Evo­lú­cia vašich Face­book pro­fi­lov!

Šandi / 5. júla 2014 / Tech a inovácie

Pri­ná­šame vám uni­kátnu sobot­ňaj­šiu nos­tal­giu, pri kto­rej si každý spo­me­nie na ten svoj pôvodný pro­fil na kto­rom začal jeho ”face­book život” . Sám si pamä­tám odpor, ktorý vo mne vzbu­dzo­vala zmena pro­fi­lov, kto­rých sa za his­tó­riu face­bo­oku pome­nilo už nie­koľko,

Face­book dizajn a samotné pro­fily, by asi každý lepší dizaj­nér nazval pek­lom, no face­book je limi­to­vaný obrov­ským množ­stvom ľudí, z kto­rých väč­šina pou­žíva roz­lí­še­nie 1024x768. Miera dizaj­no­vej a UX fle­xi­bi­lity je preto do veľ­kej miery obme­dzená. 

Evo­lú­cia vašich face­book pro­fi­lov:

2005 — The Face­book

V týchto časoch bol face­book nie­len pod iným menom, no nebol dostupný širo­kej verej­nosti. Bol urče­ným pre vybra­ných štu­den­tov, news feed neexis­to­val a useri malý takýto bru­tálny pro­fil :) 

2006 — Mini feed

V sep­tem­bri 2006 spus­til face­book po prvý krát svoj News Feed. Pro­fily uží­va­te­ľov toho času obsa­ho­vali mini-feed, ktorý zobra­zo­val user acti­vity.

2007 — Inte­rak­cia

Nebol to rok veľ­kých zmien v dizajne pro­fi­lov, no useri spolu viac inte­rak­to­vať. Spo­mí­nate na Face­book gifts?

2008 — Éra apli­ká­cii

Useri si už mohli pri­dá­vať záložky jed­not­li­vých apli­ká­cii na svoje pro­fily. Face­book tak­tiež uvie­dol Pub­lis­her tool bar, ktorý umož­ňo­val pri­dať prís­pevky ako sta­tus, foto, link priamo do svo­jich pro­fi­lov.

2009 — Pages

Pršiel pre­ko­paný a nový face­book pro­fil. Useri sa mohli stať fanú­šikmi rôz­nych fan Pages (až do roku 2010, kde ich už mohli len laj­ko­vať).

2010 — Rede­sign

Úplne nový pro­fil, ktorý bol obo­ha­tený o photo ban­ner v hor­nej časti pro­fi­lov. Face­book vám začal hovo­riť, kto­rých kama­rá­tov a fans máte spo­loč­ných s inými use­rami.

2011 — Tic­ker

20. Sep­tem­bra prišla fičúra fol­low a “view as” wid­get.

2011 — Time­line

Time­line ozná­mený na face­bo­kov­skej f8 kon­fe­ren­cii, pred­sta­vil pro­fil ako časovú os roz­de­lenú na vaše životné mil­níky. Táto zmena pro­filu sa pova­žuje za zatiaľ naj­výz­nam­nej­šiu.

Zdroj: mas­hable

Pridať komentár (0)