Expe­dia sa vyzb­ro­juje. Za $3,9 miliardy kúpila kon­ku­renta Airbnb

Rudolf Nečas / 5. novembra 2015 / Tools a produktivita

Ces­tovno-rezer­vačná stránka Expe­dia dnes ozná­mila, že sa dohodla na kúpe dovo­len­ko­vej spo­loč­nosti Home­A­way za 3,9 miliardy dolá­rov. Je to veľký obchod, ktorý záro­veň potvr­dzuje rast rýchlo sa roz­ši­ru­jú­ceho star­tupu Airbnb.

Po tom, čo v sep­tem­bri tohto roku vede­nie ozná­milo, že má po úspeš­nom roku k dis­po­zí­cií cez 1,5 miliardy dolá­rov v hoto­vosti, niečo zna­čilo, že sa schy­ľuje k nákupu. Expe­dia tak za ohrom­ných 3,9 miliardy dolá­rov (pri­bližne 3,6 miliardy eur) kupuje spo­loč­nosť Home­A­way. Podľa dostup­ných infor­má­cií bude 1 miliarda dolá­rov v hoto­vosti a 2,9 miliardy vo forme akcií.

Home­A­way pre­vádz­kuje stránku VRBO.com, ktorú nie­ktorí ľudia pova­žujú ako alter­na­tívu k Airbnb. Takto Expe­dia zís­kala tech­no­ló­giu, vďaka kto­rej môže ponú­kať ešte viac full-ser­vis záži­tok a v pod­state posky­to­vať alter­na­tívu k hote­lom. Spo­loč­nosť vznikla v roku 2005 v ame­ric­kom Texase a v tejto dobe fun­guje už v 190 kra­ji­nách, v kto­rých zobra­zuje pri­bližne 1 milión aktív­nych ponúk. Za posledný kvar­tál doká­zali vytvo­riť 10,4 mili­óna dolá­rov zisku pri obrate 130,7 mili­óna dolá­rov.

Dlho sme mali naše oči na rýchlo sa roz­ví­ja­jú­com 100 miliárd dolá­ro­vom alter­na­tív­nom uby­to­vaní a pra­co­vali sme na našej spo­lu­práci s Home­A­way, ktorí sú za posledné dva roky glo­bál­nym líd­rom v rekre­ač­nom pre­nájme,” pove­dal CEO Expe­die, Dara Khos­ro­ws­hahi. “Pri­po­je­nie Home­A­way do rodiny Expe­dia, Inc. a pri­da­nie jeho vedú­cich zna­čiek do nášho port­fó­lia naj­dô­ve­ry­hod­nej­ších zna­čiek v ces­to­vaní je ďal­ším logic­kým kro­kom.“

CEO Expe­die — Dara Khos­ro­ws­hahi

Minulý mesiac, Home­A­way kúpil Dwel­lable, star­tup s moder­nou, smart­fó­no­vou apli­ká­ciou pre vyhľa­dá­va­nie a rezer­vo­va­nie rekre­ač­ného uby­to­va­nia.

Dohoda pri­chá­dza v rov­naký deň, ako gigant v krát­ko­do­bom uby­to­vaní — Airbnb zís­kal významné víťazs­tvo v San Fran­ciscu, kde voliči zamietli opat­re­nie, ktoré mohlo klásť väč­šie obme­dze­nia na tých, ktorí hľa­dajú pre­ná­jom miest­nosti alebo celých nehnu­teľ­ností. Airbnb argu­men­to­val, že jeho služba pomáha maji­te­ľom domov zostať vo svo­jich rezi­den­ciách tým, že im posky­tuje doda­točné príjmy pro­stred­níc­tvom náj­mov, zatiaľ čo podľa opo­nen­tov pre­nájmy Airbnb zra­ňujú už tak vzácne mož­ností býva­nia.

Sme nedoč­kaví kedy budeme môcť ťažiť z dis­tri­bú­cie, tech­no­ló­gií a odbor­ných zna­lostí Expe­die, čo nám umožní posky­to­vať ešte lepší pro­dukt a ser­vis pre našich vlast­ní­kov, správ­cov majetku a ces­to­va­te­ľov,” pove­dal vo vyhlá­sení COE Home­A­way, Brian Sharp­les “Verím, že naše spo­je­nie s Expe­diou pod­porí náš rast a vedúce posta­ve­nie na trhu na veľa rokov dopredu.”

Zdroj: venturebeat.com
Pridať komentár (0)