. Pre­daj­ca si sám môže navrhnúť frek­ven­ciu, dosah a obsah informácií, na ktoré chce pri­tiah­nuť pozor­nosť. Či už je to zľava, horúca novin­ka ale­bo tip týždňa. Zákazníkovi poslúžia tie­to malé zaria­de­nia na získa­nie informácií o pro­duk­te — fot­ky, videá, refe­ren­cie, hod­no­te­nie, ceno­vá ponu­ka, a dokon­ca aj to, čo sa o pro­duk­te hovorí na sociálnych sieťach. V skrat­ke všetko, čo môže spot­re­bi­teľ hľadať pri roz­ho­do­vaní o kúpe.

Momentálne je v ponu­ke vývojársky set troch kusov týchto majákov. Vyššie spo­me­nutá demo aplikácia je síce zdar­ma, ale slúži skôr ako pre­view. Pre­to sa tím momentálne sústreďuje na dodáv­ky pre vývojárov, aby vymys­le­li takéto aplikácie špeci­fic­ky do reštaurácie, buti­ku, fir­my a podob­ne.

Jedným slo­vom šikovné. Som zve­davá, kedy (a či vôbec) sa obja­via prvé kusy na Slo­ven­sku.

Viac informácií o pro­duk­te nájde­te na ofi­ciálnej stránke Esti­mo­te.

Zdro­je: estimote.com, eu-startups.com, elpas­si­on

Pridať komentár (0)