EÚ poskyt­ne bez­plat­né Wi-Fi pre 8-tisíc miest

Vladimír Chott / 7. júna 2017 / Tech a inovácie

zdroj: pixabay.com/pexels.com

Bez­plat­ný inter­net je v nie­kto­rých európ­skych mes­tách stá­le nedo­stup­ný. S tým sa Európ­ska únia roz­hod­la skon­co­vať. Minu­lý rok sa Európ­ska komi­sia roz­hod­la vyčle­niť 120 mili­ó­nov eur na vytvo­re­nie bez­plat­né­ho inter­ne­to­vé­ho pri­po­je­nia pre člen­ské kra­ji­ny EÚ.

Ten­to pro­jekt s pra­cov­ným náz­vom WiFi­4EU pri­chá­dza po doho­de Európ­ske­ho par­la­men­tu a Európ­skej rady. Pre­zi­dent komi­sie Jean-Clau­de Jun­ker sa k pro­jek­tu vyjad­ril: “Kaž­dé európ­ske mes­teč­ko či dedi­na bude mať prí­stup k bez­drô­to­vé­mu a bez­plat­né­mu inter­ne­tu do roku 2020.” Toto zmýš­ľa­nie pod­po­ril aj vicep­re­zi­dent Andrus Ansip, šéf Digi­tál­ne­ho jed­not­né­ho trhu, kto­rý naprí­klad stál za zro­dom zru­še­nia roamin­go­vých poplat­kov v EÚ.

Naším cie­ľom je spo­jiť európ­ske kra­ji­ny do jed­not­nej, rých­lej a kva­lit­nej digi­tál­nej sie­te. Pro­jekt WiFi­4EU pri­ne­sie zlep­še­né pri­po­je­nie prá­ve v mies­tach, kde je inter­ne­to­vé pokry­tie slab­šie,” dodal Ansip.

WiFi­4EU tak zais­tí vyso­ko­rých­lost­ný inter­net naprieč kra­ji­na­mi EÚ. Pod­ľa súčas­nej doho­dy by malo vznik­núť 8000 bez­plat­ných hots­po­tov v mes­tách a obciach člen­ských kra­jín. Komi­sia bude postup­ne uvoľ­ňo­vať dotá­cie na kúpu a inšta­lá­ciu bez­drô­to­vých prí­stu­po­vých bodov. Úpl­ne detai­ly však ešte nie sú jas­né. Jed­no je ale isté, pre­vádz­ko­vé nákla­dy tých­to hots­po­tov budú hra­de­né štát­nym sek­to­rom.

zdroj foto: pixabay.com

Avšak taký­to pro­jekt so sebou pri­ná­ša aj urči­té rizi­ká. Bez­plat­né hots­po­ty sa čas­to stá­va­jú ter­čom úto­kov hac­ke­rov a dochá­dza ku zne­uží­va­niu cit­li­vých infor­má­cií pou­ží­va­te­ľov. Okrem toho exis­tu­jú oba­vy, že ľudia budú tie­to hots­po­ty využí­vať na sťa­ho­va­nie nele­gál­ne­ho obsa­hu. Európ­ska rada sa tak bude sna­žiť blo­ko­vať nevhod­né strán­ky a udr­žať pro­jekt WiFi­4EU zdra­vý a dostup­ný pre kaž­dé­ho v Euró­pe.

zdroj: thenextweb.com

Pridať komentár (0)