Exklu­zívne: Prvý Xia­omi note­book je rea­li­tou. Pri­ví­tajte Xia­omi Mi Note­book Air!

Dávid Igaz, fonyzciny.sk / 27. júla 2016 / Tech a inovácie

Druhá dnešná novinka je tu! Dámy a páni, pred­sta­vu­jeme vám his­to­ricky prvý note­book od Xia­omi, ktorý svo­jou výba­vou a cenou vyráža dych. Už pri prvom pohľade si musíte tento tech­no­lo­gický skvost zami­lo­vať. Xia­omi priamo porov­náva svoj nový výtvor s Mac­Bo­okom Air, nad kto­rým má v nie­kto­rých oblas­tiach značne navrch.

Xia­omi Mi Note­book Air je ľahší ako kon­ku­rent od Applu, pres­nej­šie má hmot­nosť 1,28 kg, pri­čom ponúka aj užšie rámiky okolo disp­leja. Výsledná hrúbka note­bo­oku je len 5,59 mm. Zákla­dom je tenká uni­body hli­ní­ková kon­štruk­cia v dvoch fareb­ných pre­ve­de­niach – strie­bor­nom a zla­tom.

xiaomi-mi-notebook-air-oficialne-10

Xia­omi sa roz­hodlo zacho­vať mini­ma­lis­tický dizajn a na celom note­bo­oku náj­deme len jedno logo, a aj to veľmi nená­padné. Predná strana skrýva anti­ref­lexný FullHD disp­lej. Pri pou­ží­vaní máte k dis­po­zí­cii aj pod­svie­tenú klá­ves­nicu. Na ele­gantný a hlavne pré­mi­ový pro­dukt pou­ka­zuje aj prí­slu­šen­stvo v podobe ces­tov­ného obalu z pra­vej kože v 3 far­bách.

13,3-palcová ver­zia

xiaomi-mi-notebook-air-oficialne-7

Note­book je nad­prie­merne vyba­vený aj čo sa týka konek­to­rov. Na boku si svoje miesto našli kla­sický HDMI konek­tor, USB Type-C a USB 3.0. Dôle­žitá otázka. Aký výkon ponúka Mi Note­book Air? Pro­ce­so­rom sa stal Intel Core i5 6. gene­rá­cie, ktorý postupne dopĺňa 8 GB DDR4 RAM, 256 GB SSD disk a veľmi víta­nou sprá­vou je aj pou­ži­tie dedi­ko­va­nej gra­fic­kej karty nVi­dia GeForce GTX 940MX, ktorá dis­po­nuje GDDR5 pamä­ťami o veľ­kosti 1 GB. V oblasti pre­nos­ných note­bo­okov je ten od Xia­omi jed­no­značne naj­vý­kon­nejší. Ope­rač­ným sys­té­mom je Win­dows 10 Home.

xiaomi-mi-notebook-air-oficialne-6

Xia­omi nám ozná­milo, že všetky moderné hry bežia na Mi Note­book Air abso­lútne bez prob­lé­mov s dosta­toč­nou sním­ko­vou frek­ven­ciou. Nespor­nou výho­dou oproti kon­ku­ren­cii je aj mož­nosť doda­toč­ného roz­ší­re­nia úlo­žiska, a to rých­lymi M.2 SSD dis­kami. Xia­omi Mi Note­book Air vydrží na jedno nabi­tie až 9,5 hodín, na 50 % kapa­city sa nabije už za 30 minút a pri­chá­dza aj s AKG a Dolby Audiom. Úprimne, cena nás dostala do kolien. 4999 juanov, teda niečo okolo 682 € je fan­tas­tická cena a note­book si jed­no­značne nájde mno­hých priaz­niv­cov po celom svete. Táto cena platí pre 13,3-palcovú ver­ziu.

12,5-palcová ver­zia

xiaomi-mi-notebook-air-oficialne-2

Čín­sky gigant pred­sta­vil aj o niečo lac­nej­šiu, slab­šiu a men­šiu ver­ziu note­bo­oku. Príde s 12,5-palcovým FullHD disp­le­jom, pro­ce­so­rom Intel Core M3, 4 GB RAM pamä­ťou a integ­ro­va­nou gra­fic­kou kar­tou. Tejto tro­j­ici bude dopo­má­hať 128 GB SSD disk, ktorý je rov­nako možné roz­ší­riť M.2 SSD dis­kom. Xia­omi necháva vyrá­bať note­book v Tai­wane, kde podľa Lei Juna majú naj­väč­šie skú­se­nosti s výro­bou a dokážu poskyt­núť rele­vantnú kva­litu, akú gigant od výrob­cov žiada.

xiaomi-mi-notebook-air-oficialne-8

Teraz sa pokojne usaďte a nie­čoho sa pevne chyťte. Xia­omi Mi Note­book Air vo ver­zii s 12,5-palcovým disp­le­jom stojí len nesku­toč­ných 3499 juanov, čo pred­sta­vuje čias­tku 480 €. Dych­be­rúce, a to doslova. Note­bo­oky vstú­pia na čín­sky trh už 2. augusta za vyš­šie spo­me­nuté ceny. Nás ešte bude veľmi zau­jí­mať dostup­nosť cez pre­daj­cov tre­tích strán a ich kon­cové ceny. V prie­behu dneška sa posna­žíme tieto infor­má­cie zis­tiť a určite sa môžete tešiť ešte na nejaké články o týchto ohrom­ných novin­kách. Xia­omi nám opäť uká­zalo, že nikto na svete nedo­káže vytvo­riť takýto hype, ktorý len tak ľahko neutíchne a bude trvať mini­málne ešte nie­koľko dní, či týž­dňov.

xiaomi-mi-notebook-air-oficialne-nahlad FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: xia­omi

Pridať komentár (0)