Európa v brandži fintech zaostáva za zámorím; bratislavský Fin.Techsummit to chce pomôcť zmeniť

Redakcia / 22. novembra 2018 / Tech a inovácie

Účast­níci sa zho­dujú v hod­no­tení: Ne­dávny Fin.Tech­sum­mit 2018– kon­fe­ren­cia o tech­no­lo­gic­kých ino­vá­ciách pre fi­nančný sek­tor – bol pre nich pro­fe­si­onál­nym obo­ha­te­ním aj ne­twor­kin­go­vým zá­žit­kom. Nie je to prek­va­pu­júce, ak zo­hľad­níme kva­litu spík­rov a mix pre­zen­to­va­ných tém, ktorý ref­lek­to­val naj­novší vý­voj rôz­nych di­men­zií fin­tech od­vet­via. Úro­veň po­du­ja­tia oce­nili aj za­hra­niční spíkri a zá­u­jem­co­via, ktorí prišli z re­kord­ného po­čtu 15 kra­jín.

Účast­níci sa zho­dujú v hod­no­tení: Ne­dávny Fin.Tech­sum­mit 2018– kon­fe­ren­cia o tech­no­lo­gic­kých ino­vá­ciách pre fi­nančný sek­tor – bol pre nich pro­fe­si­onál­nym obo­ha­te­ním aj ne­twor­kin­go­vým zá­žit­kom. Nie je to prek­va­pu­júce, ak zo­hľad­níme kva­litu spík­rov a mix pre­zen­to­va­ných tém, ktorý ref­lek­to­val naj­novší vý­voj rôz­nych di­men­zií fin­tech od­vet­via. Úro­veň po­du­ja­tia oce­nili aj za­hra­niční spíkri a zá­u­jem­co­via, ktorí prišli z re­kord­ného po­čtu 15 kra­jín.

Or­ga­ni­zá­tori kon­fe­ren­cie zá­ro­veň ve­ria, že práve vy­soko pro­fe­si­onálne po­du­ja­tia tohto typu pris­pie­vajú k vy­tvá­ra­niu po­zi­tív­nej­šieho a ino­va­tív­nej­šieho „fin­tech“ pro­stre­dia nie­len na Slo­ven­sku, ale aj v stred­nej Európe. Nie­ktorí účast­níci to­tiž naz­na­čili aj to, že Európa má v tomto smere čo do­há­ňať. Vo svo­jom prí­ho­vore to jasne vy­jad­ril na­prí­klad euro­pos­la­nec Ivan Šte­fa­nec, keď kon­šta­to­val, že „Európ­ska únia nie je glo­bál­nym líd­rom v po­sky­to­vaní fin­tech slu­žieb.“ Pri­tom sa od­vo­lal aj na ne­dávny pries­kum po­rov­ná­va­júci náš kon­ti­nent s USA, Čí­nou, In­diou a Ja­pon­skom. Podľa neho sú európ­ske fin­tech spo­loč­nosti v prie­mere men­šie a exis­tujú krat­šiu dobu ako ich zá­mor­skí kon­ku­renti; ich rast to­tiž stále na­ráža na pre­tr­vá­va­júcu ne­jed­not­nosť pra­vi­diel v štá­toch EÚ.

Prog­ram dru­hého roč­níka kon­fe­ren­cie Fin.Tech­sum­mit, ktorá sa ko­nala 14. no­vem­bra 2018 v Bra­ti­slave, sa čle­nil do dvoch stre­a­mov s ti­tulmi „Au­to­ma­ti­zá­cia fi­nanč­ného trhu“ a „Re­gu­lá­tory bu­dúc­nosti vs. ino­vá­cie“. Pa­ra­lelne pre­bie­hal aj hac­kat­hon – vý­vo­jár­ska sú­ťaž s účas­ťou de­via­tich tí­mov – a tiež B2B mat­ching. Or­ga­ni­zá­tori tra­dične kládli dô­raz na vy­tvo­re­nie pro­stre­dia pre ne­twor­king tak­mer 300 prí­tom­ných pro­fe­si­oná­lov zo sveta fi­nan­cií, in­for­mač­ných tech­no­ló­gií a star­tu­pov. Mohli si vy­po­čuť aj ná­zory ľudí za­stu­pu­jú­cich ve­rejnú sféru vrá­tane ria­di­teľa od­boru ban­kov­níc­tva Mi­nis­ter­stva fi­nan­cií SR Mar­tina Petra, ktorý ho­vo­ril najmä o no­vom Cen­tre pre fi­nančné ino­vá­cie, a brit­ského veľ­vys­lanca An­drewa Gartha, kto­rého am­ba­sáda bola zá­ro­veň par­tne­rom po­du­ja­tia.

Per­fek­ci­onis­tické úsi­lie or­ga­ni­zač­ného tímu viedlo k re­a­li­zá­cii sku­točne prí­nos­ného stret­nu­tia exper­tov, ako to mnohí ná­sledne aj kon­šta­to­vali. Jed­ným z nich bol me­dzi­ná­rodne uzná­vaný psy­cho­lóg fi­nanč­ných tr­hov Tho­mas Ober­lech­ner, prie­kop­ník pojmu „be­ha­vi­orálny fin­tech“. Jeho vy­stú­pe­nie v pa­ne­lo­vej dis­ku­sii pri­tiahlo za­slú­ženú po­zor­nosť účast­ní­kov a aj on sám vy­jad­ril spo­koj­nosť s úrov­ňou pub­lika a té­mami kon­fe­ren­cie. Toto uzna­nie pod­čiar­kuje fakt, že ide o skú­se­ného pre­zen­tá­tora, ktorý pô­so­bil na špič­ko­vých uni­ver­zi­tách v Európe aj USA vrá­tane Har­vardu a MIT.

Spo­kojní s kon­fe­ren­ciou v Bra­ti­slave boli aj dvaja Lon­dýn­ča­nia – Sa­mir Pa­rekh a Am­buj Ag­ra­wal zo spo­loč­nosti Za­ppy AI za­me­ra­nej na ro­bo­ti­zá­ciu a ana­ly­tiku pre fi­nančný sek­tor. Ich dva vstupy na túto tému do­siahli úči­nok aj vďaka dob­rej or­ga­ni­zá­cii ak­cie a pro­fes­nej skladbe jej účast­ní­kov, ako ne­skôr uviedli.

Ďal­ším ka­ri­ér­nym sve­to­bež­ní­kom (či skôr sve­to­bež­níč­kou) na pó­diu kon­fe­ren­cie Fin.Tech­sum­mit 2018 bola Ly­dia Gou­tas, pô­vo­dom mo­le­ku­lárna bio­lo­gička z New Yorku, ktorá sa však cez ma­na­žér­ske po­zí­cie do­pra­co­vala k ria­de­niu me­dzi­ná­rod­nej he­ad­hun­tin­go­vej agen­túry vo Viedni. „Veľké po­ďa­ko­va­nie za to, že som mohla byť čas­ťou Fin.Tech­sum­mitu – mala som po­cit, že to bolo ešte lep­šie ako v pred­chá­dza­jú­com roku a že zá­u­jem bol fan­tas­tický,“ na­pí­sala po ná­vrate.

Na­po­kon, dô­le­žité je aj hod­no­te­nie par­tne­rov a pod­po­ro­va­te­ľov kon­fe­ren­cie Fin.Tech­sum­mit, bez kto­rých by ju ne­bolo možné zor­ga­ni­zo­vať – pri­naj­men­šom nie v da­nej kva­lite a roz­sahu. Ex­klu­zív­nym par­tne­rom bola Tatra banka, ktorá ini­ci­ovala a spon­zo­ro­vala aj toh­to­ročnú tému hac­kat­honu; tá sú­vi­sela s de­ve­lo­po­va­ním front-en­do­vých častí kli­ent­skeho chat­bota. Zá­u­jem o hac­kat­hon pre­ko­nal oča­ká­va­nia, ako po­tvr­dila aj zá­stup­kyňa Tatra banky Ka­ta­rína Bé­žová; pri­hlá­silo sa 15 tí­mov, z nich po­rota vy­brala de­väť fi­na­lis­tov, ktorí vy­pra­co­vali a pre­zen­to­vali svoje rie­še­nia. Ví­ťa­zom tejto sú­ťaže s me­dzi­ná­rod­nou účas­ťou sa na­po­kon stal slo­ven­ský tím Ma­gic.

Me­dzi sup­por­te­rov kon­fe­ren­cie patrí aj firma sli.do, ktorá po­zná chuť me­dzi­ná­rod­ného úspe­chu a tiež po­skytla or­ga­ni­zá­to­rom svoje hod­no­te­nie. Účast­níci z tejto spo­loč­nosti za­ra­dili me­dzi naj­väč­šie po­zi­tíva ak­cie ne­twor­king, dobré, často až ob­javné témy, me­dzi­ná­rodný a mul­ti­od­vet­vový cha­rak­ter a mož­nosť voľby v rámci prog­ramu.

A aké je hod­no­te­nie a po­strehy sa­mot­ných or­ga­ni­zá­to­rov? „V tomto roku sme po­su­nuli kva­li­ta­tívnu latku kon­fe­ren­cie Fin.Tech­sum­mit ešte vyš­šie. Mys­lím, že sa nám po­da­rilo na­di­zaj­no­vať témy a spík­rov tak, že to dá­valo účast­ní­kom per­fektný zmy­sel, a tí to oce­nili,“ po­ve­dal Davy Čajko, ge­ne­rálny ria­di­teľ spo­loč­nosti Fu­ture Proof, ktorá or­ga­ni­zuje Fin.Tech­sum­mit, rov­nako ako ďal­šie kon­fe­ren­cie. „Ako če­reš­ničku vní­mame odozvu na kva­litu ná­vrhov už dru­hého roč­níka nášho Hac­ka­tonu, ktorý po­zi­tívne prek­va­pil všet­kých zain­te­re­so­va­ných – za­dá­va­teľa, fa­ci­li­tá­tora, ale aj sa­mot­ných účast­ní­kov. Uka­zuje to, v akej kva­lite máme našu ge­ne­rá­ciu ľudí, čo sa za­obe­rajú vý­vo­jom v tejto ob­lasti. Veľmi nás teší, že na Slo­ven­sku máme špič­ko­vých de­ve­lo­pe­rov a my sme im vy­tvo­rili prí­le­ži­tosť na zau­jí­mavú spo­lu­prácu,“ do­dal.

Ako bude vy­ze­rať bu­dúci roč­ník? Or­ga­ni­zá­tori aj na zá­klade spät­nej väzby od účast­ní­kov roz­hodli, že Fin.Tech­sum­mit 2019 bude mať väčší for­mát, jeho prog­ram bude ešte bo­hatší a ok­rem toho sa usku­toční v no­vom ter­míne – v sep­tem­bri. Na margo sé­rie kon­fe­ren­cií Tech­sum­mit Events Davy Čajko kon­šta­to­val: „Touto pia­tou toh­to­roč­nou kon­fe­ren­ciou sme za­vŕ­šili veľmi úspešný rok au­tor­ských ino­va­tív­nych kon­fe­ren­cií. Čaká nás množ­stvo práce pri spo­lu­vyt­vá­raní at­rak­tív­neho “fin­tech” pro­stre­dia v re­gi­óne. Pri­pra­vu­jeme hl­b­šiu ana­lýzu CEE eko­sys­tému, ktorý sme de facto zma­po­vali pro­stred­níc­tvom na­šich even­tov. Ako rýchlo ras­túca spo­loč­nosť s jas­nou ví­ziou byť líd­rom v CEE re­gi­óne pri­pra­vu­jeme pre bu­dúci rok nové for­máty a nové témy. S na­šimi priaz­niv­cami ostá­vame ďa­lej v kon­takte,“ pri­sľú­bil. Or­ga­ni­zá­tori chcú podľa neho na­vyše v ďal­šom roč­níku ešte viac ak­cen­to­vať pod­poru fin­tech od­vet­via zo strany kom­pe­tent­ných or­gá­nov. Ich po­zvaní zá­stup­co­via by preto mali do­stať na bu­dú­com Fin.Tech­sum­mite ešte väčší pries­tor.

Pridať komentár (0)