Exklu­zív­ne: Prvý Xia­omi note­bo­ok je rea­li­tou. Pri­ví­taj­te Xia­omi Mi Note­bo­ok Air!

Dávid Igaz, fonyzciny.sk / 27. júla 2016 / Tech a inovácie

Dru­há dneš­ná novin­ka je tu! Dámy a páni, pred­sta­vu­je­me vám his­to­ric­ky prvý note­bo­ok od Xia­omi, kto­rý svo­jou výba­vou a cenou vyrá­ža dych. Už pri prvom pohľa­de si musí­te ten­to tech­no­lo­gic­ký skvost zami­lo­vať. Xia­omi pria­mo porov­ná­va svoj nový výtvor s Mac­Bo­okom Air, nad kto­rým má v nie­kto­rých oblas­tiach znač­ne navrch.

Xia­omi Mi Note­bo­ok Air je ľah­ší ako kon­ku­rent od App­lu, pres­nej­šie má hmot­nosť 1,28 kg, pri­čom ponú­ka aj užšie rámi­ky oko­lo disp­le­ja. Výsled­ná hrúb­ka note­bo­oku je len 5,59 mm. Zákla­dom je ten­ká uni­bo­dy hli­ní­ko­vá kon­štruk­cia v dvoch fareb­ných pre­ve­de­niach – strie­bor­nom a zla­tom.

xiaomi-mi-notebook-air-oficialne-10

Xia­omi sa roz­hod­lo zacho­vať mini­ma­lis­tic­ký dizajn a na celom note­bo­oku náj­de­me len jed­no logo, a aj to veľ­mi nená­pad­né. Pred­ná stra­na skrý­va anti­ref­lex­ný FullHD disp­lej. Pri pou­ží­va­ní máte k dis­po­zí­cii aj pod­svie­te­nú klá­ves­ni­cu. Na ele­gant­ný a hlav­ne pré­mi­ový pro­dukt pou­ka­zu­je aj prí­slu­šen­stvo v podo­be ces­tov­né­ho oba­lu z pra­vej kože v 3 far­bách.

13,3-palcová ver­zia

xiaomi-mi-notebook-air-oficialne-7

Note­bo­ok je nad­prie­mer­ne vyba­ve­ný aj čo sa týka konek­to­rov. Na boku si svo­je mies­to našli kla­sic­ký HDMI konek­tor, USB Type-C a USB 3.0. Dôle­ži­tá otáz­ka. Aký výkon ponú­ka Mi Note­bo­ok Air? Pro­ce­so­rom sa stal Intel Core i5 6. gene­rá­cie, kto­rý postup­ne dopĺňa 8 GB DDR4 RAM, 256 GB SSD disk a veľ­mi víta­nou sprá­vou je aj pou­ži­tie dedi­ko­va­nej gra­fic­kej kar­ty nVi­dia GeFor­ce GTX 940MX, kto­rá dis­po­nu­je GDD­R5 pamä­ťa­mi o veľ­kos­ti 1 GB. V oblas­ti pre­nos­ných note­bo­okov je ten od Xia­omi jed­no­znač­ne naj­vý­kon­nej­ší. Ope­rač­ným sys­té­mom je Win­do­ws 10 Home.

xiaomi-mi-notebook-air-oficialne-6

Xia­omi nám ozná­mi­lo, že všet­ky moder­né hry bežia na Mi Note­bo­ok Air abso­lút­ne bez prob­lé­mov s dosta­toč­nou sním­ko­vou frek­ven­ci­ou. Nespor­nou výho­dou opro­ti kon­ku­ren­cii je aj mož­nosť doda­toč­né­ho roz­ší­re­nia úlo­žis­ka, a to rých­ly­mi M.2 SSD dis­ka­mi. Xia­omi Mi Note­bo­ok Air vydr­ží na jed­no nabi­tie až 9,5 hodín, na 50 % kapa­ci­ty sa nabi­je už za 30 minút a pri­chá­dza aj s AKG a Dol­by Audi­om. Úprim­ne, cena nás dosta­la do kolien. 4999 juanov, teda nie­čo oko­lo 682 € je fan­tas­tic­ká cena a note­bo­ok si jed­no­znač­ne náj­de mno­hých priaz­niv­cov po celom sve­te. Táto cena pla­tí pre 13,3-palcovú ver­ziu.

12,5-palcová ver­zia

xiaomi-mi-notebook-air-oficialne-2

Čín­sky gigant pred­sta­vil aj o nie­čo lac­nej­šiu, slab­šiu a men­šiu ver­ziu note­bo­oku. Prí­de s 12,5-palcovým FullHD disp­le­jom, pro­ce­so­rom Intel Core M3, 4 GB RAM pamä­ťou a integ­ro­va­nou gra­fic­kou kar­tou. Tej­to tro­j­i­ci bude dopo­má­hať 128 GB SSD disk, kto­rý je rov­na­ko mož­né roz­ší­riť M.2 SSD dis­kom. Xia­omi nechá­va vyrá­bať note­bo­ok v Tai­wa­ne, kde pod­ľa Lei Juna majú naj­väč­šie skú­se­nos­ti s výro­bou a doká­žu poskyt­núť rele­vant­nú kva­li­tu, akú gigant od výrob­cov žia­da.

xiaomi-mi-notebook-air-oficialne-8

Teraz sa pokoj­ne usaď­te a nie­čo­ho sa pev­ne chyť­te. Xia­omi Mi Note­bo­ok Air vo ver­zii s 12,5-palcovým disp­le­jom sto­jí len nesku­toč­ných 3499 juanov, čo pred­sta­vu­je čias­t­ku 480 €. Dych­be­rú­ce, a to doslo­va. Note­bo­oky vstú­pia na čín­sky trh už 2. augus­ta za vyš­šie spo­me­nu­té ceny. Nás ešte bude veľ­mi zau­jí­mať dostup­nosť cez pre­daj­cov tre­tích strán a ich kon­co­vé ceny. V prie­be­hu dneš­ka sa posna­ží­me tie­to infor­má­cie zis­tiť a urči­te sa môže­te tešiť ešte na neja­ké člán­ky o tých­to ohrom­ných novin­kách. Xia­omi nám opäť uká­za­lo, že nikto na sve­te nedo­ká­že vytvo­riť taký­to hype, kto­rý len tak ľah­ko neutích­ne a bude trvať mini­mál­ne ešte nie­koľ­ko dní, či týž­dňov.

xiaomi-mi-notebook-air-oficialne-nahlad FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: xia­omi

Pridať komentár (0)